Ajisteman estati

Avèk ajisteman estati a, ou ka jwenn yon kat vèt kòm rezidan pèmanan legal pandan w ap rete Ozetazini. Pandan ke aplikasyon w lan ap trete, ou ka elijib pou jwenn otorizasyon travay.

Viza imigran ki pèmèt ou jwenn yon kat vèt yo bay yon kantite limite chak ane, epi nan plizyè kategori, aplikan yo gen yon siyifikatif ap tann pou yon viza vin disponib. Pou evite erè ki ka lakòz aplikasyon w lan sou kote oswa refize, konsidere travay ak yon avoka imigrasyon kalifye nan American Dream™ Law Office lè w ap aplike pou ajisteman sitiyasyon an. Nou konnen kijan pou demontre kalifikasyon ou yo epi evite pratik ki souvan lakòz pwoblèm lè imigran potansyèl yo aplike pou estati rezidan pèmanan legal.

Ki moun ki ka aplike pou ajisteman estati a?

Anpil sitwayen etranje k ap viv Ozetazini kounye a pa konnen yo elijib pou chèche ajisteman estati pou travay ak viv pèmanan Ozetazini Ou ta ka anmezi pou aplike si ou Ozetazini kounye a epi ou se:

 • Fanmi imedya (konjwen, paran, oswa timoun minè ki pa marye) yon sitwayen ameriken
 • Elijib pou yon viza preferans fanmi kòm pitit oswa frè ak sè yon sitwayen ameriken
 • Elijib pou yon viza preferans fanmi kòm mari oswa madanm oswa timoun ki pa marye yon rezidan pèmanan legal
 • Elijib pou yon viza travay
 • Yon depandan de yon aplikan viza ki kalifye
 • Admèt kòm yon refijye oswa akòde azil omwen yon ane de sa
 • Yon viktim sèten krim oswa abi
 • Yon rezidan kontinyèl nan peyi Etazini an depi 1972

Remake byen ke nenpòt moun ki te antre Ozetazini avèk yon viza fiyanse K-1 epi ki pa marye fiyanse ki te depoze petisyon an nan non yo pa ka aplike pou ajisteman estati a menm si yo marye ak yon lòt sitwayen ameriken oswa yon moun ki gen kat vèt.

Pwosesis pou Chèche Ajisteman Estati a

Pou ajiste estati w kòm rezidan pèmanan legal, jeneralman ou bezwen yon petisyon Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Sponsor ou a (souvan yon anplwayè oswa yon fanmi) depoze petisyon sa a pou ou. Si yon viza disponib imedyatman pou ou, li ka posib pou ranpli aplikasyon w lan pou ajiste estati an menm tan ak petisyon an. Yon avoka imigrasyon ka di w si w kalifye pou depoze konkou. Gen kèk viktim ak travayè ki kapab fè yon petisyon sou pwòp non yo.

Apre USCIS apwouve petisyon an, ou ka bezwen tann jiskaske yon viza vin disponib nan kategori w la. (Fanmi imedya sitwayen ameriken yo pa oblije rete tann paske viza nan kategori sa a pa limite pa kota.) Yon fwa yo te fè w konnen yon viza disponib, ou ka ranpli Fòm I-485 pou ajiste estati w. 

Otorite imigrasyon yo pral revize dokiman w yo epi mande plis enfòmasyon. Lè sa a, w ap bezwen rankontre ak ofisyèl pou yon entèvyou pou detèmine si ou ta dwe akòde yon viza. Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka ede w prepare pou entèvyou a epi asire w ke enfòmasyon ou bay pandan tout pwosesis la pa twò vag oswa kontradiktwa.

Kesyon moun poze souvan

Pwoblèm lwa imigrasyon yo konplèks, ak kliyan anjeneral gen anpil kesyon, sitou lè yo ap mennen ankèt sou opsyon yo. Pou referans debaz, nou te bay repons pou kèk nan kesyon ki pi komen anba a, men nou kontan pale avèk ou sou repons espesifik nan sitiyasyon ou. 

Ki sa ki rezidans pèmanan? 

Rezidans pèmanan se yon estati legal ki pèmèt ou viv ak travay pèmanan nan peyi Etazini. 

