Imigrasyon biznis

Premye Preferans (EB-1)

Premye Kategori Travay Preferans (EB-1) dapre INA §203(b)(1)

Etranje ki gen kapasite ekstraòdinè INA 203(b)(1)(A): Visa imigran sa a disponib pou imigran ki gen kapasite ekstraòdinè nan syans, boza, edikasyon, biznis oswa atletik. Moun sa yo dwe jwenn rekonesans nasyonal oswa entènasyonal grasa dokimantasyon anpil. Moun sa yo dwe chèche antre pou kontinye travay yo nan domèn kapasite ekstraòdinè. Anfen, antre moun sa yo ta benefisye Etazini. Menmsi règleman yo pa egzije sa, dokiman sou benefis sa yo ka benefisye. Moun sa yo pa bezwen yon anplwayè men yo dwe gen entansyon kontinye travay yo Ozetazini. INA §204(a)(1); 8 CFR §204.5(h)(5). Kongrè a te gen entansyon viza sa yo pou yon ti pousantaj moun ki te monte nan tèt la nan domèn efò yo. Prèv yo dwe genyen ladan yo:

Prèv yon sèl siksè tankou yon gwo prim entènasyonalman rekonèt (Noble Prize); oswa

Dokimantasyon nenpòt twa nan bagay sa yo:

 • Resevwa pi piti prim oswa prim rekonèt nasyonalman oswa entènasyonalman;
 • Manm nan yon asosyasyon nan domèn ki klasifikasyon yo ap chèche ki mande reyalizasyon pa manm yo;
 • Pibliye materyèl sou moun nan nan piblikasyon pwofesyonèl oswa pi gwo komès;
 • Patisipasyon kòm yon jij nan travay lòt moun;
 • Prèv kontribisyon orijinal syantifik, eskolè, atistik, atletik, oswa ki gen rapò ak biznis;
 •  Patènite atik savan yo nan domèn nan;
 • Ekspozisyon atistik oswa vitrin;
 • Pèfòmans nan yon wòl dirijan oswa kritik pou òganizasyon oswa etablisman ki gen yon repitasyon distenge;
 • Segondè salè oswa salè nan relasyon ak lòt moun nan domèn nan;
 • Siksè komèsyal nan atizay pèfòmans.

Soumèt prèv ki pwouve twa nan kategori sa yo pa dezitif epi Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon Etazini yo dwe toujou fè yon detèminasyon final sou kalifikasyon. Fado prèv la se sou aplikan an epi yo dwe montre pa yon prèv ki pi enpòtan. Matter of Chawathe, 25 I&N Desanm 369 (AAO 2010).

Pwofesè ak chèchè eksepsyonèl dapre INA §203(b)(1)(B):

Imigran sa yo dwe rekonèt entènasyonalman kòm eksepsyonèl nan yon domèn akademik espesifik. Imigran sa yo dwe kanpe apa atravè distenksyon ki baze sou rekonesans entènasyonal yo. Moun nan ka gen 3 zan eksperyans nan ansèyman oswa rechèch nan domèn li. Yo ka itilize eksperyans nan ansèyman pandan y ap rive nan yon diplòm si moun nan atenn li. Moun nan dwe chèche antre pou youn nan rezon sa yo:

 • Yon pozisyon nan yon inivèsite oswa yon enstitisyon edikasyon siperyè;
 • Yon pozisyon konparab nan yon inivèsite; oswa
 • Yon pozisyon konparab pou fè rechèch pou yon anplwayè prive si lèt la anplwaye twa chèchè aplentan.

Òf pou travay la dwe endefini oswa pou yon dire san limit. Aplikan an dwe soumèt prèv omwen de nan bagay sa yo:

 • Resevwa gwo pri oswa prim;
 • Manm nan yon asosyasyon ki mande siksè eksepsyonèl;
 • Pibliye materyèl nan piblikasyon pwofesyonèl ekri sou aplikan an;
 • Prèv pou jije travay lòt moun;
 • Prèv rechèch syantifik orijinal yo;
 • Patè oswa atik oswa liv nan domèn nan.

