Twa Konsèy pou Ranpli Aplikasyon Azil ou Ozetazini

Si ou resevwa estati azil nan men gouvènman ameriken an, ou jwenn pwoteksyon espesyal ak opòtinite. Gen anpil avantaj ki disponib pandan aplikasyon azil ou an annatant, tankou kapasite pou aplike pou yon pèmi travay. Sepandan, ou bezwen pran bon mezi pou asire ke aplikasyon azil ou a byen soumèt.

Nan American Dream Law Office, nou souvan gide kliyan yo atravè pwosesis aplikasyon azil la pou ede demontre elijiblite yo pou azil ak soulajman pou ranvwa. Men twa konsèy pou w sonje lè w ap ranpli aplikasyon w pou azil, Fòm I-589.

  1. Dat limit pou depoze yon ane a se esansyèl sof si ou satisfè youn nan eksepsyon yo

Pifò moun k ap chèche azil yo dwe ranpli Fòm I-589 nan yon ane apre dènye antre yo Ozetazini Sa vle di ou ka bezwen kèk prèv pou pwouve dat ou antre pou w ka montre ou respekte dat limit yon ane a. Sepandan, gen kèk eksepsyon nan règ sa a yon ane.

Premyèman, ou gendwa bay plis tan pou w depoze si w ka montre sikonstans yo te chanje depi dènye rive ou nan peyi Etazini.

  • Ou te aplike pou yon aplikasyon derive ki baze sou yon relasyon ak relasyon sa a te fini, tankou nan divòs oswa lanmò
  • Nouvo ostilite oswa yon nouvo kriz imanitè te parèt nan peyi ou
  • Nouvo lwa chanje kalifikasyon w pou azil
  • Aktivite w nan peyi Etazini kounye a mete w nan pi gwo risk si w retounen nan peyi w

Kapab genyen anpil chanjman ki ka jistifye pwolonje dat limit yon ane, kidonk tcheke avèk yon avoka imigrasyon si w bezwen asistans. 

Si ou te andire kèk sikonstans ekstraòdinè pandan peryòd depoze yon ane, sa ta ka tou bay rezon pou yon ekstansyon nan dat limit la. Pa egzanp, si w te blese grav oswa malad, oswa si w te gen yon estati pwoteje jiska yon ti tan anvan dat limit la, sa ka kalifye w pou yon ekstansyon.

Nenpòt lè ou mande yon ekstansyon, ou bezwen pran prekosyon pou eksplike rezònman ou ak anpil atansyon.

  1. Ou Bezwen Soumèt Kopi pou Tout Aplikan Derivasyon yo

Si w ap aplike pou azil oumenm ak lòt manm fanmi w, li enpòtan pou w soumèt yon kopi aplikasyon an pou chak moun ki enkli nan pake aplikasyon w lan, plis yon lòt pou ou menm. Sa vle di si w ap ranpli pou tèt ou, yon mari oswa madanm, ak de timoun, ou ta bezwen de kopi pou tèt ou ak youn pou chak depandan ou pou yon total de senk kopi.

Ou ta dwe mete tou de foto chak moun k ap aplike pou azil.

  1. Ou ka aplike pou yon pèmi travay apre 150 jou

Apre w fin soumèt aplikasyon w pou azil, ou bezwen tann 150 jou pou w vin kalifye pou w aplike pou yon pèmi travay. Peryòd 150 jou a kòmanse nan dat yo resevwa aplikasyon an. Dat sa a ta dwe mete so sou resi w la. Fòm pou ranpli se I-765 Aplikasyon pou Otorizasyon Travay.

Pwograme yon sesyon estrateji pou jwenn èd ak azil oswa otorizasyon travay

Li ka trè difisil pou w konprann kijan pou w kontinye dapre lwa imigrasyon Etazini pou w swiv tout règ yo epi ranpli tout kondisyon pou w jwenn sa w bezwen. Travay ak konsèy yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans fè pwosesis la pi fasil epi redwi enkyetid ou.

Rele jodi a pou w planifye yon sesyon estrateji ak ekip la nan American Dream Law Office pou jwenn enfòmasyon ou bezwen pou atenn objektif ou yo.