Aplikasyon Azil

Azilye yo se refijye ki nan yon fwontyè tè oswa yon pwen antre nan peyi Etazini. Dapre INA §208(a), moun ki azil yo dwe kalifye kòm refijye, sa vle di yo dwe pwouve yo gen krentif pou pèsekisyon ki baze sou yon tè ki pwoteje. Moun ki entèdi nan gwo lanmè pa ka kalifye pou azil.

Yo dwe detèmine nasyonalite moun nan anvan yo ka bay azil la. Tankou nan Urgen v. Holder, 768 F.3d 269, 272-74 (2nd Cir. 2014), kote apatrid sèlman pa ase pou kalifye pou azil. Men, si apatrid se baz pèsekisyon, lè sa a li kalifye, tankou nan Stserba v. Holder, 646 F.3d 964 (6th Cir. 2011).

Definisyon Pèsekisyon

In Zafè Acosta, 19 I&N Dec. 211, 222 (BIA 1985), yo eksplike pèsekisyon kòm yon menas pou lavi oswa libète oswa yon enfliksyon mal sou moun ki diferan. Mal pa bezwen fizik pou yo note kòm pèsekisyon, tankou nan Borca kont INS, 77 F.3d 210, 215-17 (7yèm Cir. 1996). Blesi fizik pèmanan oswa grav tou pa oblije etabli pèsekisyon, anpil tankou nan Zafè OZ & IZ, 22 I&N 23 desanm, 25-26 (BIA 1998).

Gouvènman an nan peyi nasyonalite a dwe tou pa kapab oswa pa vle pwoteje aplikan an, tankou nan ka a Kamar v. Sesyon yo, 875 F.3d 811, 819-20 (6yèm Cir. 2017).

Lakou Pwoteje

Pèsekisyon an dwe baze sou rezon ki pwoteje, ki se:

 • Ras
 • Relijyon
 • Orijin Nasyonal
 • Opinyon politik
 • Manm nan yon gwoup sosyal patikilye

Aplikan an dwe pwouve ke pèsekisyon an te baze sou youn oswa plizyè nan rezon ki endike anwo a, menm jan ak nan ka a INS kont Elias-Zacarias, 502 US 478 (1992). Bezwen gen yon lyen ant pèsekisyon an ak tè a pwoteje. Sepandan, aplikan an pa oblije montre ke pèsekitè a te aji ak move entansyon, jan sa di nan Zafè Kasinga, 21 I&N Desanm 357, 365 (BIA 1996).

Opinyon politik

Teren pwoteje sa a mande pou yon opinyon oswa kwayans aktif ak espesifik men li pa mande patisipasyon aktif nan rasanbleman oswa fonksyon òganize. Anba kategori sa a, jij imigrasyon an konsidere prèv ki gen rapò ak peyi sitwayènte a, tankou nan Mandebvu v. Holder, 755 F.3d 417, 428-32 (6th Cir. 2014).

Netralite ka pa ase pou montre pèsekisyon jan sa endike nan Zafè Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985). Yon opinyon politik kapab tou être imputé, sa vle di ke pèsekitè a sipoze opinyon politik la akòz yon relasyon sere, tankou nan zafè nan. INS kont Elias-Zacarias, 502 US 478 (1992). Yon aplikan, sepandan, pa oblije montre ke li kenbe opinyon aktyèl la.

Manm nan yon gwoup sosyal patikilye

Kategori sa a gen ladann manm yon gwoup ki gen yon karakteristik komen ki pa ka chanje, jan sa endike nan Zafè Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985), epi yo dwe defini ak patikilye, dapre Zafè MEVG, 26 I&N Desanm 227 (BIA 2014). Manm gwoup yo gen yon karakteristik ki mete yo apa, anpil tankou nan Zafè WGR-, 26 I&N Desanm 208 (BIA 2014).

Yon fanmi kapab tou kalifye kòm yon gwoup sosyal patikilye, jan diskite pa Zafè LEA-, 27 I&N 40 desanm (BIA 2017). Dwe genyen yon koneksyon ant inite fanmi an ak moun ki andomaje pou pwouve kalifikasyon ki baze sou yon inite familyal.

In Zafè EAG-, 24 I&N Dec. 591, 595-96 (BIA 2008), Komisyon Konsèy la refize pwoteksyon gwoup sosyal ki baze sou aktivite kriminèl ki te pase yo paske yo pa ka chanje. Pwokirè Jeneral la te refere li menm tou yon ka pou detèmine si mal ke antite prive yo fè sou gwoup sosyal yo kalifye yon moun ki aplike pou azil, jan sa a nan Zafè AB-, 27 I&N Desanm 227 (AG 2018).

Gwoup Sosyal Tribinal Federal la rekonèt

Gwoup sosyal la dwe konnen ak atikile pou jij imigrasyon an epi Komisyon Konsèy la pa ta ranvwaye yon kay pou detèminasyon yon nouvo gwoup sosyal, tankou nan Zafè WYC & HOB, 27 I&N Desanm 189 (BIA 2018).

 • Manm yon klan
 • Viktim Vyolans Domestik
 • Viktim VIH/SIDA
 • Maladi mantal oswa andikap
 • Manm Gang
 • Temwen ak manm fanmi yo
 • Pwopriyetè tè

Nan ka move rezon, aplikan an dwe montre ke yon tè ki pwoteje te youn nan rezon prensipal pou pèsekisyon reklamasyon an, jan sa endike nan INA §208(b)(1)(b)(i).

Pèsekisyon sot pase yo

Pral gen yon sipozisyon pèsekisyon nan lavni si yon aplikan etabli pèsekisyon sot pase yo. Dapre 8 CFR §§ 208.13(b)(1)(i)(A) ​​ak (B), gouvènman an gendwa refite yon konklizyon sa a si 1) te gen yon chanjman fondamantal nan sikonstans oswa 2) aplikan an ka deplase nan zòn nan. peyi pou evite pèsekisyon.

Yon fwa yo montre yon montre pèsekisyon sot pase yo, jij imigrasyon an dwe fè yon konklizyon konsa, menm jan ak nan ka a. Antipova kont US Atty. Gen., 392 F.3d 1259 (11yèm Cir. 2004).

Yon aplikan pa oblije montre laperèz subjectif, ni li pa oblije montre ke te gen yon modèl pèsekisyon, dapre 8 CFR § 208.13(b)(ii)(3). Yon fwa yo montre pèsekisyon sot pase yo, lè sa a pral gen yon sipozisyon pèsekisyon nan lavni, jan sa endike nan 8 CFR § 208.13(b)(1)(ii). Yon konklizyon sa a ta montre tou ke lavi yon moun ap menase pou rezon pou yo pa retire li, jan sa eksplike nan INA §241()(3).

Azil imanitè

Lè gouvènman an rejte pèsekisyon nan lavni, yon aplikan ka toujou kalifye pou azil dapre pèsekisyon sot pase yo anba azil imanitè, dapre 8 CFR §208.13(b)(1)(iii)(A). Tankou nan Zafè Chen, 20 I&N 16, 21 desanm (BIA 1989, kote azil imanitè pa yon reklamasyon endepandan pou rezon prezèvasyon).

Yon aplikan ka kalifye tou pou azil si li ta fè fas ak lòt domaj grav lè yo retire li, jan sa endike nan 8 CFR § 208.13(b)(1)(iii)(B) ak Zafè LS-, 25 I&N Desanm 705 (BIA 2012). Pèsekisyon sot pase yo pa mande pèsekisyon si temwayaj aplikan an kredib.

Laperèz ki byen fonde pou pèsekisyon nan lavni

Yon aplikan ki pa montre pèsekisyon sot pase yo ka toujou kalifye pou azil si yo ka montre ke gen yon posibilite pou pèsekisyon nan lavni, dapre INA §101(a)(42). Aplikan an dwe montre ke yon moun ki rezonab nan menm sitiyasyon an ta pè pèsekisyon, tankou nan Zafè Barrera, 19 I&N Desanm 837, 845 (BIA 1989). Jan sa endike nan 8 CFR §208.13(b)(2)(i)(B), kantite prèv la ka mwens pase 10% posiblite.

Eleman pè

Laperèz gen tou de eleman subjectif ak objektif. Pèsekitè a pa bezwen prezante pou l konnen karakteristik ofansè a men li pral pran konsyans, tankou ka a nan. Eduard kont Ashcroft, 379 F.3d 182, 192-93 (5yèm Cir. 2004).

Anplis de sa, aplikan an pa oblije montre ke li te kouri kite peyi a akòz pèsekisyon men li gen yon reklamasyon kounye a, menm jan ak nan ka a. Wiransane kont Ashcroft, 366 F.3d 889, 899 (10yèm Cir. 2004). Divilgasyon estati azil bay peyi aplikan an kapab soumèt yon demann azil endepandan, dapre 8 CFR§ 1208.6(a).

Endividi yo pa bezwen montre yo pral chwazi yo si yo kapab etabli yon modèl ki pèsekitè a vize gwoup la espesyalman. Menmsi pa t montre yon modèl, yon moun ka toujou kalifye si li se yon manm nan yon gwoup defavorize, tankou nan Sael kont Ashcroft, 386 F.3d 922, 925-30 (9yèm Cir. 2004). Yon moun pa ta kalifye si demenajman rezonab, tankou nan Shah v. Holder, 758 F.3d 32 (1st Cir. 2014).

Detèmine Si Demenajman Rezonab

Dapre 8 CFR §208.13(b)(3), sa ki annapre yo se kritè kote demenajman yon aplikan rezonab:

 1. Moun nan ta blese nan plas demenajman an
 2. Konfli sivil k ap kontinye nan peyi a
 3. Enfrastrikti administratif, ekonomik oswa jidisyè
 4. Limit jeyografik
 5. Restriksyon sosyal ak kiltirèl
Obligatwa refi azil

Kongrè Ameriken an te etabli entèdiksyon pou azil, kote Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) pa ka bay azil men yon jij imigrasyon dwe òganize yon odyans prèv konsènan bawo a. Dapre INA §§208(a)(2) ak (b)(2), ba sa yo gen ladan:

 • Pèsekisyon lòt moun dapre INA §208(b)(2)(A)(i)
 • Krim patikilyèman grav INA §208(b)(2)(A)(ii)
 • Krim grav ki pa politik INA §208(b)(2)(A)(iii)
 • Danje pou sekirite Etazini INA §208(b)(2)(A)(iv)
 • Teworis ki gen rapò ak rezon inadmisibilite INA §208(b)(2)(A)(v)
 • Ranplasman fèm INA §208(b)(2)(A)(vi)
 • Twazyèm peyi ki an sekirite anba Akò Etazini-Kanada
 • Aplikan azil anvan yo anba INA §§208(a)(2)(C)-(D) sof si gen chanjman sikonstans
 • Limit delè yon ane INA §§208(a)(2)(B), (D) sof si gen chanjman oswa sikonstans ekstraòdinè