Nouvo Biwo Azil pou ouvri nan Tampa, FL

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini te anonse yè ke li pral louvri yon nouvo biwo azil nan Tampa, FL. Biwo a pral loje tanporèman nan 5524 West Cypress Street, Suite B, Tampa, FL jiskaske biwo pèmanan Florida Fairgrounds fini. Nouvo biwo a pral regle ka aplikan ki soti nan Nò ak Lwès Florid yo.

Poukisa Louvri yon Nouvo Biwo Azil nan Tampa, FL?

Florid gen plis pase 25% nan ka azil ki annatant atravè peyi a. Nimewo sa a ap ogmante akòz ajitasyon politik nan Amerik di Sid ak kwasans popilasyon an nan Florid. Kounye a, eta a gen yon biwo azil nan Miami, FL, ki deside ka yo depoze nan eta a. Ajisteman biwo imigrasyon Tampa, FL gen entansyon soulaje chaj ka ki annatant nan Miami, epi akselere jijman ka yo.

Ki sa ki azil?

Azil se pwosesis kote yon imigran ki pè retounen nan peyi li mande pwoteksyon kont pèsekisyon. Pèsekisyon an dwe gen rapò ak yon teren pwoteje, sètadi opinyon politik, ras, nasyonalite, relijyon, oswa manm nan yon gwoup sosyal patikilye. Imigran yo ka ranpli tou pou pwoteksyon anba Konvansyon sou Torture.

Kouman pou aplike pou azil nan Tampa, FL

Imigran ki nan Tampa, FL ki vle fè yon demann azil ta dwe rele Avoka Ahmad Yakzan nan American Dream Law Office pou ranpli fòm I-589 sou non yo. Imigran ka ranpli yon fason afimatif, anvan yo mete l nan pwosedi pou retire elèv la, oswa nan defans devan jij imigrasyon an.

Imigran ki ranpli aplikasyon afimatif epi USCIS pa akòde aplikasyon yo, yo refere yo bay jij imigrasyon an pou yon dezyèm gade sou aplikasyon yo.

Nouvo biwo Tampa, FL nou an sitiye nan 12108 N 56th St. Tampa, FL 33617. Rele nou 24/7 pou pwograme yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan pou diskite sou ka w la.