Kisa Nou Fè Si Nou Demenaje Apre Nou Te Soumèt Aplikasyon Fòm I-130 Sèvi ak Pwosesis Konsila?

Sikonstans k ap viv yo ka chanje byen vit. Si w te deplase soti nan rezidans ou apre w fin ranpli fòm I-130 petisyon pou imigrasyon, ou ka mande si sa pral lakòz pwoblèm ak kisa ou dwe fè pou evite nenpòt difikilte. Sitiyasyon an kapab patikilyèman enkyetan si ou te ranpli Fòm I-130 ak pwosesis konsila.

Lè w ap travay ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans, avoka legal ou a ka ede w asire w ke w ranpli egzijans apwopriye konsènan chanjman nan enfòmasyon w yo, tankou yon chanjman adrès. Chak sitiyasyon diferan, men nou ka ofri kèk direktiv debaz isit la

Pwosesis Konsila Fòm I-130

Pifò petisyon imigrasyon ki sèvi ak Fòm I-130 yo depoze dirèkteman nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS) menm si moun ki fè petisyon an ap viv aletranje nan moman sa a. Nan sikonstans ki ra, USCIS pral pèmèt yon moun ki fè petisyon an fè yon demann nan yon Anbasad oswa yon Konsila Etazini toutotan yo ap fè yon demann pou yon manm fanmi ki klase kòm yon "fanmi imedya".

Pou depoze yon anbasad oswa yon konsila, moun ki fè petisyon an dwe fè yon demann, epi ofisyèl yo pral detèmine si sitiyasyon an jistifye yon eksepsyon nan egzijans jeneral pou ranpli dirèkteman nan USCIS. Piske tretman konsila Fòm I-130 a tèlman ra, aplikan yo souvan pa sèten kijan pou yo jere sitiyasyon an lè chanjman parèt.

Fèmen Biwo Teren USCIS yo

Depi USCIS te fèmen anpil biwo entènasyonal yo, opòtinite pou tretman konsila dirèk sou petisyon Fòm I-130 yo redwi anpil. Fèmti a kapab tou fè li difisil pou asire ke bon ofisyèl yo kenbe ajou ak enfòmasyon ou yo.

Aplikan ki ranpli ak yon avoka nan dosye pa bezwen enkyete toutotan avoka yo gen enfòmasyon kontak aktyèl pou yo. Yon aplikan ki vle pèmèt USCIS kominike ak yon avoka nan non yo ka depoze yon Fòm G-28 epi mande pou ajans lan voye avi dirèkteman bay reprezantan legal la. Lè sa a, avoka a ka asire ke tout kominikasyon yo trete kòmsadwa.

De Metòd pou Chanje Adrès ak USCIS

USCIS ofri de fason prensipal pou bay avi sou yon nouvo adrès. Aplikan ki te ranpli fòm sou Entènèt yo ka chanje enfòmasyon adrès yo atravè kont USCIS yo sou Entènèt. Li posib tou pou ranpli yon Fòm AR-11 Kat Chanjman Adrès Etranje a. Sèvi ak nenpòt opsyon yo ta dwe mete ajou enfòmasyon sou adrès la sou tout aplikasyon annatant, petisyon, ak demann.

Sepandan, enfòmasyon yo ka mal plase ak dezakò, sitou lè yon petisyon te depoze nan konsila a oswa anbasad la. Li ka pa posib pou mete ajou tout dosye jiskaske ka a transfere nan Sant Nasyonal Visa. Avoka imigrasyon ou a kapab envestige ak USCIS oswa pèsonèl nan anbasad la oswa konsila pou asire ke dosye ou yo ajou. 

Chache konnen kijan yon avoka imigrasyon ka ede w atenn objektif ou yo

Lwa ak pwosedi imigrasyon Etazini yo konplèks epi yo chanje souvan. Lè w ap travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office, avoka legal ou a kapab asire w ke w satisfè egzijans aktyèl yo epi w ap pwofite pi bon opòtinite pou reyisi. Kontakte nou jodi a pou aprann kijan nou ta ka ede w ak demann Fòm I-130 ou oswa lòt kesyon.