Konbyen tan li pran pou w kalifye pou sitwayènte apre w fin resevwa rezidans pèmanan?

Yon fwa ou gen yon kat vèt ki montre estati w kòm yon rezidan pèmanan legal, li natirèlman mande konbyen tan sa pral pran pou jwenn sitwayènte. Se konsa, nou jwenn kesyon sa a souvan. Epi nou rayi bay yon avoka estanda repons nan "sa depann de," men sa vrèman se verite a.

Anpil faktè ka gen yon enpak sou tan li pran pou jwenn sitwayènte ou. Donk, ann gade faktè ki afekte delè pou kalifikasyon sitwayènte. Gen kèk nan faktè sa yo ki baze sou règ definitif, pandan ke lòt yo gen plis sikonstans ak sijè a chanje.

Règ sou Tan Sitwayènte

Gen yon koup nan règ ki trè solid. Si w marye ak yon sitwayen Etazini, ou bezwen sèlman gen kat vèt ou pou twazan anvan ou kapab vin yon sitwayen ameriken. 90 jou anvan ou vin kalifye (sa vle di, apre ou fin kenbe kat vèt ou pou dezan ak nèf mwa), ou ka aplike pou sitwayènte.

Si ou te resevwa kat vèt ou atravè travay oswa ou pa marye ak yon sitwayen ameriken ankò, lè sa a ou pa kalifye pou sitwayènte jiskaske ou te kenbe kat vèt ou pou omwen senk ane. Sepandan, moun ki te resevwa yon kat vèt atravè VAWA—Lwa sou Vyolans sou Fanm—alor ou ka aplike pou sitwayènte anba règ twazan olye w ap tann senkan. Li pa nesesè pou w marye ak moun ki fè abi a pou w kalifye pou peryòd datant twazan an.

Faktè ki ka chanje peryòd kalifikasyon an

Gen kèk sitiyasyon ki ka pwolonje peryòd tan sa a. Si yo te mete w sou pwobasyon pou aktivite kriminèl, pa egzanp, peryòd datant twa oswa senk ane pa kòmanse jis apre pwobasyon te fini.

Yon lòt faktè ki ka retade pwosesis la anpil se lè yon moun ki gen yon kat vèt kite peyi Etazini pou plis pase yon ane san yo pa aplike pou yon pèmi re-antre pou konsève rezidans yo. Sa a se yon gwo pwoblèm paske li pèmèt kat vèt ou a ekspire epi ou gen tou pou reetabli rezidans ou anvan ou ka aplike pou sitwayènte. Ou dwe tann dezan ak yon jou si w se yon rezidan pèmanan kondisyonèl oswa w ap aplike anba règ twazan oswa ou dwe tann kat ane ak yon jou si w ap aplike anba règ senk ane a.

Jwenn konsèy pou prezève premye kalifikasyon w pou sitwayènte

Anpil bagay ka afekte kapasite w pou aplike pou sitwayènte epi fè sèten erè ka retade pwosesis la pou plizyè ane. Si w enterese aplike, kontakte ekip la nan American Dream Law Office pou w planifye yon sesyon estrateji. Nou ka ede w evite erè epi pran avantaj de pi bon opsyon pou jwenn sitwayènte san reta pa nesesè.