Èske yon moun ki dwe sipò pou timoun ka aplike pou natiralizasyon?

Ofisyèl imigrasyon yo bay paran yo yon gwo enpòtans sou obligasyon pou sipòte pitit yo. Sa vle di si ou dwe sipò pou timoun, ou bezwen pran mezi espesyal si ou vle aplike pou natiralizasyon pou vin yon sitwayen ameriken.

Si yo pa bay sipò yo ka bay ofisyèl yo rezon pou refize sitwayènte. Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan jere kalite sitiyasyon sa a ka ede w pase ba kondisyonèl sa a pou w ka avanse ak yon aplikasyon natiralizasyon.

Kesyon kle nan pwosesis aplikasyon an

Pou yon aplikan ki dwe sipò pou timoun, kesyon kritik sou aplikasyon pou natiralizasyon an, Fòm N-400, se Kesyon 30(H) nan Pati 12. Kesyon sa a mande si ou te janm “echwe pou sipòte” nenpòt depandan.

Li enpòtan pou reyalize ke kesyon an refere non sèlman a sipò pou timoun yon tribinal te bay lòd, men nenpòt sipò yon paran espere bay nan devwa natirèl yo kòm yon paran. Anplis de sa, kesyon an kouvri timoun k ap viv nenpòt kote nan mond lan, pa sèlman timoun Ozetazini. Yo konsidere paran yo gen yon obligasyon legal ak moral pou bay timoun minè sipò, e si yo pa respekte obligasyon sa a ka lakòz pwoblèm grav.

Refleksyon sou karaktè moral

Pou vin yon sitwayen, yon aplikan dwe demontre ke li gen bon karaktè moral. Si ofisyèl yo konnen ke yon aplikan pa t bay sipò pou yon timoun minè, sa ba yo bon rezon pou deside ke aplikan an manke bon karaktè moral epi refize aplikasyon an. Si w pa bay bon sipò, sa ka enplike yon sitiyasyon kote yon paran abandone yon timoun nèt oswa kote yo bay kèk sipò men jis pa ase pou satisfè atant ofisyèl yo.

Fason yon aplikan ka depase obstak sa a se pou montre sikonstans atenuan yo anpeche yo bay bon jan sipò. Pa egzanp, aplikan an ka pwouve ke yo te chomaj akòz yon aksidan e sa te anpeche yo gen ase lajan pou peye sipò pou timoun. Oswa yo prezante korespondans pou montre ke yo te kwè onètman yo pa gen obligasyon ankò pou bay nivo sipò sa a.

Etap pou adrese pwoblèm nan

Anvan w aplike pou natiralizasyon, yon aplikan ta dwe ratrape nenpòt peman anreta. Tout peman yo nan moman depoze ak pandan tout pwosesis natiralizasyon an dwe kenbe aktyèl.

Sou aplikasyon an li menm, aplikan an ta dwe mete yon eksplikasyon ki montre yon rezon akseptab ke yo te pèdi sipò pou timoun. Rezònman an ta dwe fè li klè ke echèk nan bay sipò se pa prèv ki montre move karaktè moral.

Yon Avoka Imigrasyon ki gen eksperyans ka ede simonte pwoblèm sipò timoun

Lè w ap aplike pou w vin yon sitwayen ameriken, li enpòtan pou w konprann ki jan ofisyèl imigrasyon yo pral entèprete sèten repons. Ou ta ka panse repons ou an onèt ak konplè, men ofisyèl yo ka konsidere pawòl ou yo kòm yon tantativ pou kache verite a epi komèt fwod. Li se yon bon lide pou travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pandan tout pwosesis la, oswa pou pi piti, gen yon konseye legal ki gen eksperyans revize materyèl anvan ou soumèt yo.

Si w gen enkyetid konsènan sipò timoun oswa nenpòt lòt pwoblèm ki ka afekte aplikasyon natiralizasyon w lan, kontakte ekip devwe a nan American Dream™ Law Office. Rèv nou se fè rèv ou yon reyalite.