Dapre 8 CFR §204.5(i)(2), yon kou etid konplè defini kòm yon gwoup konesans espesyalize yo ofri pou etid nan inivèsite Etazini. USCIS ta anplwaye menm pwosesis mansyone pi wo a pou detèmine kalifikasyon. Anplwayè a dwe gen kapasite pou peye anplwaye a.

Egzekitif ak Manadjè Miltinasyonal INA §203(b)(1)(C):

Imigran an dwe te travay aletranje pou yon ane (nan 3 dènye ane yo) pa konpayi an oswa kòporasyon oswa lòt antite legal oswa yon afilye oswa yon sipòtè. Afilye yo enkli antite ki posede ak kontwole pa menm gwoup moun nan apeprè menm pousantaj yo. 8 CFR §204.5(j)(2). Filiales yo ka yon antrepriz si yo gen menm kontwòl ak pouvwa veto. Moun ki fè demann lan dwe montre relasyon antrepriz la e ke konpayi an ap kontinye egziste apre Benefisyè a imigre. Benefisyè a dwe antre Ozetazini pou l kontinye travay pou menm patwon an. Konpayi an dwe fè biznis nan Etazini pou yon ane.

Kapasite jesyon ak egzekitif defini anba INA §101(a)(4). Kapasite jesyon vle di ke anplwaye a pèsonèlman:

Jere òganizasyon, depatman, sibdivizyon, fonksyon, oswa eleman yo;

Sipèvize ak kontwole travay lòt anplwaye sipèvize, pwofesyonèl oswa manadjè;

Gen otorite pou anboche ak revoke anplwaye ak lòt sibòdone; epi

Egzèsis diskresyon sou operasyon chak jou nan aktivite oswa fonksyon an.

Kapasite egzekitif defini kòm yon devwa nan yon òganizasyon kote Benefisyè a pèsonèlman:

Dirije jesyon òganizasyon an;

Etabli objektif ak politik;

Egzèsis lajè latitid nan desizyon diskresyonè; epi

Resevwa sèlman sipèvizyon jeneralize oswa direksyon nan men ekzekitif wo nivo, konsèy administrasyon an, oswa aksyonè.

Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon sou demann premye preferans pou rezidans pèmanan.

Èske Melania Trump merite viza Einstein la?

Viza imigran ki baze sou travay

Dezyèm Preferans (EB-2)

Dezyèm Preferans (EB-2) INA §203(b)(2)

Kategori preferans sa a se pou manm pwofesyon ki genyen diplòm avanse oswa imigran ki gen kapasite eksepsyonèl. Diplòm avanse dwe pi wo pase yon bakaloreya e li ta ka mwen pa yon BA ak eksperyans travay.

Pozisyon Benefisyè a ta okipe dwe mande pou yon diplòm avanse epi moun nan dwe posede kalifikasyon yo. Yon pwofesyonèl defini nan INA §101(a)(32).

Dispozisyon Enterè Nasyonal disponib pou moun ki ta anrichi Etazini. Moun ki gen djòb nan Orè A pa oblije teste mache travay la epi yo pa gen yon òf travay nan moman ajisman I-485 la.

Diplòm bakaloreya plis senk ane eksperyans:

Yon diplòm bakaloreya ak senk ane eksperyans pwogresif se ekivalan a yon diplòm MA. 8 CFR §204.5(k)(3)(i)(B). Entansyon Kongrè a montre ke yon moun ki gen konbinezon sa a gen ekivalan a yon degre avanse. Règ USCIS se ke BA a pa ka satisfè pa yon konbinezon de eksperyans ak edikasyon men yo ka satisfè pa yon konbinezon de edikasyon. Senk ane eksperyans pwogresif yo dwe enplike plis responsablite ak konesans nan domèn espesyalite.

