Ki kalite prèv mwen ta dwe mete nan aplikasyon I-485 mwen an?

Depoze yon aplikasyon Ajisteman Estati I-485 se yon gwo etap. Apwobasyon fè ou yon rezidan pèmanan legal ak yon kat vèt. Se konsa, lè ou soumèt aplikasyon sa a, ou vle asire w ke ou fè li nan fason ki ba ou pi bon chans posib pou siksè.

Moun yo souvan mande m ki prèv yo ta dwe mete ak aplikasyon an. Ak onètman, repons mwen an pa travay byen kòm yon pòs blog paske prèv ou ta dwe soumèt depann antyèman sou sikonstans yo nan ka w la. 

Te gen kèk ka imigrasyon pi popilè kote yo te bay lis tout bagay ou ta dwe mete ak yon aplikasyon, men menm lis long sa yo pa kouvri tout bagay ki ta ka itil nan yon ka patikilye. Li pa toujou fasil pou konnen ki lè yon ofisyèl imigrasyon pral di "sa pa ase prèv pou pwouve ke ou te ranpli kondisyon yo." Men, ou vle fè pi bon ka a ou kapab dwa depi nan kòmansman an.

Mete prèv ak tou de non si w ap ranpli yon aplikasyon ki baze sou maryaj

Yon seri prèv ki ka ede demontre ke yon maryaj valab lè w ap ranpli yon aplikasyon ki baze sou yon relasyon maryaj se nenpòt kalite dokiman ki gen non tou de mari oswa madanm. Sa gen ladann:

 • Deklarasyon kont labank
 • Dokiman asirans sante
 • Politik asirans machin
 • Deklarasyon taks
 • Tit machin
 • Lwe oswa dokiman ipotèk
 • Bòdwo kat kredi

Si ou gen timoun ansanm epi ou gen prèv matènite ak patènite (tankou tou de non sou yon batistè) dokiman sa yo itil tou. Lè w vini nan entèvyou a pouse yon pousèt oswa ak yon mari oswa madanm vizib ansent, sa tou bay prèv konvenk ke yon maryaj se otantik.

Lòt Enfòmasyon pou w prepare avèk aplikasyon w lan

Avoka ou a ka ba w enfòmasyon egzak pou w kolekte epi soumèt ak aplikasyon w lan. Gen kèk dokiman jeneral yo ta ka pare:

 • Enfòmasyon sou imigrasyon tankou paspò ou, dosye arive ak depa I-94, nimewo resi yon petisyon I-130 si w genyen youn, ak nimewo anrejistreman etranje si w genyen youn.
 • Adrese istwa pou senk ane anvan yo. Si ou gen dokiman tankou bòdwo pou sipòte istwa adrès ou, dokiman sa yo ka itil
 • Istwa travay pou senk ane anvan yo, ki gen ladan non sipèvizè yo, adrès, ak enfòmasyon kontak
 • Non ak enfòmasyon sou nenpòt òganizasyon ou te fè pati oswa ou te patisipe nan, tankou yon legliz
 • Enfòmasyon sou maryaj anvan yo, si genyen.

Sonje ke si ou soumèt nenpòt dokiman totalman oswa konplètman ekri nan yon lang etranje, ou dwe genyen tou yon tradiksyon sètifye angle. Tradiktè a ka yon manm fanmi ou, men yo dwe sètifye ke yo kalifye pou tradui enfòmasyon yo epi yo dwe sètifye ke dokiman an konplè epi egzat.

Kontakte yon Avoka Imigrasyon pou w prepare pi bon aplikasyon I-485 la

Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream Law Office ka ede w asire ke materyèl aplikasyon w lan genyen bon enfòmasyon pou demontre kalifikasyon w yo. Rele nou jodi a nan 866-615-1254 oswa kontakte sou Entènèt kounye a pou aprann sou plizyè fason nou ka ede w atenn objektif imigrasyon ou yo.