Aplikasyon pou kat vèt

Jwenn rezidans pèmanan Ozetazini se yon rèv ki dire tout lavi pou anpil imigran. Ajisteman estati a se premye etap la pou w vin yon sitwayen ameriken. Kit w ap aplike pou rezidans pèmanan atravè fanmi, travay, oswa petisyon viza espesyal, Avoka Yakzan ka ede w jwenn yon baz solid pou atenn objektif ou menm ak fanmi w.

Kisa rezidans pèmanan ye?

Ajisteman estati a se yon pwosesis kote moun yo endike gouvènman ameriken an ke yo vle nou tounen kay pèmanan yo. Chanjman sa a ka akonpli nan plizyè fason, tankou maryaj, travay, ak pwogram espesyal rezidans pèmanan tankou oto-petisyon anba Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA).

Kouman mwen ka aplike pou rezidans pèmanan lè l sèvi avèk maryaj?

Marye yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal se youn nan fason ki pi rapid ak pi bon mache pou resevwa rezidans pèmanan paske gouvènman ameriken an bay priyorite etranje ki marye ak klas moun sa a. Moun ki marye ak sitwayen ameriken yo konsidere kòm "fanmi imedya", kidonk yo pa bezwen yon viza imigran. Sepandan, imigran ki marye ak rezidan pèmanan yo dwe tann yon viza konsa disponib.

Premye etap la nan pwosesis la se aplike pou yon fòm I-130, yon petisyon pou fanmi etranje, ansanm ak yon aplikasyon pou rezidans pèmanan si moun nan Ozetazini oswa yon petisyon I-130 endepandan si moun nan deyò. Etazini.

Kisa yon Visa Imigrasyon ye?

Viza sa yo akòde sou yon baz kota peyi, kidonk yo ka disponib pou moun ki soti nan sèten peyi men pa pou lòt moun.

Èske mwen ka aplike nan travay mwen an?

Rezidans pèmanan atravè travay posib men depann de background nan ak travay ou gen entansyon okipe a lè ajisteman nan sitiyasyon an. Moun ki aplike pou rezidans pèmanan atravè travay yo tonbe nan kategori preferans sa yo:

  • EB1: Li pa egzije yon sètifika travay pa Depatman Travay, kidonk moun yo ka fè yon petisyon tèt yo, men yo dwe gen entansyon kontinye travay nan domèn yo. Pwofesyonèl ki ka aplike nan kategori sa a gen ladan manadjè entènasyonal ak ekzekitif, pwofesè eksepsyonèl ak chèchè, ak moun ki gen kapasite ekstraòdinè nan boza ak syans.
  • EB2: Pou aplike pou kategori sa a mande pou yon sètifika travay eksepte si travay la pre-sètifye oswa li tonbe nan enterè nasyonal Etazini an. Sòf si nan eksepsyon sa yo, sèlman moun ki gen entansyon okipe travay ki mande pou yon diplòm metriz oswa pi wo oswa ki gen yon diplòm bakaloreya ak senk ane travay pwogresif ka kalifye.
  • EB3: Kategori sa a egzije yon sètifika travay epi li rezève pou travay ki mande yon diplòm bakaloreya oswa ekivalan li. Li gen ladann moun ki se travayè kalifye, pwofesyonèl ki gen yon diplòm bakaloreya, oswa lòt travayè ki gen dezan eksperyans.
  • EB4: Imigran espesyal, ki gen ladan travayè relijye yo ak sitwayen nan Afganistan ak Irak ki te travay kòm tradiktè ak fòs lame Ameriken yo, tonbe nan kategori sa a.
  • EB5: Konnen tou kòm kategori kreyasyon anplwa, klas sa a gen ladann moun ki ka jwenn rezidans pèmanan si yo kapab kreye 10 djòb Ozetazini atravè yon envestisman minimòm $500,000 nan pwòp antrepriz pa yo oswa nan yon sant rejyonal.

Èske pitit mwen an ka resevwa rezidans pèmanan avè m?

Nan anpil sitiyasyon, epi tou depann de ka endividyèl yo, pitit moun ki aplike pou rezidans pèmanan ka resevwa rezidans pèmanan ak paran yo.

Ki sa ki kondisyon yo?

Kit w ap aplike pou rezidans pèmanan pandan w andedan oswa andeyò peyi Etazini, gen anpil kondisyon pou pwosesis la. Admisyon legal Ozetazini se kritik sof si yon moun ki te antre nan yon fason san papye tonbe anba yon eksepsyon. Moun nan dwe pa komèt krim tou ki se rezon inadmisibilite oswa depòtasyon soti nan Etazini.

Èske mwen ka resevwa rezidans pèmanan si mwen andeyò Etazini?

Rezidans pèmanan pou moun ki andeyò peyi Etazini an posib atravè pwosesis konsila.

E si mwen gen yon krim, mwen ka toujou aplike pou
Rezidans pèmanan?

Tou depan de nati ak klasifikasyon krim ou te komèt la, ou ka toujou jwenn rezidans pèmanan.

Èske mwen ka aplike pou rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon?

Wi. Nou te ede anpil moun aplike pou rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon.