Ameriken Dream™ Shield

Nan American Dream™ Law Office, American Dream™ Shield, nou reprezante anpil imigran nan tribinal imigrasyon atravè peyi a. Pifò nan moun sa yo te fè fas ak konsekans silvouplè pa enfòme pa avoka kriminèl yo, ki te echwe pou pou konsilte ak yon avoka imigrasyon anvan yo antre nan lapriyè. Desizyon Tribinal Siprèm Etazini an nan Padilla kont Kentucky, 130 S. Ct. 1473 (2010), ogmante estanda swen pou avoka kriminèl yo konsènan konsèy yo ta dwe bay konsènan konsekans kriminèl yon plede kliyan an. Tribinal la deside ke yon avoka kriminèl pa iminize kont responsablite si li pa eksplike si pledyè a pral gen efè negatif sou estati imigrasyon yon kliyan. Tribinal la te oblije avoka kriminèl yo swa konsilte ak yon avoka imigrasyon oswa vin abitye ak konsekans imigrasyon yo tèt yo. Nan Biwo Lwa American Dream™, nou ede avoka kriminèl yo limite ekspoze yo lè nou byen analize yon plent potansyèl epi konseye avoka a sou tèminoloji apwopriye nan yon pledwaye.

Ki sa ki se yon kondanasyon pou rezon imigrasyon?

Li enpòtan anpil pou yon avoka kriminèl konprann silvouplè sa ki ka enkonsekans nan yon pèspektiv kriminèl ka fini negatif afekte estati imigrasyon yon kliyan an. Yon avoka kriminèl ta ka pa defann Rèv Ameriken™ kliyan li a lè li sipliye pou yon Retenu pou retire elèv la, pa egzanp, ki ta konsidere kòm yon viktwa nan tribinal kriminèl, men ki sèvi kòm admisyon ak yon kondanasyon pou rezon imigrasyon.

Seksyon 101(a)(48) [8 USC 1101(a)(48)] nan la Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite (INA), defini yon kondanasyon jan sa a:

(I) yon jij oswa jiri te jwenn la etranje koupab oswa la etranje te antre nan yon plede koupab oswa nolo contendere oswa te admèt ase reyalite pou garanti yon konklizyon koupab, epi

(Ii) jij la te bay lòd pou kèk fòm pinisyon, penalite, oswa kontrent sou la etranjelibète yo dwe enpoze.

(B) Nenpòt referans a yon tèm nan prizon oswa yon santans ki gen rapò ak yon ofans yo konsidere ki gen ladan l peryòd nan anprizònman oswa nan prizon òdone pa yon tribinal kèlkeswa sispansyon nan enpozisyon an oswa ekzekisyon nan prizon oswa santans sa a an antye oswa an pati. .

Yon avoka kriminèl ta dwe peye atansyon patikilye nan lang nan seksyon (i), ki gen ladann jis admisyon nan sèten reyalite ase pou yon konklizyon kilpabilite. Kidonk, menmsi yon kliyan ka evite yon kondanasyon kriminèl, jis admisyon sèten reyalite nan dosye a ka gen konsekans imigrasyon negatif pou kliyan an. Li pi bon pou w konsilte ak Avoka Ahmad Yakzan, American Dream™ Shield, anvan ou antre nan yon lapriyè, pou evite konsekans difisil sa yo.

Ki kèk nan konsekans posib yo ak ki jan krim yo klase anba la INA?

Gen plizyè klasifikasyon nan krim anba INA, ki, endividyèlman, ka mennen nan posib retire li soti nan Etazini. Yon krim ka satisfè plizyè definisyon dapre INA, ki mennen nan konsekans diferan. Pa egzanp, yon kondanasyon ki ta kalifye kòm yon krim agrave, ka anpeche kliyan an ranpli pou nenpòt ki soulajman, oswa anpeche l aplike pou sitwayènte alavni. Men kèk nan klasifikasyon posib anba Lwa a:

  • Krim ki enplike moralite moral (CIMT): Lwa a pa genyen yon definisyon tèm "Krim ki gen rapò moral". Komisyon Apèl pou Imigrasyon an te defini yo kòm krim ki "baz, vye, oswa depravasyon, e ki kontrè ak règ moral yo aksepte." Gade Matter of Franklin, 20 I&N Desanm 867, 868 (BIA 1994). Krim sa yo envoke tou de rezon inadmisibilite depòtabilite anba imigrasyon epi yo ka anpeche sèten kalite sekou. Sepandan, kèk nan krim sa yo kapab renonse anba Lwa a. Pa egzanp, yon kondanasyon etranje pou yon krim fwod ka deklanche rezon inadmisibilite dapre Lwa a, men Aplikan an ka aplike pou yon dispans si inadmisibilite a ta lakòz difikilte sitwayen Ameriken an oswa Moun ki fè demann rezidan pèmanan. Gen kèk krim ki te klase kòm CIMT yo enkli krim fwod, atak ak yon zam ki ka touye moun, atak agrave kont yon ofisye ki fè respekte lalwa, ak kidnapin. Plizyè krim CIMT ta ka tou anpeche yon Repondan antre pwosedi pou retire elèv la soti nan jwenn yon kosyon. Se konsa, krim sa yo ka gen gwo konsekans pou yon kliyan, epi yon avoka kriminèl ta dwe konsilte ak Avoka Ahmad Yakzan.
  • Krim agrave: Yon imigran kapab depòtabl si li komèt yon krim ki grav apre admisyon. Krim sa yo ta ka krim ki pi grav anba Lwa a epi yo ka mennen nan yon enkapasite pèmanan pou aplike pou natiralizasyon dapre Lwa a. Krim ki agrave yo nan lis epi yo defini nan 8 USC §1101(a)(43). Yo enkli krim ki soti nan touye moun rive nan trafik ilegal ak konplo. Jij imigrasyon ak jij federal yo itilize apwòch kategori ak non kategori pou detèmine si yon krim espesifik anfòm anba definisyon krim sa yo epi pou detèmine konsekans imigrasyon yon krim espesifik. Krim sa yo fè yon imigran swa inadmisib dapre INA §212 oswa depòtasyon dapre INA §237. Inadmisibilite refere a kapasite etranje a pou antre Ozetazini, ki Deportabilite gen rapò ak si yo ta ka retire imigran an soti nan Etazini. Krim sa yo gen konsekans grav anpil e yon avoka kriminèl ta dwe konsilte yon avoka imigrasyon anvan sipliye yon kliyan pou jan de krim sa a.

Kijan w ka detèmine si yon krim gen konsekans imigrasyon?

Imigrasyon ak Tribinal Federal detèmine si yon krim espesifik genyen konsekans imigrasyon lè l sèvi avèk swa apwòch kategori oswa ki pa kategori. Nan yon ti bout tan, apwòch kategorik la vle di ke yon krim pa gen okenn konsekans imigrasyon si li pa yon match kategorik ak yon korespondan. federal lwa. Apwòch kategorik modifye a, pèmèt yon tribinal rive pi lwen pase dosye kondanasyon an pou detèmine si krim nan gen konsekans imigrasyon. Pa egzanp, nan yon ka ki enplike vòl, yon kondanasyon dapre lwa Florid la se pa yon korespondans kategorik ak lwa federal vòl la paske li entèdi antre nan curtilage, alòske dènye a pa fè sa. Kidonk, yon kliyan ka evite retire li si yo kondane l dapre lwa Florid la si dosye kondanasyon an pa enkli pwoblèm oswa kote li antre a.

Kijan American Dream™ Shield ka ede w ak kliyan w yo?

Avoka Ahmad Yakzan ka ede w, avoka kriminèl la, limite responsablite w ak ekspoze nan move pratik lè w byen analize reyalite yo ak dosye kondanasyon an pou diminye ekspoze kliyan w nan konsekans imigrasyon. Avoka Ahmad Yakzan te reprezante kliyan nan tribinal imigrasyon e li te byen diskite ka sa yo. Kite nou ede w ede kliyan ou a lè w rele oswa ranpli fòm ki anba a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*