Azil la ofri opòtinite pou moun ki ka montre yo kalifye

Refijye ki kouri ale Ozetazini pou evite sitiyasyon danjere nan peyi yo ka kalifye pou estati azil ki pèmèt yo rete Ozetazini legalman. An reyalite, moun ki gen estati azil ka souvan jwenn otorizasyon pou travay, resevwa asistans, epi evantyèlman jwenn yon kat vèt.

Yon avoka imigrasyon ka ede w detèmine si w ranpli kalifikasyon yo epi ede w demontre kalifikasyon w.

Pè pèsekisyon

Gouvènman Ameriken an bay azil moun ki ka montre yo an danje pou yo pèsekisyon nan peyi yo akòz:

 • Ras
 • Nasyonalite
 • Relijyon
 • Opinyon politik
 • Manm nan yon gwoup sosyal patikilye

Dwe genyen yon koneksyon ant danje pèsekisyon ak youn nan faktè ki pwoteje yo.

Nenpòt moun k ap chèche azil dwe kapab montre tou ke gouvènman an nan peyi yo pa kapab oswa pa vle pwoteje yo. Si yo ka montre yo te pèsekite nan tan lontan, sa kreye yon sipozisyon ke pèsekisyon an ta kontinye si moun k ap chèche azil la ta retounen. Sepandan, si demenajman nan peyi a ta ka pèmèt moun nan evite pèsekisyon, sa ta ka rezon pou refize azil, byenke deklarasyon sa a ka kontrekare lè yo prezante prèv ki montre poukisa demenajman ta kreye plis difikilte.

Faktè ki ka anpeche yon sibvansyon azil

Nan kèk ka, yon moun k ap chèche azil ka gen yon konpòtman nan tan lontan oswa nan yon sitiyasyon prezan ki anpeche otorite imigrasyon yo bay azil. Nan ka sa a, aplikan an ka mande pou yo tande ka yo devan yon jij imigrasyon pou detèmine si yo ta dwe anile faktè.

Rezon ki fè yo ka refize azil la enkli:

 • Aplike apre ou te Ozetazini pou plis pase yon ane
 • Gen yon aplikasyon azil anvan yo te refize san yon chanjman nan sikonstans
 • Patisipasyon nan pèsekite lòt moun akòz youn nan faktè ki pwoteje yo
 • Poze yon danje akoz krim grav
 • Resettlement nan yon lòt peyi
 • Potansyèl pou retire nan yon twazyèm peyi ki an sekirite
 • Inadmisibilite akòz koneksyon ak aktivite teworis

Nan anpil ka, yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka eksplike poukisa pwoblèm yo ta dwe neglije. Pa egzanp, si yon aplikan te tann plis pase yon ane pou aplike pou azil paske yo te kontwole pa yon patnè abizif ki te refize pèmèt yo aplike, sa ka konvenk yon jij ke egzijans yon ane yo ta dwe anile.

Opsyon pou Chèche Azil

Ou ka jwenn estati azil nan de fason. Premyèman, ou ka aplike dirèkteman, ki rele pwosesis azil afimatif la. Metòd altènatif la se pou w tann jiskaske yo fè w konnen w sibi pwosedi pou w retire w epi pou w mande azil kòm yon pati nan estrateji defans pou evite depòtasyon. Avoka imigrasyon ou a ka ede w detèmine ki pwosesis ki gen plis sans pou sitiyasyon w.

Travay ak yon Avoka Azil ki gen eksperyans

Pou jwenn estati refijye oswa azil, ou bezwen prezante prèv konvenkan ki montre ou kalifye pou premye fwa. Ou ka pa jwenn yon lòt chans. 

Nan American Dream™ Law Office, nou konprann enpòtans pwosedi azil yo epi nou travay di pou ede kliyan nou yo atenn objektif yo. Kontakte nou pou chèche konnen ki jan nou ta ka ede nan ka w la.