Definisyon Kapasite Eksepsyonèl:

Kapasite eksepsyonèl defini kòm yon degre nan ekspètiz siyifikativman pi wo pase nivo nòmalman rankontre. Matter of Kim, 12 I&N Desanm 758 (AV 1968). Aplikan an dwe montre prèv 3 nan bagay sa yo:

 • Degre ki gen rapò ak domèn nan espesyalite;
 • Lèt patwon yo ki montre 10 ane eksperyans;
 • Lisans pou pratike yon pwofesyon;
 • Aplikan an te kòmande yon salè ki demontre kapasite eksepsyonèl;
 • Manm nan asosyasyon pwofesyonèl; epi
 • Rekonesans pou akonplisman ak kontribisyon enpòtan nan endistri a.

Yo ka soumèt prèv konparab ki gen ladan lèt opinyon ekspè. 8 CFR §204.5(k)(3)(iii). Sa a gen ladan atlèt ak animatè. Pwosesis de etap nan Kazarian yo itilize pou montre kapasite eksepsyonèl.

Egzansyon Enterè Nasyonal (NIW):

Yon egzansyon Enterè Nasyonal disponib anba INA §203(B)(2)(B). Patwon an oswa aplikan an ka siyen petisyon an. Matter of Dhanasar, 26 I&N Desanm 884 (AAO 2016). Pou kalifye pou egzansyon an, Benefisyè a dwe soumèt yon ETA-9089 ak yon deklarasyon ki sipòte reklamasyon dispans la. 8 CFR §204.5(k)(4)(ii). Dispozisyon an disponib sèlman pou petisyon EB-2. Nan Dhanasar, AAO te pibliye nouvo kategori pou egzansyon an. Dapre desizyon an, aplikan an dwe montre 1) efò yo pwopoze a gen enpòtans nasyonal ak merit sibstansyèl; 2) li byen pozisyone pou avanse efò a, ak 3) li ta benefisye pou Etazini anile sètifika travay la. Dhanasar, nan 889 non. 9.

Doktè yo ka kalifye pou yon Physician National Interest Waivers (PNIW). Entènasyonal diplome medikal (IMG) yo anpeche antre Ozetazini. Sepandan, rezon inadmisibilite a pa aplike nan sitiyasyon sa yo:

Aplikan an posede yon sètifika nan Komisyon Edikasyon an sou gradye medikal etranje, li konpetan nan lang angle, ak egzamen an nan evalyasyon konpetans klinik. 8 CFR §214.2(h)(viii)(B);

Doktè nan renome entènasyonal oswa nasyonal;

Pa antre Ozetazini pou vin yon doktè, ki gen ladan pwofesè, moun ki antre nan yon lòt kategori preferans, oswa lè li antre kòm yon asil.

Dapre INA §203(b)(2)(B)(ii) si doktè a ap antre Ozetazini anba yon òf travay, doktè a dwe jwenn yon sètifika travay oswa yon dispans enterè nasyonal. Gen kèk doktè ki ka travay nan yon zòn ki pa desèvi pou simonte egzijans J-2 2 ane yo. Pou jwenn benefis sa a, doktè a dwe montre 1) li dwe travay nan yon zòn ki manke sante oswa pou VA a; 2) yon ajans federal oswa eta a dwe detèmine ke travay la ta nan enterè nasyonal la, epi 3) dwe travay nan zòn nan pou 5 ane anvan li o li vin elijib pou ajisteman estati oswa viza imigran. 8 CFR §214.2(a)-(c).

Yon diplome medikal etranje ka aplike tou anba pwosesis sètifikasyon travay regilye a. 8 CFR §214.2(a)-(c).

Rele nou pou jwenn enfòmasyon sou demann EB-2 ki baze sou travay pou rezidans pèmanan.

Viza imigran ki baze sou travay

Twazyèm Preferans (EB-3)

Twazyèm Kategori Travay Preferans (EB-3) INA §203(b)(3)

Kategori sa a gen ladan twa kalite imigran:

Pwofesyonèl: Moun ki gen diplòm bakaloreya oswa ekivalan etranje ak pwofesyonèl

Travayè kalifye: imigran ki gen òf travay aplentan e ki mande pou omwen dezan fòmasyon oswa eksperyans travay.

