Retire defans

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi pou retire elèv nan peyi Etazini. Nou ta kontan pale avèk ou konsènan ka w la si yo te mete w nan pwosedi pou retire w la.

Ki sa ki Pwosedi yo retire?

Pwosedi pou retire elèv la se pwosesis gouvènman an itilize pou retire yon moun nan peyi Etazini. Pwosedi sa yo anjeneral inisye pa emisyon yon Avi pou parèt. Sepandan, jis emèt Avi pou Konèt la pa ase, epi gouvènman an dwe depoze Avi a nan tribinal imigrasyon ki gen jiridiksyon sou moun nan, pou pwosedi yo kòmanse. Jirisdiksyon an detèmine pa kote yon moun ki sibi pou retire li abite. Pa egzanp, yo ta mete yon imigran nan zòn Tampa Bay nan yon pwosedi pou ranvwaye nan Tribinal Imigrasyon Orlando. Pou yon lis tribinal imigrasyon nan peyi Etazini, vizite sa a lyen.

Ki sa ki enkli nan Avi pou parèt la?

Avi pou parèt la se ekivalan a yon enfòmasyon nan pwosedi kriminèl. Anjeneral, li gen ladan plizyè akizasyon reyalite konsènan moun nan ki mete predikate pou retire elèv la ak akizasyon yo ki nesesite pou retire elèv la.

Ki sa ki posib yo Rezon pou retire?

Gen de bagay ke yon moun ki nan pwosedi ekspilsyon ta ka akize: depòtabilite dapre INA Seksyon 237 oswa inadmisibilite dapre INA Seksyon 212. Dimansyon akizasyon yo varye soti nan prezan ilegalman Ozetazini rive nan komèt jenosid. Genyen tou plizyè rezon kriminèl pou retire, ki enkli vòl ak chaj dwòg. Yon avoka imigrasyon konpetan ta dwe etidye akizasyon sa yo ak anpil atansyon epi detèmine si gouvènman an gen ase reyalite pou sipòte akizasyon li yo. Avoka Ahmad Yakzan gen yon dosye siksè nan batay sou non moun ki fè fas a pwosedi yo retire. Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon.

Pou yon lis depòtasyon, lakou vizite sa a lyen.

Ki kalite odyans mwen ta genyen nan Tribinal Imigrasyon?

Odyans imigrasyon yo klase an de kalite: Mèt ak Endividyèl. Pandan yon odyans Mèt, ou parèt nan tribinal ansanm ak anpil moun ki nan pwosedi pou deplasman. Odyans sa yo anjeneral se odyans sou sitiyasyon ant oumenm, jij la, ak avoka gouvènman an. Jij la pran plent tou epi aksepte aplikasyon pou sekou nan odyans sa yo.

Yon odyans endividyèl, nan lòt men an, se sanble ak jijman an nan yon dosye kriminèl. Pandan odyans sa yo, jij la detèmine si ou kalifye pou sekou, si akizasyon yo ta dwe kanpe, epi anjeneral li pran yon desizyon final nan fen odyans sa yo. Ou pral gen dwa pran temwayaj nan men temwen, kont-egzaminen temwen gouvènman yo epi plede ka w la. Si w pa pale anglè, anjeneral gouvènman an ba w yon tradiktè pou ede w ak ka w la.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen sibi a Lòd pou retire?

Si yo te pran desizyon an dènyèman, gen plizyè opsyon. Nan fen odyans endividyèl la, anjeneral ou gen 30 jou pou fè apèl kont desizyon jij imigrasyon an bay Komisyon Apèl pou Imigrasyon an, nan Falls Church, Virginia. Komisyon Konsèy la konpoze de manm Board expérimentés ki deside ka sa yo. Gen kèk nan desizyon yo pibliye epi gide tout tribinal imigrasyon nan peyi a.

Si yo te pran desizyon an plis pase 30 jou de sa, ou dwe depoze yon Mosyon pou Relouvri nan tribinal imigrasyon an oswa nan Konsèy Apèl pou Imigrasyon an, selon kote ki te kontwole ka a an dènye. Mosyon sa yo konplike anpil e anjeneral mande pou nouvo prèv oswa yon chanjman nan lwa yo dwe konsidere. Si jij imigrasyon an deside sou mosyon w la, y ap relouvri ka w la epi desizyon anvan an ap anile. Si Komisyon Apèl pou Imigrasyon an te bay lòd la, yo pral voye ka a bay tribinal imigrasyon ki gen jiridiksyon sou kote ou rete a.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen ap fè fas ak pwosedi pou retire?

Premye bagay ou dwe fè se rele yon avoka imigrasyon ak goumen nenpòt anvi goumen kont li pou kont li. Gouvènman an anboche avoka trè konpetan ki gen sèl travay se retire ou nan peyi Etazini. Si ou pa kapab peye yon avoka, ou ta dwe fè rechèch sou òganizasyon nan zòn ou an ki ofri sipò gratis. Ou ta dwe jwenn yon lis òganizasyon sa yo lè w resevwa yon Avi pou parèt. Tanpri rele nou jodi a pou pi bon reprezantasyon nan pwosedi pou retire elèv la.

Yon avi pou parèt se pa fen a, li ta ka yon bon kòmansman lè ou anboche yon avoka konpetan pou reprezante ou nan tribinal imigrasyon. Rele nou jodi a pou diskite sou ka w la.

Defans Depòtasyon

Gen yon avoka imigrasyon konpetan bò kote w pou defann ou kont yo pa depòte w. Depòtabilite se konsèp pou retire yon moun ki pa gen papye nan peyi Etazini. Plizyè rezon pou konsekans sa a gen ladan kondanasyon pou sèten krim, ofans kont sibstans kontwole, krim ki agrave, krim vyolans, ofans zam afe, ak CIMT.

Pwosedi pou Depòtabilite ak Anilasyon

Yon imigran nan pwosedi ranvwa yo fè fas ak akizasyon depòtabilite ak inadmisibilite. Gouvènman an pral akize yon imigran pou swadizan rezon depòtasyon an lè l sèvi avèk Avi pou parèt. Lè sa a, chay pou pwouve depòtabilite nan pwosedi pou retire elèv ki vin apre a se nan gouvènman an.

Kondanasyon pou rezon imigrasyon

Dapre INA § 101(a)(48), yon kondanasyon pou rezon imigrasyon rive lè bagay sa yo rive:

 • Yon jij oswa yon jiri te jwenn imigran an koupab
 • Imigran nan fè yon plede koupab oswa nolo contendere oswa li admèt ase reyalite pou garanti yo jwenn koupab.
 • Jij la te bay lòd pou kèk fòm pinisyon, penalite, oswa kontrent sou libète etranje a yo dwe enpoze
 • Yo jwenn kenbe nenpòt enfòmasyon pandan pwosedi yo
Apwòch yo kategorik ak non kategori

Sa yo se metòd yo itilize pou detèmine inadmisibilite ak depòtabilite nan lwa imigrasyon. Apwòch kategorik la konpare yon lwa eta ak ekivalan federal la nan deside si li se yon ofans depòtasyon. Si lwa eta a ak lwa federal yo matche, lè sa a lwa a se yon ofans depòtasyon. Si ou pa, yo pral itilize apwòch ki pa kategorik la.

Yon lwa divizib, oswa yon lwa ki gen ladann divès ofans, pèmèt yon tribinal ale pi lwen pase lwa a pou detèmine si yon ofans se depòtasyon. Sa vle di ke tribinal la ap oblije gade nan dosye kondanasyon ak rapò lapolis pou detèmine konduit moun nan pou rann kont depòtabilite.

Konviksyon Kriminèl

Dapre INA 101(a)(48)(B), nenpòt krim oswa kondanasyon apre 30 septanm 1996 ka fòme yon baz pou retire elèv la. Fraz imigrasyon ki anile yo bezwen yon nouvo desizyon pou rann kont depòtabilite, tankou nan Matter of Cota, 23 I&N Desanm 849 (BIA 2005). Sepandan, yon imigran pa ka konbat kondanasyon yo nan tribinal imigrasyon, men nan tribinal kriminèl.

In Padilla kont Kentucky, Tribinal Siprèm Ameriken an deside ke yon avoka kriminèl dwe enfòme yon kliyan sou konsekans imigrasyon yo nan lapriyè li a.

CIMTs Anba INA §§237(a)(2)(A)(i) ak (ii)

CIMT yo se krim odiyan ki fè yon imigran oswa yon rezidan pèmanan legal depòte. Yon imigran rankontre sitiyasyon sa a si:

 1. Yo te kondane
 2. Yo te kondane pou yon krim ki enplike moral
 3. Te komèt zak la nan senk ane apre admisyon
 4. Yo te kondane pou yon krim kote yo ka enpoze yon tèm ki gen plis pase yon ane.

Yon rezidan pèmanan legal kapab tou satisfè kritè yo si yo genyen:

 1. Yo te kondane pou plizyè krim ki enplike moral
 2. Yo te kondane nenpòt ki lè apre admisyon
 3. Pa te rive nan menm move konduit kriminèl la
Ofans ki gen rapò ak dwòg dapre § INA 237(a)(2)(B)

Imigran ki sèvi ak sibstans ilegal oswa ki te kondane pou yon krim ki gen rapò ak dwòg kapab depòtasyon. Pandan se tan, yon rezidan pèmanan legal ka aplike pou dispans. Gen yon eksepsyon, sepandan, pou premye ofans pou mwens pase 30 gram marigwana.

Sèvis Imigrasyon an kapab akize tou depòtabilite si moun nan te kondane pou yon krim trafik dwòg. Krim ki agrave trafik dwòg yo peye lè:

 1. Kondanasyon an satisfè definisyon trafik
 2. Yon ofans eta a ekivalan a yon krim federal trafik
 3. Gouvènman an sèvi ak "rezon pou kwè" rezon pou rezon inadmisibilite
Krim agrave

Dapre INA § 101(a)(43), yon moun ki te kondane pou yon krim agrave se depòtasyon. Lwa a bay lis krim sa yo kòm krim ki agrave:

 • Touye, vyòl, oswa abi seksyèl sou yon minè
 • Trafik ilegal nan yon sibstans kontwole
 • Trafik ilegal nan zam afe oswa aparèy destriktif
 • blanchi lajan
 • Enfraksyon eksplozif ak zam afe
 • Krim vyolans
 • Vòl oswa vòl ak yon prizon yon ane
 • Krim ranson
 • Pònografi timoun
 • Krim rakèt ak yon tèm prizon yon ane
 • Pwostitisyon, trafik, ak esklavaj envolontè
 • Sabotaj
 • Krim fwod oswa manti kote pèt viktim nan plis pase $10,000
 • Kontrebann etranje
 • Fosfè oswa mutile paspò
 • Si yon akize pa parèt pou yon krim ki pran prizon pou senk ane
 • Obstriksyon jistis
 • Konplo oswa eseye komèt nenpòt nan krim ki anwo yo

Krim ki agrave gen konsekans grav. Anvan w antre yon plede sou ka w la, tanpri konsilte avèk yon avoka imigrasyon pou jwenn pi bon enfòmasyon legal.

Krim Vyolans

Nenpòt imigran kapab depòtasyon si yo kondane yo pou yon krim vyolans, jan sa defini anba 18 USC 16. Sepandan, Tribinal Siprèm Etazini te deside nan Sesyon kont Dimaya ke lwa a te vag enkonstitisyonèl e ke lwa a pa regle sou liy sa a nan ka yo.