Poukisa yon kat vèt pran tan?

Se youn nan kesyon yo poze nou pi souvan nan American Dream Law Office. Tout moun vle konnen poukisa li pran anpil tan pou jwenn yon kat vèt.

Ka gen anpil faktè ki lakòz pwosesis la pran anpil tan, men ann revize rezon ki pi komen ou ka gen yon tan tann pou jwenn kat vèt ou.

Estati moun k ap aplike a gen yon gwo enpak

Estati moun k ap aplike pou yon kat vèt enpòtan anpil paske aplikasyon yo bay priyorite selon sitiyasyon an. Si yo klase w kòm “ fanmi imedyat ” yon sitwayen ameriken, ou pa bezwen enkyete w pou w ap tann yon nimewo viza paske l ap toujou disponib pou ou. Fanmi imedya yo gen pi gwo priyorite. Ofisyèl imigrasyon yo konsidere w se yon fanmi imedyat si w marye ak yon sitwayen ameriken oswa si w se paran yon sitwayen oswa pitit yon sitwayen ki pa marye (restriksyon laj aplike).

Si ou pa yon fanmi imedya men ou toujou gen yon relasyon ki kalifye ou pou yon viza, ou antre nan youn nan senk kategori preferans fanmi. Aplikan pou viza biznis yo tou nan kategori klase pa preferans. Ou dwe tann pou yon nimewo viza vin disponib, epi li pral yon rete tann pi long si ou nan yon kategori pi ba preferans.

Peyi orijin ou fè yon diferans

An 1952, Kongrè a te etabli limit sou kantite imigran ki ta pèmèt chak ane nan Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an. Pou ankouraje divèsite, limit yo te fikse pou chak peyi. Se sèlman yon sèten kantite viza ta dwe akòde chak ane pou plizyè peyi. Kidonk, si w soti nan yon peyi ki gen yon gwo pousantaj imigrasyon Ozetazini, ou dwe tann pi lontan ankò pou yon viza pase si w soti nan yon peyi kote mwens moun aplike. Pou egzanp, si w nan yon kategori preferans biznis epi ou soti nan peyi Zend, tan an tann se apeprè 15 ane.

Gen kèk manm Kongrè a kounye a ap eseye pase lejislasyon ki rele EAGLE Act ki pral retire limit yo sou nimewo viza pou chak peyi. Non an vle di Aksè Egal pou Kat Vèt pou Travay Legal. Dapre Lwa a, viza ki disponib yo ta dwe distribye kèlkeswa peyi orijin ou. Gen sipò toulede parti pou Eagle Act, kidonk èspere ke li pral pase nan sesyon sa a. Pou kounye a, sepandan, aplikan ki soti nan sèten peyi fè fas a yon datant trè long.

Jwenn èd pou w jwenn yon kat vèt

Si w gen yon petisyon fanmi oswa biznis ki annatant oswa w ap panse pou w aplike pou yon viza, tanpri rele nou. Ekip la nan American Dream Law Office ka pwograme yon sesyon estrateji pou ede w jwenn pi bon chemen ou nan objektif ou yo.