Lòt travayè yo

Yon sètifika travay nesesè pou imigran sa yo. Yon Egzansyon Enterè Nasyonal pa disponib men kèk nan okipasyon sa yo ka tonbe anba Orè A.

Rele nou jodi a si w kalifye pou yon twazyèm preferans, EB-3, petisyon ki baze sou travay pou rezidans pèmanan.

Katriyèm Preferans (EB-4)

Katriyèm Preferans (EB-4) Imigran espesyal dapre INA §203(b)(4)

Kategori sa a gen ladann plizyè imigran, tankou rezidan ki retounen, moun ki repran sitwayènte Etazini ak travayè relijye yo.

Rezidan ki retounen yo se moun ki pa t abandone rezidans yo men ki pa gen yon kat I-551 valab. Rezidan an ta depoze fòm DS-117 ak tout prèv pou montre li pa abandone rezidans li. Yo ta ba li yon Visa Imigran SB-1. Kategori sa a gen ladan tou pasaje ki soti nan fwontyè yo ki se rezidan pèmanan legal ki abite nan Kanada oswa Meksik epi ki vwayaje ale nan Etazini. Tan ki pase deyò nan sitiyasyon vwayajè pa konte pou rezon natiralizasyon.

Kontakte nou pou Petisyon EB-4

Petisyon travayè relijye pou rezidans pèmanan:

Travayè relijye yo enkli minis oswa travayè relijye ki:

Pandan 2 ane imedyatman anvan petisyon an te yon manm nan yon denominasyon relijye ki gen yon bon konfyans, ki pa gen pwofi, objektif relijye;

Moun nan chèche antre Ozetazini pou travay pou omwen 35 èdtan kòm yon minis oswa yon travayè relijye; epi

Moun nan ap travay kòm yon minis oswa yon vokasyon relijye Ozetazini oswa aletranje pou omwen dezan imedyatman anvan petisyon an. De ane yo pa oblije nan estati legal. Yon fwa ke 2 ane yo etabli epi I-360 apwouve, moun nan ka ajiste si li te soti nan estati pou mwens pase 180 jou. Gen kèk repo nan 2 zan yo pèmèt toutotan 1) aplikan an te toujou travay nan yon relijyon relijyon 2) repo a pa t depase 2 zan 3) objektif la se te plis edikasyon relijye 4) aplikan an te toujou yon manm nan denominasyon. Travay la dwe swa aplentan oswa kontinyèl. Pou satisfè egzijans 2 zan moun nan ta dwe jwenn konpansasyon.

Petisyon Espesyal Jivenil Imigran pou Rezidans Pèmanan:

Special Immigrant Juveniles (SIJ) yo enkli tou nan kategori sa a. Sa a se yon ibrid ant lwa depandans eta ak lwa imigrasyon Etazini. Kondisyon pou kalite klasifikasyon sa a se jan sa a:

Timoun nan dwe gen mwens pase 21 an nan moman li depoze I-360 la

Yon tribinal eta te deklare li depandan anvan li te gen 18 an

Ki gen reyinifikasyon ak youn nan paran li se pa yon opsyon solid, ak

Nan pi bon enterè li pou yo pa retounen nan peyi sitwayènte paran an

Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon sou katriyèm preferans, EB-4, petisyon.

Aplikasyon pou Visa Travayè Relijye R1

Pwogram EB-5

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante plizyè moun nan demand yo pou jwenn rezidans pèmanan yo atravè pwogram kreyasyon travay EB-5. Pwogram EB-5 te kreye pa Kongrè a an 1990 pou ankouraje ekonomi Etazini. Envestisman an ta ka yon envestisman dirèk otonòm oswa atravè yon sant rejyonal ki apwouve pa Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Kantite envestisman an varye selon kote envestisman an. Yon envestisman $500,000 obligatwa pou yon envestisman nan yon Zòn Travay Vize (TEA) defini kòm yon kote ki gen gwo chomaj oswa yon zòn riral. Yon envestisman $1,000,000 obligatwa pou envestisman andeyò zòn sa yo. Yon TEA se yon zòn ki gen omwen 150% nan to chomaj nasyonal la epi yon zòn riral defini kòm yon zòn ki andeyò nenpòt vil ki gen yon popilasyon 20,000. Yon envestisè genyen rezidans pèmanan kondisyonèl pou de ane epi kondisyon yo ta retire si envestisè a pwouve ke envestisman an te kreye 10 travay ki kalifye.

