Èske mwen ka aplike pou sitwayènte ak yon dosye kriminèl?

Yon kesyon kliyan yo poze souvan se si yo ka janm vin yon sitwayen ameriken si yo gen yon dosye kriminèl. Repons kesyon sa a depann de anpil faktè inik nan chak ka, kidonk li enposib bay yon repons fèm san yo pa konnen detay yo. Men, isit la gen kèk direktiv jeneral.

Faktè ki afekte kapasite w pou w vin yon sitwayen apre yon kondanasyon kriminèl

Lè w ap konsidere si w kalifye pou sitwayènte atravè natiralizasyon, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS) pral konsidere yon pakèt pwoblèm. An tèm de dosye kriminèl ou, kèk nan faktè ki afekte kalifikasyon ou pou sitwayènte yo enkli:

  • Depi konbyen tan ou te kondane
  • Kalite krim ou te kondane a
  • Gravite krim lan
  • Kit ou te ale nan kèk kalite pwogram entèvansyon anvan jijman
  • Kit ofans lan se te yon ofans depòtasyon

Yon bagay ou dwe konnen se ke menm si yon zak pa ase mal pou mennen nan depòtasyon, gouvènman an ka toujou wè li kòm prèv nan move karaktè moral, epi li ka itilize kont ou pou rezon sitwayènte. 

Menm yon bagay ki trè minè tankou yon tikè trafik ka anpeche w jwenn sitwayènte si ofisyèl yo wè li kòm prèv ke ou manke bon karaktè pou natiralizasyon. Nan kèk ka, li pi bon pou tann jiskaske senk ane pase anvan ou aplike pou sitwayènte pou aksyon an pa konte kont karaktè moral ou. Avoka w la ka revize detay sou sitiyasyon w epi ba w konsèy sou pi bon aksyon an.

Yon avoka ka ede w detèmine pi bon estrateji w

Pafwa si w genyen yon dosye kriminèl, li nan pi bon enterè w pou w soumèt yon aplikasyon natiralizasyon ak lide ke w ka rezoud ka w la devan yon jij imigrasyon. Si ou te komèt yon ofans depòtabl ou ta ka mete ou nan pwosedi pou ranvwaye, men avoka ou ka fè ka a ke ou gen dwa a youn oswa plizyè fòm sekou. Jij la ka bay desizyon an favè w epi answit ou ka rekòmanse pwosesis aplikasyon sitwayènte w la san menas depòtasyon an pandye sou tèt ou toujou.

Gen kèk kliyan ki aprann ke yo te deja vin sitwayen

Si ou te vin Ozetazini kòm yon minè epi youn nan paran ou te vin yon sitwayen ameriken anvan ou te gen 18 an, ou ta ka tou te genyen sitwayènte an menm tan. Yo refere yo kòm akizisyon otomatik sitwayènte apre nesans. Ane ou te fèt la ak kèk lòt faktè detèmine si pwosedi sa a aplike pou ou. 

Moun ki te rive Ozetazini nan yon laj jèn pa toujou bezwen ale nan pwosesis natiralizasyon an tèt yo si youn nan paran yo te pase nan li. Si ou deja yon sitwayen ameriken, dosye kriminèl ou evidamman pa ka anpeche sitwayènte oswa mennen nan depòtasyon.

Yon Avoka Imigrasyon ki gen eksperyans ka ede w chwazi bon chemen pou atenn objektif ou yo

Nan American Dream Law Office, avoka nou yo travay nan direksyon yon objektif senp. Nou vle ou reyalize rèv imigrasyon ou menm jan n ap jwi pwòp pa nou. Nou gen konesans ak eksperyans pou gide ou atravè pwosesis la epi evite erè ki ta ka retade oswa refize opòtinite ou yo. Rele nou jodi a pou konnen kijan nou ka ede.