Azil politik

Lwa Azil nan Etazini yo

Azilye yo se refijye ki nan peyi Etazini, nan yon fwontyè tè oswa nan yon pwen antre. INA §208(a). Moun ki azil yo dwe kalifye kòm refijye, sa vle di yo gen pou pwouve yon krent ki byen fonde pou pèsekisyon ki baze sou yon tè ki pwoteje. Moun ki entèdi nan gwo lanmè pa ka kalifye pou azil.

Anvan yo ka akòde azil la, yo dwe detèmine nasyonalite moun nan. Urgen v. Holder, 768 F.3d 269, 272-74 (2yèm Cir. 2014). Apatrid pou kont li, sepandan, pa ase pou kalifye pou azil, men si apatrid se baz la pou pèsekisyon Lè sa a, li kalifye. Stserba v, 646 F.3d 964 (6yèm Cir. 2011).

Pèsekisyon defini kòm yon menas pou lavi oswa libète oswa yon enfliksyon mal sou moun ki diferan nan yon fason konsidere kòm ofansif. Zafè Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985). Mal pa bezwen fizik pou monte nan nivo pèsekisyon an. Borca kont INS, 77 F.3d 210, 215-17 (7yèm Cir. 1996). Blesi fizik pèmanan oswa grav pa oblije etabli pèsekisyon. Zafè OZ & IZ, 22 I&N 23 desanm, 25-26 (BIA 1998). Entewogasyon gadyen, vyòl oswa atak seksyèl, ak egzamen medikal fòse ka rive nan nivo pèsekisyon.

Gouvènman an nan peyi nasyonalite a dwe tou pa kapab oswa pa vle pwoteje aplikan an. Kamar v. Sesyon yo, 875 F.3d 811, 819-20 (6yèm Cir. 2017).

Lakou Pwoteje

Pèsekisyon an dwe baze sou yon tè ki pwoteje. Lakou ki pwoteje yo se:

Aplikan an dwe pwouve ke pèsekisyon an te baze sou youn oswa plizyè nan rezon ki endike anwo a. INS kont Elias-Zacarias, 502 US 478 (1992). Karakteristik sa yo ka atribiye a yon aplikan. Dwe gen yon lyen ant pèsekisyon an ak tè a pwoteje. Aplikan an pa oblije montre pèsekitè a te aji avèk move entansyon. Zafè Kasinga, 21 I&N Desanm 357, 365 (BIA 1996).

Opinyon politik

Opinyon politik mande pou yon opinyon oswa kwayans aktif ak espesifik. Opinyon politik tou pa mande pou yon patisipasyon aktif nan rasanbleman oswa fonksyon òganize. Li mande pou jij imigrasyon an konsidere prèv ki gen rapò ak peyi sitwayènte a. Mandebvu kont Holder, 755 F.3d 417, 428-32 (6yèm Cir. 2014). Sepandan, netralite ka pa ase pou montre pèsekisyon. Zafè Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985). Opinyon politik, sepandan, yo ka imputé, sa vle di ke pèsekitè a sipoze opinyon politik la akòz yon relasyon sere. INS kont Elias-Zacarias, 502 US 478 (1992). Yon aplikan, sepandan, pa oblije montre ke li kenbe opinyon aktyèl la.

Manm nan yon gwoup sosyal patikilye

Yon gwoup sosyal patikilye gen ladann manm nan yon gwoup ki kenbe yon karakteristik komen imuiabl ki pa ta ka chanje. Zafè Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985). Gwoup la dwe defini ak patikilye. Zafè MEVG, 26 I&N Desanm 227 (BIA 2014). Manm gwoup yo gen yon karakteristik ki mete li apa. Zafè WGR-, 26 I&N Desanm 208 (BIA 2014). Fanmi kapab tou kalifye kòm yon gwoup sosyal patikilye. Zafè LEA-, 27 I&N 40 desanm (BIA 2017). Pou pwouve kalifikasyon baze sou yon inite familyal, dwe genyen yon koneksyon ant inite familyal la ak mal la. Id  Komisyon Konsèy la te refize pwoteksyon gwoup sosyal ki baze sou aktivite kriminèl pase yo paske yo pa imuiabl. Zafè EAG-, 24 I&N Desanm 591, 595-96 (BIA 2008). Pwokirè Jeneral la refere tèt li yon ka pou detèmine si yon moun k ap aplike pou azil la kalifye pou yon moun ki fè demann azil. Zafè AB-, 27 I&N Desanm 227 (AG 2018).

Gwoup sosyal la dwe konnen ak atikile pou jij imigrasyon an epi Komisyon Konsèy la pa ta ranvwaye yon casa e pou detèminasyon yon nouvo gwoup sosyal. Zafè WYC & HOB, 27 I&N Desanm 189 (BIA 2018). Tribinal federal yo te rekonèt gwoup sa yo:

 • Manm yon klan
 • Viktim vyolans domestik
 • Viktim VIH/SIDA
 • Maladi mantal oswa andikap
 • Manm gang
 • Temwen ak manm fanmi yo
 • Pwopriyetè tè

Nan ka motif mixte, aplikan an dwe montre ke yon tè pwoteje te youn nan rezon santral pou pèsekisyon reklamasyon an. INA §208(b)(1)(b)(i).

