USCIS Deziyen Venezyela pou Estati Pwoteje Tanporè

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) te deziyen Venezyelyen pou Estati Pwoteksyon Tanporè. Pwogram Estati Pwoteje Tanporè a pwoteje sitwayen Venezyela ak moun ki te abite nan dènye peyi Venezyela kont yo retire yo nan peyi Etazini. Pwogram nan pèmèt sitwayen sa yo aplike pou Dokiman Otorizasyon Travay (EAD) ki pèmèt yo travay Ozetazini. Dokiman Otorizasyon Travay la tou pèmèt sitwayen sa yo gen lisans chofè epi li pèmèt yo resevwa kat sekirite sosyal.

Ki sa ki nan Anons Eta Pwoteje Tanporè pou Venezyela?

Sekretè Sekirite Enteryè Mayorkas te anonse deziyasyon an nan dat 8 mas 2021. Deziyasyon an rete jiska 20 jiyè 2022. Aplikan ki anba pwogram nan ki te prezan fizikman Ozetazini apati 8 mas 2021, ka aplike pou estati a.

Ki Kondisyon yo genyen pou Estati Pwoteje Tanporè pou Venezyelyen yo?

Aplikan pou pwogram Estati Pwoteje Tanporè Venezyela a dwe satisfè kritè sa yo:

 • Fè yon nasyonal nan peyi deziyasyon an.
 • Ou dwe prezan fizikman nan peyi Etazini nan dat deziyasyon an, 8 mas 2021, oswa nan dat deziyasyon an.
 • Toujou prezan nan peyi Etazini depi dat deziyasyon an.
 • Aplikan yo dwe aplike tou nan sis mwa apre dat deziyasyon an oswa redesignasyon pou peyi yo.

Ki kèk nan Faktè Diskalifikasyon pou Estati Pwoteje Tanporè pou Venezyelyen yo?

Aplikan ki satisfè nenpòt nan faktè sa yo pa kalifye pou Estati Pwoteje Tanporè pou Venezyelyen yo:

 • Yo te kondane pou yon krim oswa de deli nan peyi Etazini.
 • Moun ki pa admisib Ozetazini pa elijib pou pwogram nan.
 • Moun ki sibi nenpòt nan entèdiksyon obligatwa pou azil yo pa kalifye.
 • Aplikan ki pa montre ke yo te prezan fizikman Ozetazini nan dat deziyasyon an pa kalifye tou.
 • Aplikan ki pa enskri pandan peryòd inisyal deziyasyon an oswa pandan peryòd re-deziyasyon yo.
 • Aplikan ki te deja akòde estati a men yo pa reaplike.

Kouman pou mwen aplike pou Estati Pwoteje Tanporè (TPS) pou Venezyelyen yo?

Sitwayen Venezyela ki vle enskri pou Estati Pwoteje Tanporè dwe soumèt bagay sa yo:

 • Fòm I-821 (Aplikasyon pou Estati Pwoteje Tanporè).
 • Fòm I-765 (Aplikasyon pou Otorizasyon Travay), si ou vle aplike pou otorizasyon travay.
 • Fòm I-601 (Aplikasyon pou yon Egzansyon Inadmisibilite) si sa aplikab.
 • Ou dwe tou soumèt prèv kalifikasyon ki gen ladan prèv sitwayènte ak prèv prezans fizik Ozetazini.

Tanpri rele Biwo Lwa American Dream™ nan

1-888-963-7326

24/7 pou planifye yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan. Anplwaye sipò nou yo pale panyòl.