Èske mwen ka aplike pou anilasyon anilasyon si mwen se yon rezidan pèmanan ameriken?

Anile nan retire se yon bon fason pou fè pou evite konsekans yo grav nan retire elèv la. Fòm soulajman sa a pèmèt Pwokirè Jeneral la anile ranvwa sèten imigran si kondisyon espesifik yo satisfè. Rezidan pèmanan legal, rezidan pèmanan ki pa legal, ak mari oswa madanm, timoun, oswa paran yo ka aplike pou fòm sekou sa a.

Mwen se yon rezidan pèmanan, èske mwen ka aplike pou anilasyon anilasyon?

Si w se yon rezidan pèmanan nan pwosedi deyo ou ka aplike. Pwokirè Jeneral la gendwa anile ranvwa yon rezidan pèmanan legal si:

 • Li se rezidan pèmanan depi 5 an
 • Li te abite Ozetazini pou sèt ane apre li te admèt anba nenpòt estati
 • Li pa te kondane pou yon krim ki agrave
 • Garanti egzèse favorab nan diskresyon

Tanpri sonje ke fòm sa a nan soulajman nan retire yo trè diskresyonè. Jij Imigrasyon an ka toujou refize Anilasyon anilasyon an, menmsi ou ranpli tout kondisyon ki anwo yo.

Mwen pa yon rezidan pèmanan legal, èske mwen ka aplike pou yon anilasyon anilasyon?

Ou gendwa aplike pou Anilasyon anilasyon rezidan pèmanan ki pa legal si w te Ozetazini depi dizan epi si w te retire w t ap gen pwoblèm pou fanmi w ki kalifye a. Fanmi ki kalifye yo enkli:

 • Sitwayen Etazini oswa timoun rezidan pèmanan legal yo
 • Konjwen sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal
 • Sitwayen Etazini oswa paran rezidan pèmanan legal

Ou ka aplike pou Anilasyon anilasyon rezidan pèmanan ki pa legal si ou satisfè sa ki annapre yo:

 • Ou te prezan Ozetazini pou omwen dizan
 • Li te yon moun ki gen bon karaktè moral pou omwen dis ane
 • Etabli ke retire li ta mennen nan difikilte
 • Garanti egzèse favorab nan diskresyon

Konjwen mwen te bat mwen oswa abi, Èske mwen ka aplike pou anilasyon anilasyon?

Ou gendwa aplike pou Anilasyon Anilasyon si ou te bat ou epi ou se mari oswa madanm, pitit, oswa paran sitwayen Ameriken ki abize oswa rezidan pèmanan legal la. Pou kalifye, ou dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Pitit, konjwen, oswa paran ou sitwayen ameriken te abize w
 • Konjwen oswa paran rezidan pèmanan legal ou te abize w
 • Ou te Ozetazini pou omwen twazan
 • Yo te yon moun ki gen bon karaktè moral pou twazan
 • Moun nan pa inadmisib

Yo te arete m, èske m ka toujou aplike?

Ou ka toujou aplike pou fòm sekou sa a. Sepandan, arestasyon w oswa kondanasyon w ka afekte kalifikasyon w pou sekou epi li ka afekte egzèse diskresyon jij la.

Ki kalite prèv ki ta dwe genyen?

Prèv ou genyen an ta depann de kalite soulajman w ap aplike a. Kèk nan prèv yo enkli:

 • Prèv kondisyon rezidans pèmanan legal ou
 • Prèv prezans fizik ou pou peryòd legal la
 • Prèv abi oswa batri, si w ap aplike anba règ Lwa sou Vyolans Kont Fanm yo
 • Prèv kontak ak sitiyasyon fanmi an
 • Prèv lyen ak kominote a tankou pwopriyetè kay
 • Prèv travay volontè oswa imanitè

Tanpri konprann ke fòm sekou sa a trè diskresyonè e li trè konplike. Tanpri kontakte nou sou entènèt oswa rele nou nan 888-963-7326 pou planifye yon konsiltasyon konfidansyèl.