Antanke yon rezidan pèmanan legal (LPR), w ap gen yon kat idantifikasyon (kat vèt) ki endike estati w ak kalifikasyon w pou w travay. Avèk estati rezidan pèmanan, ou ka fè yon petisyon pou pèmèt sèten manm fanmi yo vin rezidan pèmanan tou. Ou ka evantyèlman aplike pou w vin yon sitwayen apre w fin kenbe estati rezidan pèmanan pou tan ki nesesè (si w poze lòt kondisyon pou sitwayènte). 

Kouman pou mwen aplike pou rezidans pèmanan lè m sèvi ak maryaj mwen an?

Marye yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal se youn nan fason ki pi rapid ak pi piti chè pou resevwa rezidans pèmanan paske gouvènman ameriken an bay sitwayen etranje ki marye ak sitwayen ak LPR yo priyorite. Moun ki marye ak sitwayen ameriken yo konsidere kòm "fanmi imedya," kidonk yo pa bezwen tann pou yon viza imigran. Sepandan, sitwayen etranje ki marye ak LPR yo souvan oblije rete tann pou yon viza vin disponib anvan yo ka ranpli pwosesis la pou jwenn rezidans pèmanan.

Premye etap la nan pwosesis la se pou mari oswa madanm ou depoze yon Fòm I-130, Petisyon pou fanmi etranje, ak Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Ou ka ranpli yon aplikasyon konkouran tou pou ajiste estati w pou rezidan pèmanan si w Ozetazini. Si w andeyò Etazini, w ap bezwen aplike pou yon viza atravè anbasad ameriken oswa konsila nan peyi w apre USCIS apwouve petisyon w la.

Kisa yon viza imigrasyon ye?

Yon viza se yon andòsman sou paspò ou ki ba ou pèmisyon pou antre oswa kite yon peyi. Yon viza imigrasyon Etazini se yon viza pèmanan ki pèmèt ou viv ak travay Ozetazini pou tout tan ou vle. Se sèlman yon ti kantite viza imigran ki disponib chak ane, epi yo divize yo pa kategori epi yo klase pa preferans. 

Gen kèk aplikan ki gen yon pi kout tann pou yon viza paske yo gen yon relasyon fanmi pwòch oswa lòt karakteristik ki mete yo nan kategori ki pi wo preferans. Lòt aplikan yo ka oblije rete tann plis ankò pou yon viza, sitou si yo soti nan yon peyi ki gen yon gwo pousantaj imigrasyon. Travay ak yon avoka imigrasyon se yon fason pou asire ke materyèl aplikasyon w lan demontre kalifikasyon w pou pi bon kategori ki disponib la. 

Èske mwen ka aplike pou rezidans pèmanan atravè travay mwen an?

Rezidans pèmanan atravè travay la posib men depann de background ou, travay la, ak patwon ou. Viza imigrasyon ki pèmèt travayè yo resevwa rezidans pèmanan atravè travay yo tonbe nan kategori preferans sa yo:

 • EB-1: Viza sa a pa mande pou yon Sètifikasyon Travay pa Depatman Travay, kidonk moun yo ka fè yon petisyon tèt yo, men yo dwe gen entansyon kontinye travay nan domèn yo. Pwofesyonèl ki ka aplike nan kategori sa a gen ladan manadjè entènasyonal ak ekzekitif, pwofesè eksepsyonèl ak chèchè, ak moun ki gen kapasite ekstraòdinè nan boza ak syans.
 • EB-2: Pou aplike pou yon viza nan kategori sa a mande pou yon Sètifikasyon Travay sof si travay la pre-sètifye oswa li tonbe nan kondisyon "enterè nasyonal" gouvènman ameriken an. Ak kèk eksepsyon, sèlman moun ki te ofri travay ki mande yon metriz oswa pi wo oswa ki gen yon diplòm bakaloreya ak senk ane eksperyans nan travay ka kalifye.
 • EB-3: Kategori viza sa a mande pou yon Sètifikasyon Travay epi li rezève pou travay ki mande yon diplòm bakaloreya oswa ekivalan li nan eksperyans travay. Li gen ladann moun ki se travayè kalifye, pwofesyonèl ki gen yon diplòm bakaloreya, oswa lòt travayè ki gen dezan eksperyans.
 • EB-4: Imigran espesyal, ki gen ladan travayè relijye yo ak sitwayen Afganistan ak Irak ki te travay kòm tradiktè ak fòs lame Etazini yo, elijib pou resevwa viza imigrasyon nan kategori sa a. Sètifikasyon Travay pa obligatwa.
 • EB-5: Konnen tou kòm kategori kreyasyon anplwa, kategori viza sa a gen ladann moun ki ka jwenn rezidans pèmanan si yo ka kreye omwen 10 djòb nan peyi Etazini atravè yon envestisman minimòm ant $900,000 ak $1.8 milyon (selon zòn nan) nan. yon nouvo antrepriz komèsyal.

