Azil pou Viktim Vyolans Domestik

Administrasyon Trump te chanje lwa an 2018 pou refize azil pou viktim vyolans domestik. Pwokirè Jeneral Sesyon yo chanje definisyon pèsekisyon pou refize azil pou viktim aksyon prive yo. Sesyon Pwokirè Jeneral yo te anile Matter of ARCG, 26 I&N Desanm 388 (BIA 2014). Sesyon Pwokirè Jeneral yo te revize yon desizyon Komisyon Konsèy ki poko pibliye epi li te konkli ke mal aktè prive yo ka pa kalifye kòm pèsekisyon. Pwokirè Jeneral enterimè Rosen te revize yon desizyon ki vin apre nan menm ka a epi li te rive nan menm opinyon an.

Pwokirè Jeneral Garland, anba otorite li nan Lwa Imigrasyon & Natiralizasyon an, revize tou de AB-I ak AB-II ak konkli ke ka yo ta dwe vid annatant revizyon. Pwokirè Jeneral te rezone ke depi ABI te kòmanse ak deklarasyon ke viktim aksyon prive yo kalifye pou azil sèlman "nan sikonstans eksepsyonèl", li te kreye yon sipozisyon ke viktim aksyon prive yo pa ka kalifye pou azil. Pwokirè Jeneral la detèmine langaj sa a kreye konfizyon epi jij imigrasyon yo dekouraje detèminasyon ka pa ka.

Yon lòt pwoblèm ak ABI dapre Garland se te konfizyon konsènan langaj pa kapab ak pa vle nan ka yo. Dapre lwa azil, pèsekisyon aktè prive pa kalifye sof si aplikan an montre ke gouvènman an pa kapab oswa pa vle sispann konduit pa aktè prive. Garland te deklare nan ka a ke AB-II te eseye fè fas ak pwoblèm sa yo men echwe paske nan mank de opinyon prive. Pwokirè Jeneral Garland te konkli ke ka yo ta dwe vid annatant revizyon Prezidan Biden te bay lòd pou tout chanjman imigrasyon Administrasyon Trump la.

Mwen te soulve pwoblèm ki sanble nan diskisyon mwen an tou de ABI ak AB-II. Mank langaj klè nan ka yo ansanm ak mank de opinyon piblik la fè desizyon Pwokirè Jeneral Garland pou anile tou de bon desizyon an.