Padon Biden ta ka ede plizyè milye imigran

Nan mwa Oktòb, Prezidan Biden te padone tout akize yo te kondane pou posesyon marigwana nan sistèm tribinal federal la. Desizyon sa a pral soulaje anpil doulè pou plizyè milye moun, enkli plizyè milye imigran.

Imigran sa yo ka pa t elijib pou sekou imigrasyon anvan padon an men yo ka jwenn anpil avantaj nan sistèm tribinal imigrasyon an apre padon an. 

Posesyon marigwana ka mennen nan anpil konsekans imigrasyon. Li ta ka lakòz depòtasyon anba sibstans kontwole depòtabilite. Gen yon eksepsyon pou posesyon mwens pase 30 gram marigwana oswa mwens pou itilizasyon pèsonèl.

Yon kondanasyon pou posesyon marigwana ta ka fè moun ki pa sitwayen yo pa admisib tou paske li konte tou kòm yon rezon pou inadmisibilite. Kidonk, yon sitwayen ki pa ameriken ta ka pa admisib si li kite peyi a epi li eseye antre ankò. 

Posesyon marigwana ta ka mennen tou nan refi aplikasyon pou benefis tankou ajisteman nan estati oswa natiralizasyon. Piske posesyon marigwana fè ou pa admisib, ou p ap elijib pou benefis la, san yon dispans. Yo ka refize aplikasyon pou natiralizasyon tou si kondanasyon posesyon an te nan peryòd bon karaktè moral ki nesesè pou natiralizasyon an. 

Pou kesyon oswa asistans ak aplikasyon pou natiralizasyon, kontakte nou nan American Dream™ Law Office jodi a.