Anile nan retire li se yon bon fason pou evite konsekans ki grav nan retire li. Fòm soulajman sa a pèmèt Pwokirè Jeneral la kapab anile ranvwa sèten imigran si yo satisfè sèten kondisyon. Rezidans pèmanan legal, rezidan pèmanan ki pa legal, ak mari oswa madanm, timoun, oswa paran ki maltrete ka aplike pou fòm soulajman sa a nan pwosedi ranvwa.

Mwen se yon rezidan pèmanan, mwen ka aplike pou Anilasyon anilasyon an?

Si ou se yon rezidan pèmanan nan retire li pwosedi ou ka aplike. Pwokirè Jeneral la gendwa anile ranvwa yon rezidan pèmanan legal si:

 • Li se rezidan pèmanan depi 5 an
 • Li te abite Ozetazini pou sèt ane apre li te admèt anba nenpòt estati
 • Li pa te kondane pou yon krim ki agrave
 • Garanti egzèse favorab nan diskresyon

Tanpri sonje ke fòm sa a nan soulajman nan retire li se trè diskresyonè. Jij Imigrasyon an ka toujou refize Anile Retire, menm si ou te rankontre tout kondisyon ki anwo yo.

Mwen pa yon rezidan pèmanan legal, Èske mwen ka aplike pou? Anilasyon anilasyon an?

Ou ka aplike pou rezidan pèmanan ki pa legal Anilasyon an Retire si ou te Ozetazini pou dis ane epi retire w ta mennen nan difikilte pou fanmi ou kalifye. Fanmi ki kalifye yo enkli:

 • Sitwayen Etazini oswa timoun rezidan pèmanan legal yo
 • Konjwen sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal
 • Sitwayen Etazini oswa paran rezidan pèmanan legal

Ou ka aplike pou Anilasyon anilasyon rezidan pèmanan ki pa legal si ou satisfè sa ki annapre yo:

 • Ou te prezan Ozetazini pou omwen dizan
 • Li te yon moun ki gen bon karaktè moral pou omwen dis ane
 • Etabli ke li retire li ta mennen nan difikilte
 • Garanti egzèse favorab nan diskresyon

Mwen te Bat oswa Abize pa Konjwen mwen, Èske mwen ka aplike pou Anilasyon anilasyon an?

Ou gendwa aplike pou Anilasyon Anilasyon si ou te bat ou epi ou se mari oswa madanm, pitit oswa paran sitwayen ameriken ki abize oswa rezidan pèmanan legal la. Pou kalifye, ou dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Pitit, konjwen, oswa paran ou sitwayen ameriken te abize w
 • Konjwen oswa paran rezidan pèmanan legal ou te abize w
 • Ou te Ozetazini pou omwen twazan
 • Yo te yon moun ki gen bon karaktè moral pou twazan
 • Moun nan pa inadmisib

Yo te arete m, èske m ka toujou aplike?

Ou ka toujou aplike pou fòm sekou sa a. Sepandan, arestasyon w oswa kondanasyon w ka afekte kalifikasyon w pou sekou epi li ka afekte egzèse diskresyon jij la.

Ki kalite prèv ki ta dwe genyen?

Prèv ou genyen an ta depann de kalite soulajman w ap aplike a. Kèk nan prèv yo enkli:

 • Prèv kondisyon rezidans pèmanan legal ou
 • Prèv prezans fizik ou pou peryòd legal la
 • Prèv abi oswa batri, si w ap aplike anba règ Lwa sou Vyolans Kont Fanm yo
 • Prèv kontak ak sitiyasyon fanmi an
 • Prèv lyen ak kominote a tankou pwopriyetè kay
 • Prèv travay volontè oswa imanitè

Tanpri konprann ke fòm sekou sa a trè diskresyonè e li trè konplike. Tanpri kontakte yon avoka nan 1(888)963-7326 pou diskite sou ka w la.