Twa Fason Pou Jwenn Anilasyon Anilasyon nan Tribinal Imigrasyon

Anile nan retire chanje estati ou nan yon fason gwo. Olye pou w fè fas ak depòtasyon, ou vin admèt legalman epi elijib pou aplike pou rezidans pèmanan.

Gen twa fason ou ka jwenn fòm sa a pou retire soulajman, selon sitiyasyon ou. Yon avoka imigrasyon ka ede ak pwosesis aplikasyon an pou asire ke ou ka pwofite anpil avantaj de opòtinite ki disponib pou ou.

Anilasyon anilasyon pou rezidan pèmanan

Si w gen estati rezidan pèmanan, pou w ka kalifye pou anilasyon anilasyon an, ou dwe genyen:

  • Kontinyèlman te viv nan Etazini pou omwen sèt ane
  • Te yon rezidan pèmanan legal pou omwen senk ane
  • Pa te kondane pou yon krim ki agrave

Anplis de sa, ou ta dwe kapab montre ki jan ranvwa ta lakòz difikilte paske sa a se youn nan rezon prensipal ki fè lejislatè yo deside pèmèt anilasyon anilasyon pou rezidan yo menm si yo gen yon kondanasyon kriminèl nan dosye yo.

Si w te komèt yon krim ki konsidere kòm yon krim ki agrave dapre definisyon lwa imigrasyon yo, lè sa a yo pa ka akòde w anile deyo. Lis krim ki agrave yo long e li gen ladann anpil krim ki pini pa yon tèm nan prizon pou omwen yon ane.

Anilasyon pou Anilasyon pou Viktim Sèten Krim Vyolan

Si w viktim krim vyolans domestik, ou ka resevwa anilasyon anilasyon menm si w pa gen estati legal Ozetazini. Kondisyon pou w jwenn soulajman pou w retire sa a dapre Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA) genyen ladan yo montre ke:

  • Yon mari oswa madanm, yon timoun oswa yon paran ki se yon rezidan pèmanan legal oswa yon sitwayen ameriken te sibi gwo mechanste oswa batri.
  • Ou te Ozetazini pou omwen twa ane anvan pwosedi pou retire w te kòmanse kont ou
  • Ou te montre bon karaktè moral pou twa ane ki sot pase yo epi ou pa fè anyen ki ta fè ou inadmisib

Li enpòtan tou pou w montre w retire w t ap lakòz difikilte pou ou menm ak fanmi w.

Anilasyon anilasyon pou lòt rezidan ki pa pèmanan

Si ou pa gen estati rezidan pèmanan legal epi ou pa kalifye pou sekou dapre VAWA, ou ka toujou jwenn anilasyon anilasyon an, men li vin pi difisil. Ou dwe montre ke ou te nan peyi Etazini kontinyèlman pou dis ane epi ke ou te kenbe bon karaktè moral pandan tout tan sa a.

Anplis de sa, ou pa ka gen yon kondanasyon pou sèten ofans kriminèl. Finalman, li enpòtan pou w montre retire w t ap lakòz yon paran, yon timoun oswa yon mari oswa madanm ki se yon rezidan pèmanan oswa yon sitwayen legal, epi montre poukisa w merite yo anile pwosedi pou w anile pou w ka rete. nan peyi Etazini legalman.

Travay ak yon Avoka Imigrasyon ki ka ede w montre poukisa ou ta dwe resevwa anilasyon anilasyon.

Li kapab trè difisil pou byen dokimante kalifikasyon w pou anilasyon anilasyon an. Ou dwe prezante prèv konvenkan pou konvenk ofisyèl yo sou diyite ou, karaktè moral ou, ak sipò ou bay lòt moun.

Yon avoka ki gen eksperyans nan American Dream Law Office konnen ki jan yo prezante tout kalifikasyon ou yo nan pi bon limyè posib pou ede ou reyalize objektif imigrasyon ou yo. Pou planifye yon sesyon estrateji epi aprann kijan pou jwenn anilasyon anilasyon an, kontakte nou kounye a.