Èske pitit mwen an ka resevwa rezidans pèmanan avè m?

Nan anpil ka, pitit ou a ka aplike pou rezidans pèmanan an menm tan ke ou fè. Sepandan, opòtinite a souvan limite a sèlman timoun ki pa marye ak ki poko gen 21 an. Yon avoka imigrasyon ka revize sitiyasyon ou epi detèmine si pitit ou a kalifikasyon ak pi bon fason pou aplike pou rezidans pèmanan selon sikonstans yo.

Èske mwen ka resevwa rezidans pèmanan si mwen andeyò peyi Etazini?

Malgre ke ou pa ka aplike pou Ajisteman Estati si ou fizikman andeyò peyi Etazini, ou ka toujou jwenn rezidans pèmanan atravè pwosedi ke yo rele tretman konsila. Yon fwa USCIS apwouve petisyon imigrasyon ki depoze an non w, yo voye materyèl ou yo nan Sant Viza Depatman Deta Ameriken an pou l trete. Entèvyou a ak lòt pati enpòtan nan pwosesis la pral konplete atravè anbasad ameriken an oswa konsila nan peyi ou. 

Si mwen gen yon krim nan dosye mwen, èske mwen ka toujou aplike pou rezidans pèmanan?

Kapasite w pou resevwa rezidans pèmanan pral depann de plizyè faktè, men anpil moun kapab jwenn rezidans pèmanan malgre yo gen yon krim nan dosye yo. Li se yon bon lide pou pale ak yon avoka imigrasyon, sitou si yo te akize w pou yon krim men yo poko kondane. Kèk aranjman pou plede avoka defans yo souvan mande yo ka gen yon efè negatif sou estati imigrasyon ou. 

Èske mwen ka aplike pou rezidans pèmanan si mwen nan tribinal imigrasyon?

Wi, absoliman. Nou te ede anpil imigran aplike pou rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon. 

Ki kondisyon yo genyen pou yon viza ak rezidans pèmanan?

Kondisyon espesifik yo genyen pou jwenn yon viza imigrasyon pou vin yon rezidan pèmanan yo diferan selon rezon pou kalifikasyon ou. Pa egzanp, si w ap aplike pou rezidans pèmanan sou baz maryaj ou, w ap bezwen demontre ke maryaj ou valab legalman e li reprezante yon relasyon maryaj otantik. Nan lòt men an, si w ap aplike pou yon viza travay EB-1 sou baz kapasite ekstraòdinè nan boza, w ap bezwen pwouve ke konpetans ou ak reyalizasyon yo rekonèt entènasyonalman.

An jeneral, ou pral bezwen demontre bon karaktè, epi montre ke ou pa te komèt sèten kalite krim ki ta fè ou inadmisib. Menm si ou te komèt yon aksyon ki ta teknikman lakòz ou konsidere kòm inadmisib, sepandan, ou ka toujou aplike pou yon dispans pou ke otorite imigrasyon yo neglije aksyon sa a pou viza ou ka apwouve. 

Jwenn Plis Sou Kijan Biwo Lalwa Rèv Ameriken Te kapab Ede w Ajiste Estati Ou An Rezidan Pèmanan

Pou anpil moun, ajisteman nan estati rezidan pèmanan legal (avèk yon kat vèt ki idantifye sitiyasyon ou) reprezante rèv Ameriken an. Sa a se fondasyon an nan tout pratik nou an. Nan American Dream™ Law Office, nou vle ede lòt moun jwi menm opòtinite nou jwenn nan peyi Etazini.

Nou konnen pwosesis la pa fasil, e se poutèt sa nou ofri asistans ak anpil pwoblèm imigrasyon, tankou ajisteman estati rezidan pèmanan. Pou aprann plis sou fason nou ta ka ede nan ka w la, kontakte nou kounye a pou yon konsiltasyon konfidansyèl.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon