Krim agrave

Krim sa yo konsène kondanasyon anba lwa federal ak leta ki mennen nan konsekans grav pou nenpòt imigran. Definisyon an krim agrave yo jwenn nan INA §101(a)(43). Krim sa yo enkli nan definisyon an:

Krim agrave asasina, vyòl, oswa abi seksyèl sou yon minè dapre INA §101(a)(43)(A)

Jounal Komisyon apèl pou imigrasyon te defini krim sa a an jeneral. Li enkli travay, itilizasyon, konvenk, ankourajman, ankourajman, oswa fòse yon timoun pou angaje l nan zak seksyèl. Matter of Rodriguez-Rodriguez, 22 I&N Desanm 991 (BIA 1999). Tribinal Siprèm lan nan 2017 nan Esquivel-Quintana v. Sessions, 137 S.Ct. 1562 (2017) te deside ke yo dwe klase kòm yon minè, timoun nan ta dwe poko gen 16 an.

Krim ki agrave trafik ilegal nan sibstans kontwole dapre INA §101(a)(43)(B)

Lwa sa a gen de krim. Premyèman, trafik ilegal pa defini. Dezyèmman, trafik dwòg, ki se yon krim anba lwa federal epi ki egzije salè pou yon sòt de tranzaksyon komèsyal yo. Sibstans la dwe yon sibstans kontwole dapre lalwa federal. Orè sibstans kontwole yon eta a pa dwe tou lis sibstans kontwole pa reglemante federalman. Nan ka trafik dwòg, lwa a dwe egzije tou salè pou li vin yon krim ki agrave.

Krim ki agrave trafik ilegal nan nenpòt zam afe oswa aparèy destriktif dapre INA §101(a)(43)(C)

Sa yo se krim jan yo defini nan 18 USC §921 oswa 18 USC §841(c)

Sa yo se ofans anba 18 USC 1956 ak 1957 ki gen rapò ak blanchi lajan ki soti nan aktivite ilegal. Kantite pèt muse depase $10,000

Krim ki agrave nan eksplozif yo mete dife nan zam afe dapre INA §101(a)(43)(E)

Rezon sa a nan depòtabilite gen ladan plizyè krim:

 • Ofans ki dekri nan 18 USC §842(h) ki gen rapò ak transpò oswa resevwa eksplozif yo vòlè yo ak 18 USC §842(i) ki anpeche sèten moun tankou moun ki abize dwòg transpòte oswa resevwa eksplozif.
 • Ofans ki dekri nan §844(d)-(i)
 • Ofans ki dekri nan 18 USC §§922(g)(1)-(5) ki anpeche sèten moun ilegalman nan peyi Etazini posede zam afe oswa minisyon
 • Ofans anba 18 USC §§924 (b) ak (h)
 • Ofans anba 26 USC §5861

Krim vyolans ki agrave dapre INA §101(a)(43)(F)

Krim vyolans jan 18 USC §16 defini (pa sèlman politik) se depòtab ofans paske yo se krim ki agrave si tèm nan prizon se omwen yon ane. Krim anba 16(a) mande pou sèvi ak fòs. Seksyon 16(b) mande pou itilizasyon sibstansyèl fòs oswa chans pou li. Kou Siprèm nan nan Sesyon kont Dimaya, 138 S,Ct. 1204 (2018) te deside ke §16(b) pa konstitisyonèl pou vag. Kondanasyon anba §16(a) egzije a mens rea epi li pa ta ka yon krim neglijans. Anplis, itilizasyon fòs la dwe yon eleman nan krim lan.

Krim ki agrave Vòl, Vòl, oswa Resevwa Pwopriyete yo Vole dapre INA §101(a)(43)(G)

Krim sa yo enkli vòl, ki gen ladan resi pwopriyete yo vòlè, oswa vòl kote santans lan te enpoze a te yon ane oswa plis. Vòlè se kraze ak antre nan yon kay ak entansyon pou komèt yon krim andedan. Taylor kont US, 495 US 575, 598-99 (1990). Ofans vòl yo enkli nenpòt ofans ki gen ladan pran ak entansyon pou prive pwopriyetè a de pwopriyetè. Gonzales kont Duenas-Alvarez, 549 US 183 (2017).

Krim Fwòd/Trenn agrave; Evasyon taks dapre INA §101(a)(43)(M)(i) ak INA §101(a)(43)(M)(ii)

Ofans anba INA 101(a)(43)(M)(i) gen ladann ofans kont pati prive kote pèt la te plis pase $10,000. INA 101(a)(43)(M)(ii) ofans yo enkli ofans kote pèt pou gouvènman an te plis pase $10,000. Gouvènman an dwe montre kantite pèt pa prèv klè ak konvenkan epi li pa limite a apwòch kategori ak ki pa kategorik.

Krim kontrebann etranje ki agrave dapre INA §101(a)(43)(N)

Sa yo se ofans ki enkli nan INA 274(a)(1)(A) oswa (a)(2). Gen yon eksepsyon pou kontrebann pwòp paran, konjwen, oswa pitit yon moun.

Yon ofans ki dekri anba INA §§285(a) oswa 276 anba INA 101(a)(43)(O)

Krim sa yo gen rapò ak ofans yon moun te komèt anvan depòte pou yon krim ki agrave.

Fo fè, fòje, kontrefè, mutile, oswa chanje yon paspò oswa yon enstriman dapre INA §101(a)(43)(P)

Sa yo se ofans ki dekri nan 18 USC §1543 oswa 18 USC §1546(a) epi yo te enpoze yon tèm nan prizon 12 mwa. Gen yon eksepsyon pou yon moun k ap ede yon mari oswa madanm, yon timoun oswa yon paran.

Ofans ki gen rapò ak yon pa parèt pa a akize pou sèvis yon santans dapre INA §101(a)(43)(Q)

Sa yo enkli ofans kote santans posib la se 5 ane oswa plis.

Yon ofans ki gen rapò ak koripsyon komèsyal, kontrefè, fo, oswa trafik nan veyikil la ki gen yon nimewo idantite ki chanje dapre INA §101(a)(43)(R)

Tèm prizon an dwe plis pase yon ane. Li gen ladan krim sa yo:

 • Falsifikasyon: definisyon an gen ladann a) fo oswa fè chanjman materyèl; b) avèk entansyon pou fwode, epi c) ekriti, si otantik, ta ka efikas legal oswa fondasyon responsablite legal. Alvarez kont Lynch, 828 F.3d 288 (4yèm Cir. 2016).
 • Fo
 • Koripsyon Komèsyal

Yon ofans ki gen rapò ak obstakl jistis, fo temwayaj, oswa subornament de fo temwayaj oswa koripsyon dapre INA §101(a)(43)(S)

Jounal Komisyon Apèl pou Imigrasyon te detèmine ke fo temwayaj mande pou yon fo deklarasyon alekri oswa oral ak espre ak volonte anba sèman. Zafè Alverado, 26 I&N Desanm 895, 901-902 (BIA 2016). Anplis, tèm nan prizon dwe omwen yon ane. Obstruction, selon la Komisyon Konsèy nan Apèl Imigrasyon gen rapò ak tantativ afimatif ak entansyonèl, ak entansyon espesifik, entèfere ak pwosedi jidisyè. Zafè Velenzuela Gallardo, 25 I&N Desanm 838 (BIA 2012).

Yon Ofans ki gen rapò ak yon pa parèt devan yon tribinal dapre yon lòd tribinal dapre INA §101(a)(43)(T)

Yon tantativ oswa konplo pou komèt nenpòt nan krim ki anwo yo anba INA §101(a)(43)(U)

Pou yon moun dwe depòtab anba dispozisyon pou tantativ la, yo dwe chaje imigran an dapre dispozisyon sa a. Zafè Onyido, 22 I&N Desanm 552 (BIA 1999). Pou rezon konplo, ofans ki kache a dwe yon krim ki agrave. Villavicencio v. Sesyon yo, 879 F.3d 941, 946 (9yèm Cir. 2018).

Yon kondanasyon pou youn nan krim ki endike anwo yo pral gen konsekans grav sou estati imigrasyon yon imigran. Biwo nou an te ede anpil kliyan anvan ak apre demann kriminèl yo pou evite konsekans sa yo. Rele nou jodi a.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon