Pou Natiralizasyon ak Sitwayènte

Vin yon sitwayen legal epi goumen pou dwa ou yo ka yon pwosesis long ak estrès si ou pa gen bon konsèy la devan ou. Travay ak yon avoka imigrasyon Orlando ki pwouve tankou Mesye Yakzan pou asire bezwen ou yo satisfè epi enkyetid ou yo bliye. Avoka Yakzan se yon avoka natiralizasyon ki fè efò pou ede w reyalize objektif natiralizasyon w.

Li te reprezante tou kliyan nan N-400 petisyon menm jan tou nan Apèl N-336 lè yo te refize aplikasyon yo. Ann pale jodi a sou fason nou ka ede w atenn American Dream™!

Viza Imigran ki baze sou travay

INA pèmèt pou travay ki baze sou viza imigran. Elijiblite pou viza sa yo depann de background moun nan, edikasyon, istwa travay, ak kalite travay. Senk kategori pèmèt pou klasifikasyon sa yo. Gen kèk nan kategori sa yo ki mande pou yon sètifika travay nan men Depatman Travay, ak kèk pa fè sa.

Premye Kategori Travay Preferans (EB-1)
dapre INA §203(b)(1)
Etranje ki gen kapasite ekstraòdinè INA 203(b)(1)(A)

Viza imigran sa a disponib pou imigran ki gen kapasite eksepsyonèl nan syans, atizay, edikasyon, biznis, oswa atletik ki te jwenn rekonesans nasyonal oswa entènasyonal grasa dokimantasyon anpil. Moun sa yo dwe chèche antre pou kontinye travay yo nan domèn kapasite ekstraòdinè. Anfen, antre moun sa yo ta benefisye Etazini.

Menmsi règleman yo pa egzije sa, dokiman sou benefis sa yo ka benefisye. Moun sa yo pa bezwen yon anplwayè men yo dwe gen entansyon kontinye travay yo Ozetazini, as per INA §204(a)(1); 8 CFR §204.5(h)(5). Kongrè a te gen entansyon viza sa yo pou yon ti pousantaj moun ki te monte nan tèt la nan domèn efò yo.

Prèv yo dwe genyen ladan yo:

 1. Prèv siksè yon sèl fwa tankou yon gwo prim entènasyonalman rekonèt (Noble Prize)
 2. Dokimantasyon nenpòt twa nan bagay sa yo:
  • Resevwa pi piti prim oswa prim rekonèt nasyonalman oswa entènasyonalman
  • Manm nan yon asosyasyon nan domèn ki klasifikasyon yo ap chache ki mande reyalizasyon pa manm yo
  • Pibliye materyèl sou moun nan nan piblikasyon pwofesyonèl oswa pi gwo komès
  • Patisipasyon kòm yon jij nan travay lòt moun
  • Prèv kontribisyon orijinal syantifik, eskolè, atistik, atletik, oswa ki gen rapò ak biznis
  • Patènite atik savan yo nan domèn nan
  • Ekspozisyon atistik oswa vitrin
  • Pèfòmans nan yon wòl dirijan oswa kritik pou òganizasyon oswa etablisman ki gen yon repitasyon distenge
  • Segondè salè oswa salè nan relasyon ak lòt moun nan domèn nan
  • Siksè komèsyal nan atizay pèfòmans yo

Soumèt prèv ki pwouve twa nan kategori sa yo pa dezitif epi Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon Etazini yo dwe toujou fè yon detèminasyon final sou kalifikasyon. Fado prèv la se sou aplikan an epi yo dwe montre pa yon preponderans nan prèv la, dapre Zafè Chawathe, 25 I&N Desanm 369 (AAO 2010).

Pwofesè ak chèchè eksepsyonèl
dapre INA §203(b)(1)(B)

INA §203(b)(1)(B)

Imigran sa yo dwe rekonèt entènasyonalman kòm eksepsyonèl nan yon domèn akademik espesifik. Yo dwe kanpe apa atravè distenksyon ki baze sou rekonesans entènasyonal yo. Moun nan ka gen twazan eksperyans nan ansèyman oswa rechèch nan domèn li epi li dwe chèche antre pou youn nan rezon sa yo:

 • Yon pozisyon nan yon inivèsite oswa yon enstitisyon edikasyon siperyè
 • Yon pozisyon konparab nan yon inivèsite
 • Yon pozisyon konparab pou fè rechèch pou yon anplwayè prive si lèt la anplwaye twa chèchè aplentan.

Òf pou travay la dwe endefini oswa pou yon dire san limit. Yon aplikan dwe soumèt prèv omwen de nan bagay sa yo:

 • Resevwa gwo pri oswa prim
 • Manm nan yon asosyasyon ki mande siksè eksepsyonèl
 • Pibliye materyèl nan piblikasyon pwofesyonèl ekri sou aplikan an
 • Prèv pou jije travay lòt moun
 • Prèv rechèch syantifik orijinal yo
 • Patè oswa atik oswa liv nan domèn nan

Dapre 8 CFR §204.5(i)(2), yon kou etid konplè defini kòm yon gwoup konesans espesyalize yo ofri pou etidye nan yon inivèsite ameriken. USCIS ta anplwaye menm pwosesis mansyone pi wo a pou detèmine kalifikasyon. Anplwayè a dwe gen kapasite pou peye anplwaye a.

Egzekitif ak Manadjè Miltinasyonal INA §203(b)(1)(C)

INA §203(b)(1)(C)

Imigran an dwe te travay aletranje pou yon ane (nan twa dènye ane yo) pa konpayi an, antite legal, oswa sipòtè. Dapre 8 CFR §204.5(j)(2), filiales yo kapab yon antrepriz si yo gen menm kontwòl ak pouvwa veto. Petisyon an dwe montre relasyon antrepriz la e ke konpayi an ap kontinye egziste apre benefisyè a imigre.

Yon Benefisyè dwe vini Ozetazini pou l kontinye travay pou menm patwon an pandan ke konpayi an dwe fè biznis Ozetazini pou yon ane. Dapre INA §101(a)(4), yo defini kapasite jesyon ak egzekitif kòm gen kapasite kote anplwaye a kapab pèsonèlman:

 • Jere òganizasyon, depatman, sibdivizyon, fonksyon, oswa eleman yo
 • Sipèvize ak kontwole travay lòt anplwaye sipèvize, pwofesyonèl oswa administratif
 • Gen otorite pou anboche ak revoke anplwaye yo ak lòt sibòdone
 • Egzèsis diskresyon sou operasyon chak jou nan aktivite oswa fonksyon an

Kapasite egzekitif defini kòm yon plasman nan yon òganizasyon kote benefisyè a kapab pèsonèlman:

 • Dirije jesyon òganizasyon an
 • Etabli objektif ak politik
 • Egzèsis lajè latitid nan desizyon diskresyonè
 • Resevwa sèlman sipèvizyon jeneralize oswa direksyon nan men egzekitif wo nivo, konsèy direktè, oswa aksyonè.
Dezyèm Preferans (EB-2) INA §203(b)(2)

INA §203(b)(2)

Kategori preferans sa a se pou pwofesyonèl ki gen diplòm avanse oswa imigran ki gen kapasite eksepsyonèl. Degre avanse a dwe pi wo pase yon bakaloreya e li kapab rankontre pa yon BA ak eksperyans travay. Pozisyon benefisyè a ta okipe dwe mande pou yon diplòm avanse, epi moun nan dwe posede kalifikasyon yo, jan sa defini. nan INA §101(a)(32).

Egzansyon enterè nasyonal yo disponib pou moun ki ta anrichi Etazini. Yon moun ki gen djòb nan Orè A pa oblije teste mache travay la epi li pa gen yon òf travay nan moman I-485 la deside.

Diplòm bakaloreya plis senk ane eksperyans:

Yon diplòm bakaloreya ak senk ane eksperyans pwogresif se ekivalan a yon diplòm MA, dapre 8 CFR §204.5(k)(3)(i)(B). Entansyon Kongrè a montre ke yon moun ki gen konbinezon sa a gen ekivalan a yon degre avanse.

Règ USCIS se ke BA a pa ka satisfè pa yon konbinezon de eksperyans ak edikasyon men yo ka satisfè pa yon konbinezon de edikasyon. Senk ane eksperyans pwogresif yo dwe enplike plis responsablite ak konesans nan domèn espesyalite.

Definisyon Kapasite Eksepsyonèl:

Li te deklare kòm yon degre de repondong siyifikativman pi wo pase nivo òdinèman rankontre, as per Zafè Kim, 12 I&N Desanm 758 (AV 1968). Aplikan an dwe montre prèv twa nan bagay sa yo:

 • Degre ki gen rapò ak domèn nan espesyalite
 • Lèt patwon yo ki montre 10 ane eksperyans
 • Lisans pou pratike yon pwofesyon
 • Aplikan an te bay lòd yon salè ki demontre kapasite eksepsyonèl
 • Manm nan yon asosyasyon pwofesyonèl
 • Rekonesans pou akonplisman ak kontribisyon enpòtan nan endistri a

Yo ka soumèt prèv konparab ki gen ladan lèt opinyon ekspè, jan sa endike nan 8 CFR §204.5(k)(3)(iii). Sa a gen ladan atlèt ak animatè. Pwosesis de etap nan Kazarian yo itilize pou montre kapasite eksepsyonèl.

Egzansyon Enterè Nasyonal (NIW):

Dispozisyon sa a disponib anba INA §203(B)(2)(B). Anplwayè a oswa aplikan an ka siyen petisyon an Zafè Dhanasar, 26 I&N Desanm 884 (AAO 2016). Pou kalifye pou egzansyon an, benefisyè a dwe soumèt yon ETA-9089 ak yon deklarasyon ki sipòte reklamasyon an.

Dapre 8 CFR §204.5(k)(4)(ii), egzansyon an disponib sèlman pou petisyon EB-2. Nan Dhanasar, nan 889 non. 9, AAO te pibliye nouvo kategori pou egzansyon an. Dapre desizyon an, aplikan an dwe montre 1) efò yo pwopoze a gen enpòtans nasyonal ak merit sibstansyèl; 2) li byen pozisyone pou avanse efò a, epi 3) li ta benefisye pou Etazini anile sètifika travay la.

Kalifikasyon

Doktè yo ka kalifye pou yon Physician National Interest Waivers (PNIW) pandan y ap diplome medikal entènasyonal (IMG) yo anpeche antre Ozetazini. Sepandan, rezon inadmisibilite a pa aplike nan sitiyasyon sa yo:

 1. Aplikan an posede yon sètifika nan Komisyon Edikasyon an pou Gradye Medikal Etranje, li konpetan nan lang angle, epi li pase egzamen an nan evalyasyon konpetans klinik. 8 CFR §214.2(h)(viii)(B)
 2. Doktè nan renome entènasyonal oswa nasyonal
 3. Pa antre Ozetazini pou vin yon doktè, ki gen ladan pwofesè, moun ki antre nan yon lòt kategori preferans, oswa lè li antre kòm yon asil.

Dapre INA §203(b)(2)(B)(ii), si doktè a ap antre Ozetazini anba yon òf travay, doktè a dwe jwenn yon sètifika travay oswa yon dispans enterè nasyonal. Gen kèk doktè ki ka travay nan yon zòn ki pa gen ase sèvis pou simonte egzijans dezan J-2 la. Pou jwenn benefis sa a, doktè a dwe montre sa ki annapre yo dapre 8 CFR §214.2(a)-(c):

 1. Li dwe travay nan yon zòn ki manke sante oswa pou VA a
 2. Yon ajans federal oswa eta dwe detèmine si travay la ta nan enterè nasyonal la
 3. Li dwe travay nan zòn nan pou senk ane anvan li vin kalifye pou ajisteman estati oswa viza imigran.

Yon diplome medikal etranje ka aplike tou dapre pwosesis sètifikasyon travay regilye a, jan sa endike nan 8 CFR §214.2(a)-(c).

Twazyèm Kategori Travay Preferans (EB-3) INA §203(b)(3)

INA §203(b)(3)

Kategori sa a gen ladan twa kalite imigran:

 1. Pwofesyonèl: Moun ki gen diplòm bakaloreya oswa ekivalan etranje ak pwofesyonèl
 2. Travayè kalifye: Pou imigran ki gen òf travay aplentan e ki mande omwen dezan fòmasyon oswa eksperyans travay
 3. Lòt travayè yo

Yo bezwen yon sètifika travay pou imigran sa yo paske yon dispans enterè nasyonal pa disponib men kèk nan okipasyon sa yo ka tonbe anba orè A.

Katriyèm Preferans (EB-4) Imigran espesyal
dapre INA §203(b)(4)

INA §203(b)(4)

Kategori sa a gen ladan plizyè imigran, tankou rezidan ki retounen yo, moun ki repran sitwayènte ameriken, ak travayè relijye yo.

Rezidan ki retounen yo se moun ki pa t abandone rezidans yo men ki pa gen yon kat I-551 valab. Kategori sa a gen ladan tou vwayajè ki soti nan fwontyè yo ki se Rezidan Pèmanan Legal ki abite nan Kanada oswa Meksik ak vwayaje ale nan Etazini. Rezidan yo ta depoze fòm DS-117 ak tout prèv pou montre yo pa abandone rezidans li. Yo ta ba yo yon Visa Imigran SB-1.

Travayè relijye ki:
 1. Pou de ane imedyatman anvan petisyon an te yon manm nan yon denominasyon relijye ki gen yon bòn fid, ki pa gen pwofi, rezon relijye.
 2. Moun nan ap chèche antre Ozetazini pou travay pou omwen 35 èdtan kòm yon minis oswa yon travayè relijye
 3. Moun nan ap travay kòm yon minis oswa yon vokasyon relijye Ozetazini oswa aletranje pou omwen dezan imedyatman anvan petisyon an. De ane yo pa oblije nan estati legal. Depi dezan yo etabli epi I-360 la apwouve, moun nan ka ajiste si li pa gen estati pou mwens pase 180 jou. Gen kèk repo nan de ane yo pèmèt toutotan:
  1. Aplikan an te toujou travay nan yon denominasyon relijye
  2. Ti repo a pa te depase de zan
  3. Objektif la se te plis edikasyon relijye
  4. Aplikan an te toujou yon manm nan denominasyon an. Travay la dwe swa aplentan oswa kontinyèl. Pou satisfè egzijans de ane a, moun nan ta dwe resevwa konpansasyon.
Jèn imigran espesyal (SIJ):

Sa a se yon ibrid ant lwa depandans eta ak lwa imigrasyon Etazini. Kondisyon pou kalite klasifikasyon sa a se jan sa a:

 1. Timoun nan dwe gen mwens pase 21 an nan moman li depoze I-360 la
 2. Yon tribinal eta te deklare li depandan anvan li te gen 18 an
 3. Ki moun ki reyinifikasyon ak youn nan paran li se pa yon opsyon solid
 4. Nan pi bon enterè li pou yo pa retounen nan peyi sitwayènte paran an