Pwogram Biden pou Venezyelyen yo

Administrasyon Biden an fèk kòmanse yon nouvo pwogram ki rann li pi fasil pou sitwayen Venezyelyen yo vin Ozetazini Pwogram nan pral pèmèt kèk sitwayen Venezyelyen jwenn otorizasyon davans pou vwayaje Ozetazini ak kapasite pou yo rete nan peyi a libète pou jiska. de zan. 

Olye pou yo sibi pwosesis imigrasyon ki long soti nan Venezyela oswa nan yon lòt peyi, pwogram nan pèmèt sitwayen Venezyelyen yo aplike soti nan peyi Etazini pandan y ap sou libète pwovizwa isit la. Si ou gen fanmi ki soti nan Venezyela ke ou vle patwone pou yon kat vèt, pwogram sa a ka yon gwo èd.

Kondisyon pou w patisipe

Pou jwenn otorizasyon davans pou vin Ozetazini atravè pwogram sa a, yon sitwayen Venezyelyen dwe:

 • Ou dwe omwen 18, epi yon sitwayen Venezyelyen ak yon paspò (oswa mari oswa madanm, patnè, oswa timoun minè ki pa marye aplikan prensipal la)
 • Gen yon sipòtè Ozetazini ki pwomèt pou l bay sipò finansye pandan tout peryòd libète libète yo nan peyi Etazini
 • Pase tès depistaj sekirite epi respekte direktiv sante ak egzijans vaksen yo
 • Bay pwòp transpò komèsyal yo nan peyi Etazini
 • Pa gen doub sitwayènte oswa estati refijye nan nenpòt lòt peyi ki pa Venezyela (kondisyon sa a pa aplike pou aplikan derive tankou mari oswa madanm yon sitwayen Venezyelyen k ap aplike)
 • Pa te sijè a yon lòd pou retire nan peyi Etazini nan senk ane ki sot pase yo oswa sijè a yon ba ki baze sou yon lòd pou retire pi bonè

Anplis de sa, aplikan an pa ka travèse ilegalman Ozetazini apre 19 oktòb 2022, yon semèn apre yo te anonse pwogram nan.

Sipòtè a nan peyi Etazini kòmanse Pwosesis la

Youn nan kondisyon ki pi kritik yo se ke moun k ap chèche antre nan peyi Etazini an dwe demontre ke yo pral gen sipò nan yon moun nan US la ki gen mwayen finansye pou satisfè bezwen yo. Yo konnen moun sa a kòm sipòtè a, epi yo pral oblije ranpli yon Fòm I-134 Deklarasyon Sipò Finansye. Yon kopi apa fòm sa a dwe depoze pou chak moun sipòtè gen entansyon kenbe, ki gen ladan chak minè. Gouvènman ameriken an pral revize sitiyasyon sipòtè a ak anpil atansyon pou asire yo gen kapasite finansye pou bay sipò yo te pwomèt la.

Anplis kapasite finansye, yon sipòtè dwe genyen estati imigrasyon legal tankou:

 • Sitwayen
 • Rezidan pèmanan legal
 • Non imigran nan sitiyasyon legal
 • Asilye, refijye, oswa libète pwovizwa
 • TPS detantè
 • Benefisyè aksyon difere

Sipòtè a Ozetazini se moun ki pral kòmanse pwosesis la lè li depoze youn oswa plizyè kopi Fòm I-134 pou moun k ap chèche vin Ozetazini yo. pwochen etap nan pwosesis pou resevwa otorizasyon vwayaj, tankou soumèt enfòmasyon byografik ak ranpli atestasyon kalifikasyon.

Si gouvènman an jwenn enfòmasyon ki sou Fòm I-134 la pa ase, yo p ap konsidere benefisyè a pou libète libète a, epi yo pa ka fè apèl kont desizyon an. Sepandan, sipòtè a oswa yon lòt sipòtè ka kòmanse sou depoze yon nouvo Fòm I-134.

Ede ak Otorizasyon Imigrasyon

Si w ap eseye ede yon manm fanmi ki soti nan Venezyela oswa nenpòt lòt peyi, pwobableman ou te deja reyalize ke pwosesis la ka difisil pou konprann ak navige. Li fasil pou omisyon kèk enfòmasyon enpòtan ki lakòz yon aplikasyon an reta oswa refize. Souvan li difisil pou menm konnen ki etap yo pran. 

Nan American Dream Law Office, nou travay pou reyini fanmi yo epi ede moun atenn objektif imigrasyon yo atravè pi bon mwayen posib. Rele nou pou aprann kijan nou ta ka ede.