Ajisteman Estati ak Kijan Nou Ka Ede

Avèk ajisteman estati a, ou ka jwenn yon kat vèt kòm rezidan pèmanan legal pandan w ap rete Ozetazini. Pandan ke aplikasyon w lan ap trete, ou ka elijib pou jwenn otorizasyon travay.

Viza imigran ki pèmèt ou jwenn yon kat vèt yo bay yon kantite limite chak ane, epi nan plizyè kategori, aplikan yo gen yon siyifikatif ap tann pou yon viza vin disponib.

Ki moun ki ka aplike pou ajisteman estati a?

Anpil sitwayen etranje k ap viv Ozetazini kounye a pa konnen yo elijib pou chèche ajisteman estati pou travay ak viv pèmanan Ozetazini Ou ta ka anmezi pou aplike si ou Ozetazini kounye a epi ou se:

  • Fanmi imedya (konjwen, paran, oswa timoun minè ki pa marye) yon sitwayen ameriken
  • Elijib pou yon viza preferans fanmi kòm pitit oswa frè ak sè yon sitwayen ameriken
  • Elijib pou yon viza preferans fanmi kòm mari oswa madanm oswa timoun ki pa marye yon rezidan pèmanan legal
  • Elijib pou yon viza travay
  • Yon depandan de yon aplikan viza ki kalifye
  • Admèt kòm yon refijye oswa akòde azil omwen yon ane de sa
  • Yon viktim sèten krim oswa abi
  • Yon rezidan kontinyèl nan peyi Etazini an depi 1972

Remake byen ke nenpòt moun ki te antre Ozetazini avèk yon viza fiyanse K-1 epi ki pa marye fiyanse ki te depoze petisyon an nan non yo pa ka aplike pou ajisteman estati a menm si yo marye ak yon lòt sitwayen ameriken oswa yon moun ki gen kat vèt.

Pwosesis pou Chèche Ajisteman Estati a

Pou ajiste estati w kòm rezidan pèmanan legal, jeneralman ou bezwen yon petisyon Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Sponsor ou depoze petisyon sa a pou ou. Si yon viza disponib imedyatman pou ou, li ka posib pou ranpli aplikasyon w lan pou ajiste estati an menm tan ak petisyon an. Yon avoka imigrasyon ka di w si w kalifye pou depoze konkou. Gen kèk viktim ak travayè ki kapab fè yon petisyon sou pwòp non yo.

Apre USCIS apwouve petisyon an, ou ka bezwen tann jiskaske yon viza vin disponib nan kategori w la. Yon fwa yo te fè w konnen yon viza disponib, ou ka ranpli Fòm I-485 pou ajiste estati w. 

Otorite imigrasyon yo pral revize dokiman w yo epi mande plis enfòmasyon. Lè sa a, w ap bezwen rankontre ak ofisyèl pou yon entèvyou pou detèmine si ou ta dwe akòde yon viza.

Jwenn Plis Sou Kijan Biwo Lalwa Rèv Ameriken Te kapab Ede w Ajiste Estati Ou An Rezidan Pèmanan

Pou anpil moun, ajisteman nan estati rezidan pèmanan legal (avèk yon kat vèt ki idantifye sitiyasyon ou) reprezante rèv Ameriken an. Sa a se fondasyon an nan tout pratik nou an. Nan American Dream™ Law Office, nou vle ede lòt moun jwi menm opòtinite nou jwenn nan peyi Etazini.

Nou konnen pwosesis la pa fasil, e se poutèt sa nou ofri asistans ak anpil pwoblèm imigrasyon, tankou ajisteman estati rezidan pèmanan. Pou aprann plis sou fason nou ta ka ede nan ka w la, kontakte nou kounye a pou yon konsiltasyon konfidansyèl.