Èske li pi bon pou w aplike pou yon kat vèt grasa ajisteman estati oswa pwosesis konsilatè?

Pou jwenn yon kat vèt, pifò moun aplike atravè youn nan de metòd—ajisteman estati oswa pwosesis konsila. Kiyès ki pi bon pou sitiyasyon w? Yon avoka imigrasyon ka revize sikonstans ou pou ede w chwazi bon opsyon, men men kèk direktiv jeneral.

Kijan Ajisteman Estati a ap travay

Pou ranpli pou ajisteman estati a, yon aplikan depoze fòm I-485 nan US Citizenship and Immigration Services (USCIS). Trè souvan, fòm sa a ak dokiman sipò yo ka depoze an menm tan ke moun ki sipòte a depoze petisyon an pou imigrasyon nan USCIS. Lè yo depoze tou de an menm tan, ajans lan refere a pwosesis la kòm "depoze konkouran".

Ajisteman estati a ka sèlman depoze si aplikan an ap viv kounye a Ozetazini ak yon viza valab.

Kijan Pwosesis Konsilè Travay

Pwosesis konsila yo enplike aplikasyon yo okipe atravè Depatman Deta Ameriken an ak anbasad lokal oswa konsila kote imigran an ap viv. Anvan ou ka ranpli yon aplikasyon atravè pwosesis konsila, USCIS dwe apwouve petisyon an pou imigrasyon epi yon viza imigrasyon dwe disponib. Depoze konkouran se pa yon opsyon. 

Si w ap aplike pou yon viza nan yon kategori ki gen yon tan ap tann anpil, yon tan konsiderab ka pase ant depoze petisyon imigrasyon w la ak lè yo voye materyèl ou yo bay Sant Nasyonal Visa nan Depatman Deta a. Yon fwa yo gen demann ou an, yo pral voye aplikasyon pou viza a. Lè sa a, ou ta vin nan anbasad la oswa konsila a bay enfòmasyon byometrik epi sibi yon entèvyou.

Ki pwosesis ki travay pi byen?

Nan anpil ka, aplikan ki deja Ozetazini yo kontinye nan ajisteman estati yo epi moun k ap viv aletranje travay atravè pwosesis konsila. Sepandan, nan kèk ka, li fè sans pou yon aplikan deplase pou yo vin kalifye pou lòt pwosesis la. Pa egzanp, yon aplikan k ap viv Ozetazini ak yon viza ki pral ekspire byento ka chwazi pou l kite epi aplike atravè pwosesis konsila aletranje pou yo pa vyole kondisyon viza yo.

Tan pwosesis ka jwe tou yon wòl nan desizyon an. Pafwa tan datant pou pwosesis konsila yo pi piti pase sa yo atravè ajisteman estati a. Kalite viza ki enplike yo enpòtan tou nan pwosesis pou pran desizyon an. Li ka posib pou aplike pou yon viza tanporè pandan w ap tann viza imigrasyon pèmanan ou. Pa egzanp, ou ta ka itilize yon viza K-3 pou rete Ozetazini si ou kalifye pou yon viza kòm mari oswa madanm sitwayen ameriken an.

Yon Avoka Imigrasyon ki gen eksperyans ka ede w chwazi pi bon pwosesis Green Card pou sitiyasyon w

Paske gen anpil bagay ki an danje lè w ap aplike pou yon kat vèt, li fè sans pou w chèche konsèy legal pou w asire w ke w ap pwofite pi bon opòtinite ki disponib yo epi evite erè ki ta ka blese chans ou genyen pou w reyisi. Nan American Dream™ Law Office, nou travay san pran souf pou ede kliyan nou yo jwenn pi bon chemen pou fè rèv yo vin reyalite. Pou pale ak youn nan avoka imigrasyon ki gen eksperyans nou yo sou pwosesis kat vèt ki apwopriye pou sitiyasyon w, kontakte nou kounye a.