Pèsekisyon sot pase yo

Si yon aplikan etabli pèsekisyon sot pase yo, pral gen yon sipozisyon pèsekisyon nan lavni. Gouvènman an anpil refize konklizyon sa yo si 1) te gen yon chanjman fondamantal nan sikonstans oswa 2) aplikan an ka deplase nan peyi a pou evite pèsekisyon. 8 CFR §§ 208.13(b)(1)(i)(A) ​​ak (B). Yon fwa yo montre yon montre pèsekisyon ki sot pase yo, jij imigrasyon an dwe fè konklizyon sa a. Antipova v. US At'y Gen., 392 F.3d 1259 (11yèm Cir. 2004). Yon aplikan pa oblije montre laperèz subjectif. Ni li pa oblije montre ke te gen yon modèl pèsekisyon. 8 CFR § 208.13(b)(ii)(3). Yon fwa yo montre pèsekisyon sot pase yo, Lè sa a, pral gen yon sipozisyon pou pèsekisyon nan lavni. 8 CFR § 208.13(b)(1)(ii). Yon konklizyon sa a ta montre tou ke lavi yon moun ap menase pou rezon pou yo pa retire li. INA §241()(3).

Azil imanitè

Lè gouvènman an rejte pèsekisyon nan lavni, yon aplikan ka toujou kalifye pou azil dapre pèsekisyon sot pase yo anba azil imanitè. 8 CFR §208.13(b)(1)(iii)(A). Zafè Chen, 20 I&N 16, 21 desanm (BIA 1989). Azil imanitè se pa yon reklamasyon endepandan pou rezon prezèvasyon. Yon aplikan ka kalifye tou pou azil si li ta fè fas ak lòt domaj grav lè yo retire li. 8 CFR § 208.13(b)(1)(iii)(B); Zafè LS-, 25 I&N Desanm 705 (BIA 2012). Pèsekisyon sot pase yo pa mande pèsekisyon si temwayaj aplikan an kredib.

Laperèz byen fonde pou pèsekisyon nan lavni

Yon aplikan ki pa montre pèsekisyon sot pase yo ka kalifye pou azil si li ka montre ke gen yon posibilite pou pèsekisyon nan lavni. INA §101(a)(42). Aplikan an dwe montre ke yon moun ki rezonab nan menm sitiyasyon an ta pè pèsekisyon. Zafè Barrera, 19 I&N Desanm 837, 845 (BIA 1989). Kantite prèv la ka mwens ke 10% posiblite. 8 CFR §208.13(b)(2)((i)(B) Laperèz la gen yon eleman alafwa subjectif ak objektif. Pèsekitè a pa bezwen kounye a okouran de karakteristik ofans lan men li pral vin okouran. Eduard kont Ashcroft, 379 F.3d 182, 192-93 (5yèm Cir. 2004). Anplis de sa, aplikan an pa montre ke li te kouri kite peyi a akòz pèsekisyon, men li gen yon reklamasyon kounye a. Wiransane kont Ashcroft, 366 F.3d 889, 899 (10yèm Cir. 2004). Divilgasyon estati azil bay peyi aplikan an kapab soulve yon demann azil endepandan. 8 CFR§ 1208.6(a).

Yon moun pa oblije montre yo pral chwazi l si gen yon modèl pèsekisyon kont moun ki nan menm sitiyasyon an. Pou etabli yon modèl, yon moun dwe montre ke pèsekitè a vize gwoup la espesyalman pou youn nan senk rezon yo. Menmsi pa t montre yon modèl, yon moun ka toujou kalifye si li se yon manm nan yon gwoup defavorize. Sael kont Ashcroft, 386 F.3d 922, 925-30 (9yèm Cir. 2004). Yon moun pa ta kalifye si demenajman rezonab. Shah v. Holder, 758 F.3d 32 (1ye Cir. 2014). Kritè pou detèmine si demenajman se yon rezon ki fè yo enkli 1) si moun nan ta ka andomaje nan plas demenajman an 2) konfli sivil k ap kontinye nan peyi a 3) enfrastrikti administratif, ekonomik oswa jidisyè 4) limit jeyografik ak 5) kontrent sosyal ak kiltirèl. . 8 CFR §208.13(b)(3).

Obligatwa refi azil

Kongrè a te etabli entèdiksyon pou azil, kote USCIS pa ka bay azil men yon jij imigrasyon dwe fè yon odyans prèv konsènan ba a. INA §§208(a)(2) ak (b)(2). Ba yo enkli:

 • Pèsekisyon lòt moun dapre INA §208(b)(2)(A)(i)
 • Krim patikilyèman grav INA §208(b)(2)(A)(ii)
 • Krim grav ki pa politik INA §208(b)(2)(A)(iii)
 • Danje pou sekirite Etazini INA §208(b)(2)(A)(iv)
 • Rezon inadmisibilite ki gen rapò ak teworis INA §208(b)(2)(A)(v)
 • Ranplasman fèm INA §208(b)(2)(A)(vi)
 • Twazyèm peyi ki an sekirite anba Akò Etazini-Kanada
 • Aplikan azil anvan yo anba INA §§208(a)(2)(C)-(D) sof si gen chanjman sikonstans
 • Limit delè yon ane INA §§208(a)(2)(B), (D) sof si gen chanjman oswa sikonstans ekstraòdinè

Nou konprann ke aplike pou azil ak kenbe pou retire elèv la se yon pwoblèm grav. Lavi ou ta ka literalman depann sou rezilta a. Rele nou jodi a pou èd pou aplike pou sekou sa a.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon