Sitwayènte Ameriken ak Natiralizasyon

Etazini pèmèt sitwayènte pa plizyè mwayen, tankou:

 1. Sitwayènte pa nesans Ozetazini dapre INA §§301(a)-(b) ak (f)
 2. Sitwayènte youn oswa toude paran INA §§301(c)-(d) ak (g)-(h)
 3. Yon konbinezon de sitwayènte paran ak kote INA §§301(e) ak 303
 4. Apre nesans pa yon konbinezon de sitwayènte paran ak rezidans INA §§320 ak 322
 5. Natiralizasyon dapre INA §316
Sitwayènte pa nesans oswa sèten teritwa ki pa enkòpore

14yèm Amannman an bay sitwayènte pa nesans Ozetazini. Etazini te respekte doktrin jus soli. Tankou nan US v. Wong Kim Ark, 169 US 649 (1898), sa gen ladan tou moun ki fèt nan sèten teritwa US anba kontwòl US dapre INA §§302 ak 304-307. Sa gen ladan tou yon moun ki fèt nan Kanal Panama nan sèten kondisyon, jan sa di nan 8 USC §1403.

Moun ki fèt nan Commonwealth nan Northern Mariana Islands apre 9 janvye 1978 se sitwayen Etazini anba alyans ant Etazini ak Commonwealth la.

Eksepsyon pou sa vle di

Sepandan, yon moun ki fèt nan yon kote tankou Filipin ak Samoa Ameriken yo pa sitwayen men sitwayen nan peyi Etazini epi yo pa jwenn sitwayènte nan nesans. Yo ka jwenn sitwayènte pa natiralizasyon, tankou nan ka a nan Entines kont US, 160 F.Supp.3d 208 (DDC 2016).

Yon mank de yon dosye nesans ofisyèl tou pa osi desizif kòm si yon moun fèt nan peyi Etazini. Dapre INA §301(f), moun ki pa konnen paran yo te jwenn Ozetazini yo konsidere kòm fèt Ozetazini sof si pwouve otreman anvan yo vin gen 21 an.

Sitwayènte pa akizisyon nan nesans

Yon timoun ki fèt andeyò peyi Etazini, men youn oswa toulède paran yo se sitwayen ameriken ka jwenn sitwayènte lè li fèt, dapre INA 301(c)-(e), (g)-(h). Pandan se tan, yon timoun ki fèt andeyò maryaj ka jwenn sitwayènte epi mande pou manman an prezan fizikman Ozetazini pou transmèt sitwayènte, jan sa di nan INA §309(c). Sepandan, yon timoun pa bezwen yon sètifika sitwayènte.

Timoun ki fèt pa Teknoloji Repwodiksyon Asistans (ART) ka jwenn sitwayènte dapre INA §301/309 si 1) papa USC dwe paran jenetik la; 2) manman USC se manman jenetik la; oswa 3) Manman USC se manman jèstasyonèl ak legal timoun nan nan moman ak kote timoun nan fèt.

Rezidans Prezans Fizik Paran USC

Paran USC yon timoun dwe abite oswa prezan fizikman Ozetazini pou “transmèt” sitwayènte timoun nan. Rezidans USC a ta dwe prensipal kote moun sa a rete san atansyon a entansyon, tankou ka a nan Savorgnan kont US, 338 US 491 (1950). Nan Sesyon kont Morales-Santana, Tribinal Siprèm Etazini te deside ke diferan prezans fizik pou manman ak papa ki pa marye yo te vyole pwoteksyon egal.

Prezans fizik pa bezwen konte pa minit, dapre 137 S.Ct 1678 (2017). Si paran an se yon sitwayen ameriken natiralize, yo ka konte tan anvan ak apre natiralizasyon an, jan sa endike nan Matter of M-, 7 I&N Dec. 643 (RC 1958). Yo pa ta dwe anpeche yon paran abite Ozetazini akòz lagè oswa maladi men li ka fè sa lè gouvènman an te entèdi l akòz yon move entèpretasyon lwa a, jan sa di nan Zafè Navarrete, 12 I&N Desanm 138 (BIA 1967).

Timoun Adopte

In Marquez-Marquez kont Gonzales, 455 F.3d 548 (5th Cir. 2006), yon timoun adopte pa ka benefisye de INA §301(g) men li ka elijib dapre INA §322.

Sitwayènte pa Derivasyon atravè natiralizasyon oswa nesans US yon sèl paran anba INA §320 ak ansyen lwa dapre INA §321

INA §320

Anvan Child Citizenship Act, yon timoun te kapab jwenn sitwayènte lè yon paran te vin yon sitwayen ameriken lè timoun nan te poko gen 18 an, epi timoun nan t ap viv Ozetazini apre yon sibvansyon rezidans pèmanan. Timoun nan te kapab jwenn sitwayènte tou si li te abite Ozetazini epi li te nan gad legal paran sa a, dapre INA §321.

