Viza U Pèmèt Sekou Imigrasyon pou Viktim Krim yo

Avèk yon viza U, viktim krim yo ka rete Ozetazini menm si yo te antre Ozetazini nan yon fason san papye. Viza sa yo disponib pou viktim sèten krim ki kapab ede ofisye ki fè respekte lalwa jwenn yon kondanasyon kont kriminèl ki responsab la. Viza U a ka ede non sèlman viktim krim lan, men tou timoun ak mari oswa madanm viktim nan.

Si ou te viktim yon krim abizif, li se yon bon lide pou pale ak yon avoka pou konnen si viza sa a se yon opsyon pou ou.

Pwosesis pou chèche yon viza U ka trè fatigan

Youn nan difikilte pou w aplike pou yon viza U se ke ou souvan oblije travay di anpil pou jwenn ofisye ki fè respekte lalwa bay dokiman apwopriye ou bezwen an. Pwokirè oswa ajans ki fè respekte lalwa ou te travay avèk yo dwe sètifye ke ou te ede yo e ke kondanasyon an pa t ap fèt san temwayaj ou. Ofisyèl sa yo konsantre sou krim olye ke lwa imigrasyon, kidonk li ka pran kèk tenasite pou fè yo bay dokiman ki nesesè pou pwosesis viza a.

Anplis de sa, ou bezwen tou byen dokimante ke ou te soufri fizik oswa mantal mal kòm konsekans krim nan, epi li ka difisil pou jwenn ase prèv ansanm pou sipòte egzijans sa a tou.

Ki krim ki ka kalifye w pou w resevwa yon viza U?

Lis krim ki ka fè yon viktim elijib pou yon viza U twò long pou lis isit la, men kèk egzanp genyen ladan yo:

  • Kontak seksyèl abizif
  • Sklavaj envolontè
  • Fo prizon
  • Vyolans domestik
  • Fi jenital mutilasyon
  • Trafik
  • Asèlman
  • Kidnaping

Krim nan dwe fèt nan peyi Etazini oswa li dwe vyole lwa ameriken. Yon viktim dwe genyen enfòmasyon sou aktivite kriminèl la epi li dwe itil pandan envestigasyon oswa pouswit lajistis krim nan pou li kalifye.

Travay ak yon Avoka ki gen eksperyans pou w jwenn yon viza U pou w avanse apre w soufri

Si aktivite kriminèl te blese w fizikman oswa mantalman, ou pa ta dwe gen pou w soufri plis domaj depòtasyon an si li ka evite. Ou ka kalifye pou yon viza U pou rete legalman Ozetazini

Ou ka pran randevou yon konsiltasyon konfidansyèl ak yon avoka imigrasyon devwe nan Biwo Lwa Rèv Ameriken an epi aprann si ou ta dwe aplike pou viza sa a ak etap sa yo pou pran pou amelyore sitiyasyon ou ak opòtinite nan lavni pou tèt ou ak fanmi ou. Kontakte nou kounye a pou kòmanse.