Komisyon Apèl pou Imigrasyon

Board of Immigration Appeals (BIA), se youn nan enstitisyon apèl pou ka imigrasyon yo. Komisyon Konsèy la gen ladan manm ansyen Konsèy la ki tande ka yo fè apèl nan tribinal imigrasyon oswa nan Department of Homeland Security. Komisyon Konsèy la tou tande ka disiplinè kont pratikan yo.

Konbyen tan mwen genyen pou m fè apèl kont lòd yon jij imigrasyon?

Ou gen 30 jou pou fè apèl kont yon desizyon jij imigrasyon an. Dat limit sa a se jiridiksyon, sa vle di si ou rate li, ou pa ka fè apèl kont ka w la, san w pa relouvri ka a ak jij imigrasyon an. Epitou, si w rate dat limit la, Imigrasyon ak Enfòsman Ladwàn yo pral kapab retire w (depòte) nan peyi Etazini. Li enpòtan pou w respekte dat limit sa a.

Ki sa ki ka fè apèl nan Konsèy la?

Kòm mansyone pi wo a, BIA tande plizyè kalite ka ki soti nan refi yon kosyon pou refi a petisyon viza imigran ak refi soulajman pa jij imigrasyon an. Anjeneral, gen frè ki asosye ak apèl sof si ou tonbe anba yon eksepsyon oswa ou resevwa yon egzansyon frè nan men BIA. Pa egzanp, yon mosyon pou relouvri yon lòd pou retire li pa gen yon frè.

Èske Komisyon Konsèy la pibliye desizyon li yo?

BIA deside sou dè santèn de ka chak ane men li pa pibliye anpil nan yo sof si ka a chanje lwa aktyèl la oswa se yon ka nan premye enpresyon, sa vle di BIA a pa janm te fè fas ak pwoblèm nan. Ka yo deside yo pibliye sou sitwèb BIA a epi anjeneral obligatwa pou tout tribinal imigrasyon, sof si BIA limite aplikasyon yo nan yon sèten kote.

Èske mwen ka fè apèl kont desizyon Komisyon Konsèy la nan ka mwen an?

Gen sikonstans trè limite kote ou ka fè apèl kont desizyon BIA a nan a Tribinal Awondisman Etazini ak jiridiksyon sou ka w la. Pa egzanp, yon Tribinal Awondisman pa ka revize yon desizyon BIA ki baze sou egzèse diskresyon, tankou yon refi pou Anilasyon Anilasyon. Tribinal Awondisman an ka revize desizyon an si te gen yon vyolasyon lalwa oswa si kesyon an gen rapò ak entèpretasyon lalwa a. Pa egzanp, si BIA refize ka w la akoz yon krim ki grav, tribinal la ap revize desizyon Komisyon Konsèy la sou nati krim lan. Premye etap la ta dwe ranpli yon Petisyon pou revizyon ak tribinal la epi respekte delè kout pou depoze tribinal la. Si Tribinal Awondisman an refize demann ou an pou Revizyon, Lè sa a, ou ka fè yon petisyon Tribinal Siprèm Etazini pou revize desizyon sa a. Si tribinal la akòde demann ou an, yo pral voye l bay BIA pou nouvo pwosedi.

Kiyès ki sipèvize Komisyon Dapèl Imigrasyon an?

Konsèy la fè pati Depatman Jistis anba Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR). Pwokirè Jeneral Etazini, kòm chèf Depatman Jistis la, se sekretè ki responsab biwo sa a.

Èske mwen ka relouvri dosye mwen an nan Komisyon Konsèy la si sa fè plis pase 90 jou?

Li posib. Klike sou lyen sa a pou w li plis enfòmasyon sou Mosyon pou Relouvri.

Bagay ki pi enpòtan pou w sonje se anboche yon avoka ki gen eksperyans pou depoze kontestasyon w ak Komisyon Konsèy la oswa a Mosyon pou relouvri. Kontakte nou itilize fòm ki anba a pou pale ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon