Èske mwen ka aplike pou sitwayènte si mwen dwe tounen taks?

Ann di ke ou se yon rezidan pèmanan Ozetazini ki respekte lalwa depi plizyè ane, epi kounye a ou planifye pou aplike pou natiralizasyon. Gen yon sèl pwoblèm: ou dwe tounen taks. Èske sa ka anpeche w sitwayènte?

Pandan ke ou ka toujou aplike pou sitwayènte ak taks dèyè, w ap bezwen yon plan peman solid—ak èd legal serye. Avoka Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa Ameriken Dream nan Tampa, FL, eksplike pi ba a ki jan konfòme yo ak egzijans taks federal ak leta yo enfliyanse natiralizasyon.

"Bon karaktè moral" ak taks ou

Pou jwenn sitwayènte ameriken, ou dwe montre "bon karaktè moral" pandan yon peryòd tan fiks pandan w ap abite Ozetazini (anjeneral 3-5 ane). Peye taks ou se youn nan kondisyon "bon karaktè moral".

Fòm N-400, Aplikasyon pou Natiralizasyon USCIS la, mande sou nenpòt taks ki enpòtan ou peye ak taks ou dwe. Si w pa peye taks ou yo ka anpeche w jwenn sitwayènte.

Kisa pou w fè si w dwe tounen taks

Si ou pa kapab peye tout taks ou yo an menm tan, ou ka kolabore ak Internal Revenue Service (IRS) pou travay sou yon plan peman, aka akò vèsman, ki enplike:

  • Ranpli deklarasyon taks ou
  • Mande yon plan peman lè w ranpli fòm ki enpòtan yo
  • Fè peman regilye selon kondisyon akò a

Plan peman espesifik ou a pral depann de konbyen lajan ou dwe. Pandan ke balans konparativman ti (ki poko gen $10,000) tipikman jwenn apwobasyon otomatik pou akò vèsman, pi gwo dèt ka mande pou ou divilge enfòmasyon sou revni ou, depans, ak pwopriyete pèsonèl ou. Moun ki dwe plis pase $50,000 ka bezwen vann kèk nan byen yo pou dechaje dèt taks.

Kijan yon Avoka Imigrasyon ka ede w aplike pou sitwayènte ak taks bak

Èske enkapasite w pou peye taks yo menase pou voye yon kle nan pwosesis natiralizasyon ou a? Travay ak yon konsiltan taks ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka ede w jwenn apwobasyon pou sitwayènte malgre difikilte taks ou yo.

Yon avoka imigrasyon kapab:

  • Ekri yon lèt konvenkan pou ale ak fòm N-400 ou a epi eksplike poukisa ou toujou konte kòm yon rezidan ki gen "bon karaktè moral" menmsi ou dwe tounen taks.
  • Ede w montre w ap suiv yon plan peman IRS apwouve
  • Prezante prèv ki sipòte karaktè moral ou, pa egzanp, dokiman ki montre aktivite volontè w oswa patisipasyon w nan kominote a.
  • Asire w ke aplikasyon w pou sitwayènte an konfòme ak tout egzijans USCIS

Biwo Lalwa Rèv Ameriken: Ede w sou wout pou natiralizasyon

Dwe tounen taks yo ka konplike pwosesis natiralizasyon ou, menm si ou gen dosye piblik pafè. Si w planifye pou aplike pou sitwayènte men ou pa ka peye taks ou alè, kontakte Biwo Lwa Rèv Ameriken an nan Tampa, FL. Avoka Ahmad Yakzan ak rès ekip legal ki gen eksperyans nou an pral ede w navige nan difikilte sitwayènte ak taks dèyè.

Pwograme yon sesyon estrateji sou entènèt, rele 1-888-963-7326, oswa antre adrès imel ou ak detay nan fòm kontak nou an, epi nou pral retounen ba ou yon ti tan.