Aplike pou yon Green Card Apre yon Visa Overstay

Anpil moun pa reyalize konsekans grav ke yo fè fas lè yo depase yon viza. Yon fwa dat limit la pase, èske li twò ta? Èske w pèdi chans pou w jwenn yon kat vèt?

Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office ka ede w aplike pou yon dispans ki kapab pèmèt ou jwenn yon kat vèt malgre vyolasyon an. Sepandan, ou bezwen pran bon mezi pou reyisi.

Poukisa yon Visa Overstay se yon pwoblèm konsa

Si w antre sou yon viza vizitè oswa yon viza etidyan epi w rete apre fen vizit ou apwouve a, ou pèdi estati imigrasyon legal ou. Prezans ou nan peyi a vin ilegal.

Sonje ke li posib pou w rete plis pase yon viza menm si dat ekspirasyon an poko pase. Lè objektif la pou yon vizit te akonpli, Lè sa a, tèm viza a fini. Epitou, si dat "admisyon jiska" sou Fòm I-94 bay lis yon dat pi bonè, lè sa a, rete apre dat sa a ka konsidere kòm yon depase.

Vyolasyon kondisyon yo nan yon viza ka fè ou sijè a pwosedi retire. Li kapab tou anpeche w kalifye pou yon kat vèt epi anpeche w jwenn menm yon viza tanporè pou w antre nan peyi a ankò. Plis ou tann pou pran aksyon, se plis pwoblèm sitiyasyon ou ka lakòz.

Jere yon Visa Overstay

Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pral konnen ki kalite soulajman ki disponib dapre kondisyon viza ou ak sikonstans ki enplike nan rete ou depase. Ou ta ka elijib pou yon dispans inadmisibilite oswa padon vyolasyon an. Ou ka kalifye pou sekou sou baz:

  • Difikilte pou fanmi imedya ki se rezidan pèmanan legal
  • Antant aplikasyon pou azil, ajisteman, ekstansyon oswa chanjman
  • Relasyon familyal ak yon sitwayen ameriken
  • Estati kòm yon minè oswa yon pati nan pwogram Family Unity
  • Estati viktim akòz aktivite kriminèl oswa vyolans domestik

Bagay enpòtan an se pran aksyon byen vit. Li sanble pi bon pou w admèt yon pwoblèm davans pase pou w tann jiskaske w oblije leve diskisyon pou defann retire w la. Plis w ap travay pi bonè pou rezoud pwoblèm nan, se plis tan avoka w ap genyen pou l rasanble prèv pou sipòte reklamasyon w la.

Egzansyon Inadmisibilite

Yon dispans inadmisibilite se tèm fòmèl pou yon demann legal pou yon padon pou yon vyolasyon règ ki fè ou pa elijib pou retounen Ozetazini Pwosesis la konplèks, kidonk li se yon bon lide pou travay avèk yon avoka ki gen eksperyans ak siksè jwenn dispans pou moun ki te komèt vyolasyon menm jan an depase limit.

Biwo Lalwa American Dream™ Ede Aplikan Green Card ak Vyolasyon Visa

Erè ki enplike lwa imigrasyon ka koute chè, men nou pa vle yo detwi rèv ou. Ekip devwe nan American Dream Law Office ap goumen pou ede aplikan yo jwenn kat vèt yo menm lè yo bezwen simonte defi grav tankou sispansyon viza ak lòt vyolasyon lwa imigrasyon.

Pou planifye yon sesyon estrateji epi aprann plis sou opsyon ou genyen pou jwenn kat vèt ou a, kontakte American Dream™ Law Office jodi a.