Èske yon moun ki gen yon dosye kriminèl ka aplike pou natiralizasyon?

Kòm pwobableman ou konnen, yon istwa kriminèl ka anpeche w jwenn sitwayènte ameriken e li ka menm mennen nan depòtasyon. Men, èske nenpòt kalite kondanasyon otomatikman anpeche w natiralizasyon?

Erezman, pou anpil imigran yo jwenn koupab de akizasyon kriminèl, natiralizasyon ak yon dosye kriminèl toujou posib, byenke li ka pi konplike.

Avoka Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa Rèv Ameriken an nan Tampa, Florid, eksplike pi ba a ki jan dosye kriminèl enfliyanse natiralizasyon ak ki jan yon defans kriminèl konpetan ak avoka imigrasyon ka ede nan aplikasyon w pou sitwayènte.

Natiralizasyon ak Peryòd GMC

Imigran k ap aplike pou natiralizasyon yo bezwen montre ke yo te viv Ozetazini pou yon sèten peryòd epi kenbe yon "bon karaktè moral" (GMC) pandan tout tan sa a. "Peryòd GMC" dire senk ane pou pifò moun, ak twa ane pou moun k ap viv ak yon mari oswa madanm sitwayen ameriken.

Yon kondanasyon kriminèl nan peryòd GMC ka mennen USCIS la deside ke ou te vyole egzijans "bon karaktè moral" epi refize aplikasyon w pou sitwayènte. Poutèt sa, imigran ki gen yon kondanasyon kriminèl souvan chwazi pou yo tann jiska fen yon lòt peryòd GMC konplè (sa vle di, senk oswa twa ane plis) anvan yo aplike pou natiralizasyon.

Ki ofans kriminèl ki pral bloke wout ou nan sitwayen ameriken?

Kèk krim ki grav ap anpeche w sitwayènte ameriken pou tout tan. Men sa yo enkli:

  • Touye moun
  • Vyòl
  • Trafik sibstans kontwole
  • Kèk ofans DUI
  • Blanchiman lajan oswa evazyon taks sou revni pi wo a yon sèten papòt

Lòt kondanasyon, tankou yon vyolasyon lòd pwoteksyon, ka mennen nan depòtasyon menm san yo pa entèdiksyon pèmanan nan sitwayen ameriken. Aplike pou natiralizasyon ak kondanasyon depòtasyon ka lakòz pwosedi ranvwa enstantane.

Ofans minè, tankou vitès oswa yon tikè pakin, anjeneral pa pral anpeche natiralizasyon ou men yo ka toujou lakòz USCIS enspekte karaktè moral ou pi byen.

Kijan yon Avoka Imigrasyon ki gen eksperyans ka ede w jwenn natiralizasyon w ak yon dosye kriminèl

Yon istwa kriminèl ka anpeche yon rezilta klè nan ka natiralizasyon w la. Li enpòtan pou w konprann ke ofisyèl USCIS yo gen anpil diskresyon nan akòde oswa refize sitwayènte, epi li difisil pou predi si kondanasyon espesifik ou a pral lakòz USCIS rejte aplikasyon w lan.

Travay ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka fè balansin nan yon ka natiralizasyon konplike. Ak tout avni w an danje, ou vle pi bon èd legal posib ou ka jwenn.

Avoka imigrasyon ou a kapab:

  • Eksplike dwa w ak opsyon legal ou yo dapre lwa imigrasyon Etazini yo
  • Travay pou pwoteje w kont depòtasyon
  • Ede w prezante prèv bon karaktè moral
  • Asire w ke fòm aplikasyon w lan satisfè tout kondisyon USCIS
  • Fè apèl kont ka w la si USCIS refize aplikasyon w lan

American Dream Law Office, PLLC: Supporting You on Your Path to US Citizenship

Lè yon kondanasyon kriminèl anpeche w jwenn sitwayènte ameriken an, travay ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans kapab detèmine rezilta aplikasyon w lan. Avoka Ahmad Yakzan, yon ansyen imigran, ap ede ou goumen pou rèv Ameriken ou.

Pou jwenn konsèy legal sou natiralizasyon ak yon dosye kriminèl, rele American Dream Law Office nan 1-888-963-7326 oswa pwograme yon sesyon estrateji sou entènèt.