BIA te entèprete lwa a pou egzije rezidans pèmanan legal anvan laj 18 an, tankou nan Zafè Nwozuzu, 24 I&N Desanm 609 (BIA 2008). Lalwa egzije sa ki annapre yo:

 1. Natiralizasyon tou de paran yo
 2. Natiralizasyon youn nan paran yo si lòt la mouri
 3. Natiralizasyon paran an ki gen gad legal timoun nan
 4. Natiralizasyon manman timoun nan te fèt andeyò maryaj epi lejitimizasyon pa fèt
Lwa Sitwayènte Timoun

Lwa Sitwayènte Timoun chanje ansyen lwa epi rasyonalize pwosesis la. Anba a INA §320(a), yon timoun ka jwenn sitwayènte si li satisfè nenpòt nan sa ki annapre yo:

 1. Timoun nan se yon sitwayen pa nesans oswa natiralizasyon
 2. Youn nan paran li natiralize pandan timoun nan te poko gen 18 an
 3. Timoun nan ap viv Ozetazini vin tounen yon rezidan pèmanan legal pandan li poko gen 18 an, tankou nan ka a Gutierrez kont Lynch, 830 F.3d 179 (5yèm Cir. 2016).
 4. Timoun nan abite Ozetazini nan gad legal paran sitwayen ameriken an
  1. Si timoun nan abite kounye a ak tou de paran yo
  2. Si timoun nan abite ak yon paran natirèl lòt la mouri
  3. Si timoun nan te fèt andeyò maryaj men li te lejitim epi kounye a abite ak paran natirèl la, tankou nan ka a nan Matter of Rivers, 17 I&N Desanm 419, 421 (BIA 1980)

Anba INA §320(b), timoun ki adopte yo ka jwenn sitwayènte apre admisyon kòm rezidan pèmanan legal. Yo dwe jwenn rezidans pèmanan legalman san yo pa bay manti, tankou nan Walker v. Holder, 589 F.3d 12 (1st Cir. 2009). Yo ta dwe admèt timoun nan pou rezidans pèmanan nan oswa apre 27 fevriye 2001.

Espesyal ka yo

Timoun ki fèt andeyò maryaj ka reklame sitwayènte nan men manman yo lè manman an natiralize. Pandan se tan, timoun ki reklame sitwayènte derive atravè papa yo ka itilize lwa lejitiman yo nan kote rezidans lan nan moman nesans la, dapre Zafè Lakwa, 26 I&N Desanm 485 (BIA 2015).

Bèlfi yo pa kouvri anba lalwa paske yo enkli yo nan definisyon INA §101(c), jan sa endike nan Zafè Guzman-Gomez, 24 I&N Desanm 824 (BIA 2009).

Sètifika Sitwayènte anba INA §322

INA §322

Yon timoun ki pa jwenn sitwayènte atravè natiralizasyon youn paran ka aplike pou yon sètifika sitwayènte si:

 1. Yon paran se yon USC.
 2. Timoun nan prezan fizikman tanporèman Ozetazini anba yon admisyon legal epi li nan sitiyasyon.
 3. Timoun nan gen mwens pase 18 an.
 4. Timoun nan andeyò peyi Etazini nan gad legal yon papa ki te Ozetazini pou senk ane, de ladan yo apre laj 14 an.

Yon timoun ka jwenn yon sètifika tou nan senk ane apre lanmò yon paran si gen yon granparan oswa gadyen sitwayen ameriken. Yon timoun adopte dwe te adopte anvan 16, selon 8 CFR §322.

Lòt Espesifikasyon

Yon timoun paran ki pa t satisfè kondisyon prezans fizik yo ka toujou jwenn yon sètifika si granparan USC abite Ozetazini pou senk ane, de ladan yo te apre 14yèm anivèsè granparan an, dapre INA §322. Si granparan an te mouri, lè sa a timoun nan toujou kalifye si granparan an te rankontre prezans fizik la anvan li pase.

Timoun ki fèt ak manm fòs lame yo egzante de tout kondisyon sa yo dapre INA §322(d). Aplikasyon an depoze sou Fòm N-600K anvan timoun nan antre nan peyi a. Moun ki otreman elijib yo ka ranpli fòm N-600 si yo nan peyi Etazini.

Natiralizasyon pa aplikasyon

Yon imigran ka vin yon sitwayen pa natiralizasyon. Moun nan dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Imigran an dwe yon rezidan pèmanan legal. Si imigran an te jwenn rezidans pèmanan nan yon erè oswa pa fwod, yo t ap refize natiralizasyon li a, tankou nan Reganit v. Secy., DHS 814 F.3d 1253 (11yèm Cir. 2016). Rezidan pèmanan kondisyonèl yo ka aplike pou natiralizasyon si yo ranpli kondisyon prezans fizik yo, dapre sa Zafè Paek, 26 I&N Desanm 403, 406-07 (BIA 2014). Dat rezidans efektif la anile pou yon aplikan ki te ajiste anba la Lwa Ajisteman Kiben oswa asilye.
 • Dwe gen omwen 18 an, dapre INA §334(b), sof si yo anile kondisyon pou laj pou sèvis militè.
 • Imigran an dwe ranpli kondisyon pou rezidans kontinyèl ak prezans fizik. Rezidan pèmanan legal la vini apre senk ane sof si li marye ak yon sitwayen ameriken. Si marye ak yon sitwayen ameriken, koup la dwe 1) konjwen sitwayen ameriken an te yon sitwayen ameriken depi twazan epi 2) pati yo ap viv nan yon inyon matrimonyal pou 3 zan. 8 CFR §319.1(a)(3). Pa gen okenn egzijans ke maryaj la te predikate pou rezidans pèmanan. K ap viv nan yon inyon matrimonyal vle di ke koup la ap viv ansanm, tankou nan S. v Maduno, 40 F.3d 1212 (11yèm Cir. 1994). Separasyon envolontè, sepandan, pa gendwa kraze kalifikasyon. Yon mari oswa madanm oswa yon timoun ki maltrete kapab aplike tou dapre règ twazan, dapre INA §319(a). Moun nan dwe abite tou pou omwen twa mwa nan eta kote li aplike a, jan sa endike nan INA §316(a). Yon elèv ki ale nan yon enstitisyon andeyò eta li ka aplike nan eta enstitisyon an oswa eta kote li rete a. Moun nan dwe rete Ozetazini tou pou mwatye nan senk oswa twa ane yo. Imigran an dwe abite Ozetazini tou depi lè aplikasyon an rive nan dat admisyon nan sitwayènte. Dezòd nan rezidans ant sis mwa ak yon ane kreye yon sipozisyon refutabl abandon rezidans. Faktè ki ka itilize pou montre ke yon imigran pa t abandone rezidans yo enkli 1) pa sispann travay Ozetazini; 2) prezans fanmi imedya Ozetazini; 3) kenbe aksè konplè nan kay Etazini ak 4) pa jwenn travay aletranje. Yon absans ki dire plis pase yon ane ap deranje rezidans. Yon moun ki gen dezòd rezidans yo ka reaplike kat ane ak yon mwa apre li vin Ozetazini. Yon moun ki kalifye anba règ twazan ka aplike apre dezan ak yon mwa. Gen sèten egzanpsyon ki gen ladan sèvis nan militè a, mari oswa madanm, ak pitit manm sèvis yo, anplwaye k ap travay aletranje pou gouvènman ameriken an oswa òganizasyon entènasyonal yo.
 • Imigran an dwe yon moun ki gen bon karaktè moral pou peryòd lalwa mande a e jiska sitwayènte. Yon manm nan militè a dwe pou yon ane. Bay fo temwayaj kapab yon bar pou etabli bon karaktè moral, dapre INA 101(f)(6). Materyalite se pa yon konsiderasyon nan analiz sa a. Sèten krim tou anpeche jwenn bon karaktè moral. Yon moun ki te komèt touye moun gen pou tout tan anpeche etabli bon karaktè moral. Bar pèmanan an aplike tou pou moun ki kondane pou yon krim ki agrave. Yon moun ki te resevwa yon padon anvan oswa pandan peryòd legal la ka toujou etabli bon karaktè moral. Dapre 8 §§CFR 316.10 (c)(2)(i) ak (ii), vote ilegalman oswa fè fo reklamasyon sou sitwayènte kapab tou anpeche yo jwenn yon bon karaktè moral, sof si 1) chak paran te yon sitwayen ameriken; 2) aplikan an te abite pèmanan Ozetazini anvan 16 lane; epi 3) li te rezonab kwè ke li te yon sitwayen ameriken. Ofisye a ka toujou apwouve aplikasyon an si moun nan pa nan pwosedi pou retire elèv la lè l sèvi avèk faktè sa yo:
  1. Lyen fanmi
  2. Absans istwa kriminèl
  3. Edikasyon ak dosye lekòl
  4. Istwa Travay
  5. Lòt konpòtman ki respekte lalwa tankou peye taks
  6. Patisipasyon kominotè
  7. Kredibilite
  8. Longè tan nan peyi Etazini
  9. Poligami
  10. Komisyon zak kriminèl
 • Imigran an dwe atache tou ak prensip Konstitisyon an dapre INA §316(a)(3)
 • Imigran an dwe dispoze tou pou pote zam, fè sèvis ki pa konbatan, oswa travay ki gen enpòtans nasyonal
 • Imigran an dwe demontre tou konesans Angle ak Istwa ak Gouvènman Etazini
 • Imigran an dwe pran sèman l tou

Tanpri rele nou si w kalifye pou sitwayènte atravè estati derive oswa si w kalifye pou aplike pou natiralizasyon. Nou ta kontan ede w!