Estefania Pirela pataje istwa American Dream™ li ak ABC Action News

Pandan ke piblik la t ap tann pou konnen si gouvènman Etazini ta pwolonje estati pwoteksyon tanporè pou Venezyelyen yo Ozetazini, ABC Action News rapòte sou istwa siksè Estefania Pirela, pwòp Biwo Lalwa American Dream™, ak manman l. Estefania, ki travay kòm paralegal nan American Dream, te kouri kite Venezyela a laj de 15 an ak manman l.

Patisipasyon aktif manman l nan manifestasyon kont gouvènman an mete yo an danje. Ofisye militè yo te parèt lakay yo e menm lekòl Estefania a. "Li te menase," Estefania te rapòte bay ekip nouvèl la.

Erezman, istwa li a gen yon fen kontan. Li menm ak manman l kounye a tou de ap pwospere kòm sitwayen Ozetazini Men, dè santèn de milye lòt moun nan Venezyela k ap viv kounye a anba estati pwoteje yo toujou ap tann pou fè rèv yo yon reyalite.

ABC Aksyon Nouvèl tounen vin jwenn Ahmad Yakzan pou Ekspètiz li

Ekip ABC Action News la te mande Ahmad Yakzan pou l wè pèspektiv li kòm yon avoka imigrasyon ki gen anpil eksperyans nan ede sitwayen Venezyelyen yo. "Se yon eta polis," li te eksplike. "Yo vin pran ou." Li te dekri plis danje twoup paramilitè yo te ame pa Chavez pandan de deseni ki sot pase yo.

Ahmad, Estefania, ak rès ekip la nan American Dream™ Law Office la kontan anpil pou yo kapab ede Venezyelyen yo pandan y ap travay nan objektif imigrasyon yo epi pou yo avanse nan yon lavi ki estab ak siksè. Anons dènye gouvènman an sou ekstansyon estati pwoteksyon tanporè pral pèmèt American Dream ede anpil plis kliyan ki soti nan Venezyela.

Estati Pwoteje pou Venezyelyen yo

Sitiyasyon Pwoteje Tanporè (TPS) bay Venezyelyen yo nan peyi Etazini pwoteksyon kont yo retire yo epi li pèmèt yo jwenn otorizasyon travay. Yon fwa yo te akòde yon moun TPS, Depatman Sekirite Teritwa a pa kapab kenbe yo dapre estati imigrasyon yo. Pandan ke estati TPS pa bay estati imigrasyon, moun ki gen TPS yo gen pèmisyon pou aplike pou benefis imigrasyon epi chèche yon ajisteman nan estati ki baze sou yon petisyon imigran.

Li enpòtan pou sonje ke moun ki soti nan yon peyi tankou Venezyela ki deziyen pou estati TPS pa jwenn estati pwoteje otomatikman. Yo dwe ranpli kondisyon elijiblite yo, ranpli fòm apwopriye yo ak dokiman sipò yo anvan dat limit la, bay enfòmasyon byometrik, epi resevwa apwobasyon nan men Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini.

American Dream™ Law Office ede Venezyelyen yo jwenn TPS

Pwosesis pou aplike pou estati pwoteje tanporè, chèche otorizasyon travay, oswa kenbe enskripsyon estati ajou kapab konfizyon ak defi. Erè yo ka mennen nan refi epi yo ka bay otorite imigrasyon yo yon enpresyon favorab ki prejije efò imigrasyon nan lavni. 

Ekip imigrasyon nan American Dream™ Law Office ede Venezyelyen yo ak lòt moun ki soti nan peyi ki deziyen pou TPS yo demontre kalifikasyon yo ak egzijans konplè yo pou yo ka viv ak travay Ozetazini Pou aprann plis sou fason avoka imigrasyon nou yo ka ede w atenn objektif ou yo, kontakte nou jodia.