Bezwen Èd pou aplike pou Sitwayènte? Nou Ka Ede

Leve men w pou w prete sèman l bay Etazini se yon moman w pap janm bliye. Nan American Dream™ Law Office, nou chak gen pwòp istwa imigrasyon inik nou, men nou tout pataje menm dezi pou ede kliyan nou yo reyalize rèv yo.

Nou vle ede w vin yon sitwayen ameriken. Se ta privilèj nou pou nou gide w atravè pwosesis aplikasyon an epi prepare w pou rankontre defi yo pou w ka fè eksperyans fyète sitwayènte a.

Travay nan baraj potansyèl yo

Anpil imigran ki vle aplike pou sitwayènte yo enkyete sou defo nan dosye yo. Lòt moun yo pa enkyete men yo ta dwe. Menm si dosye ou pafè, si ou pale yon bagay nan yon fason ki fè li parèt tankou si ou te soumèt enfòmasyon fwod, ou ka pèmanan mete an danje potansyèl ou pou sitwayènte.

Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka revize sitiyasyon w epi prezante materyèl yo nan yon fason ki pi byen demontre kalifikasyon w. Si w gen bagay nan dosye w ki ka kontredi yon konklizyon ki gen bon karaktè moral oswa si dosye w pa demontre konfòmite ak kondisyon rezidans ak prezans, pa egzanp, avoka w ap konnen kijan pou eksplike sitiyasyon an.

W ap bezwen èd siplemantè si w genyen:

  • Istwa kriminèl
  • Sipò timoun delenkan
  • Taks ki poko peye
  • Si w pa enskri nan Sèvis Selektif
  • Vwayaj souvan oswa long andeyò peyi Etazini
  • Yo te lajistis nan tribinal sivil
  • Vyolasyon imigrasyon potansyèl yo

Avoka ou a ka okipe pwosesis la si ou bezwen aplike pou nenpòt kalite egzansyon. Konsèy yon konseye ki gen eksperyans fè pwosesis la anpil mwens estrès epi redwi potansyèl erè ki ka lakòz yon reta oswa refi.

Pwosesis aplikasyon konplike

Sou sitwèb pou Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken an, ajans la pale sou "10 etap" pou sitwayènte. Sa son trè rezonab jiskaske ou konsidere travay konplèks ou souvan bezwen antreprann nan chak etap. Fòm aplikasyon natiralizasyon debaz N-400, pa egzanp, gen 20 paj. Anplis ranpli fòm sa a kòrèkteman ak nèt, ou bezwen mete bon dokiman sipò yo.

Ou ka bezwen ale nan yon randevou byometrik. Men, pati nan pwosesis la ki pi enkyete aplikan yo se entèvyou a, ki sèvi kòm yon tès pou asire ou kalifye pou sitwayènte. Tès yo fè pifò moun nève, epi lè gen anpil bagay sa a an danje, aplikan yo vin tèlman konsène ke enkyetid pou kont li ka fè yo bliye repons yo konnen pa kè.

American Dream™ Law Office ka travay avèk ou pou prepare w pou entèvyou ak kesyon egzamen an. Nou pral ede w jwenn konfòtab ak konnen ki sa ou dwe atann pou ou ka fè pi byen ou. Si w kalifye pou w pran yon tès ki pi kout oswa si w gen aranjman espesyal, n ap asire w resevwa tretman w merite a.

Ekip Devwe nan American Dream™ Law Office la pare pou ede

Kèlkeswa defi w ap rankontre yo, nou fè misyon nou pou ede w reyisi vin yon sitwayen. Pou planifye yon sesyon estrateji ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office, kontakte nou jodi a.