Kisa k ap pase si yon timoun gen laj anvan li resevwa yon kat vèt?

Lwa sou Pwoteksyon Sitiyasyon Timoun (CSPA) ede kèk aplikan kat vèt ki riske aje pou yo pa kalifye yo anvan yo resevwa viza imigran yo. Sepandan, aplike dispozisyon ki nan lwa sa a ka difisil, epi lalwa a ka pa ede nan chak sitiyasyon.

Si oumenm oswa pitit ou a gen chans rive nan fè 21 anvan ou resevwa yon kat vèt, li se yon bon lide pou pale ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ki ka ede w devlope estrateji ki pi bon pou sitiyasyon an epi aplike pou fòm sekou ki disponib. Inyore pwoblèm nan ka mennen nan pèt estati imigrasyon ak difikilte ak efò imigrasyon nan lavni.  

Pitit gason ak pitit fi yo pa timoun anba lalwa

Pwoblèm pou anpil imigran potansyèl se ke lwa yo trete yo yon fason diferan apre yo fin gen 21 an. Moun ki poko gen laj 21 yo konsidere kòm timoun, epi yo ka souvan jwenn viza derive ansanm ak paran yo. Yon fwa yo rive nan laj 21 an, yo vin granmoun yo klase kòm "pitit gason ak pitit fi" pou imigrasyon ki baze sou fanmi. Omwen, yo tonbe nan yon kategori pi ba preferans pou disponiblite viza, ki ka pwolonje tann yo pou yon kat vèt pa plizyè ane. Anpil nan aplikan yo ki vin gen 21 an ka totalman pèdi kalifikasyon yo pou yon viza imigran ak kat vèt.

Distenksyon laj sa a vin enjis lè reta nan pwosesis aplikasyon yo ak tann pou viza yo pran anpil tan ke yon timoun vin granmoun pandan pwosesis la. Menm lè tout moun suiv tout règ yo, yo ka refize yon imigran ki elijib opòtinite pou yo viv ak travay Ozetazini akòz reta ki pa kontwole yo.  

Kijan CSPA ka ede

CSPA a bay yon metòd pou kalkile laj yon aplikan nan yon fason ki ka pèmèt yo kontinye rete elijib pou estati "timoun" dapre lwa imigrasyon. Laj aplikan an kalkile dapre direktiv CSPA yo souvan refere yo kòm "laj CSPA yo." Tout aplikan yo dwe toujou pa marye pou yo kalifye pou yo kalifye pou estati "pitit" kèlkeswa laj yo.

Dispozisyon CSPA yo travay yon fason diferan pou aplikan nan diferan sitiyasyon. Pa egzanp, si yon paran sitwayen ameriken depoze yon petisyon imigrasyon pou yon timoun, laj timoun nan ap jele nan dat depoze a. Si yon moun ki gen kat vèt depoze yon petisyon pou yon timoun epi li vin tounen yon sitwayen anvan timoun nan vin gen 21 an, lè sa a dat benefisyè a bloke nan dat natiralizasyon an.

Pou aplikan ki nan kategori preferans fanmi olye de kategori fanmi imedya, CSPA esansyèlman retire tan yon petisyon viza rete annatant nan laj byolojik aplikan an pou aplikan an pa sanksyone san patipri pou tan li pran pou ofisyèl imigrasyon yo trete petisyon an.

Elijiblite pou CSPA

Moun ki elijib pou soulajman laj atravè CSPA yo enkli aplikan k ap aplike pou yon viza kòm:

  • Fanmi imedya
  • Kategori preferans fanmi yo
  • Moun k ap fè petisyon Lwa sou Vyolans Kont Fanm yo
  • Aplikan ki sòti nan aplikan ki baze sou travay
  • Aplikan divèsite
  • Refijye ak asil yo

Yon avoka imigrasyon ka revize sitiyasyon w epi detèmine kijan pou w pwofite CSPA oswa lòt dispozisyon.

Biwo Lalwa American Dream™ ede avèk kat vèt yo

Kat vèt pèmèt pou kèk bèl opòtinite pou fanmi ou, men pwosesis pou jwenn yon viza imigran ak jwenn kat vèt ou ka fwistre ak konfizyon omwen. Ekip ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office konnen ki sa ki an danje. Nou dedye efò nou yo pou jwenn pi bon mwayen pou atenn objektif ou yo.

Pou èd ak kat vèt yon timoun oswa nenpòt lòt pwoblèm imigrasyon, kontakte nou pou yon konsiltasyon konfidansyèl jodi a.