Sant rejyonal:

Sant rejyonal yo se sant envestisman gouvènman an apwouve pou resevwa lajan envestisman nan men envestisè ki enterese yo. Sant rejyonal sa yo varye nan konsantrasyon yo epi yo kouvri prèske chak zòn nan enterè ak eta nan peyi Etazini. Kantite envestisman an varye selon kote a. Avoka Ahmad Yakzan ta ka ede envestisè ki enterese yo jwenn sant rejyonal apwopriye ki te ranpli petisyon avèk siksè nan non envestisè yo. Avoka Ahmad Yakzan pa bay konsèy sou envestisman sou sant endividyèl yo, men li gen patnè ki vle fè analiz sa yo. Pou yon lis sant rejyonal pa eta, ou ka vizite lyen sa a.

Envestisman dirèk:

Envestisè endividyèl yo ta ka tou envesti lajan yo dirèkteman nan pwòp konpayi yo si yo vle gen plis kontwòl sou envèstisman yo. Envestisman an nan yon envestisman dirèk gen ladan byen imobilye komèsyal, envantè ak kapital operasyonèl, pami lòt bagay. Envestisè dirèk yo dwe satisfè menm kondisyon yo mansyone pi wo a kòm kantite lajan, kote, ak jenerasyon travay mansyone pi wo a. Kòm mansyone pi wo a, envestisman dirèk nan ideyal pou moun ki vle gen plis kontwòl sou envèstisman yo. Avoka Ahmad Yakzan te ede plizyè moun jwenn rezidans pèmanan yo atravè envestisman dirèk nan pwogram EB-5 la.

Envestisè yo dwe satisfè tou plizyè lòt kondisyon tankou sous legal la nan lajan epi yo dwe montre ke envèstisman yo se solid atravè yon plan biznis konkrè ki montre viabilite envestisman an ak potansyèl yo kreye kantite lajan ki nesesè nan travay. Moun yo dwe ranpli kondisyon yo sou rezidans yo 2 ane apre yo fin resevwa rezidans kondisyonèl yo.

Rele nou jodi a pou w jwenn enfòmasyon sou pwogram EB-5 la.

Pwogram EB-5

American Dream™ Law Office PLLC genyen ka EB-5 pou envestisè etranje

Atenn rezidans pèmanan atravè Pwogram EB-5

Twa bagay ou dwe konnen lè w ap aplike pou yon viza envestisè

Kesyon moun poze souvan

E viza

Avoka Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa American Dream™ se avoka viza E w nan St. Pete ak Tampa, FL. Viza E a se yon bon opsyon pou komèsan entènasyonal yo ak envestisè entènasyonal ki ap chèche pou yon kantite lajan envestisman pi ba. Viza E la louvri pou komèsan entènasyonal ak envestisè ki soti nan sèten peyi ki gen trete ak Etazini. Kèk nan trete sa yo mande sèten kantite envestisman epi yo limite nan dire. Anplwaye yon avoka E-viza tankou Avoka Ahmad Yakzan ogmante chans ou genyen pou w soumèt ak jwenn viza ou apwouve pa Sèvis la.

Sitwayen nan peyi sa yo ka aplike pou E Visa:

Albani

Ajantin

Ameni

Ostrali

Otrich

Azerbaydjan

Bahrain

Bangladèch

Bèljik

Bolivi

Bosni ak Erzegovin

Brunei

Bilgari

Kamewoun

Kanada

Chili

Lachin (Taiwan)

Kolonbi

Kongo (Brazavil)

Kongo (Kinshasa)

Kosta Rika

Kwoasi

Repiblik Tchekoslovaki

Denmark

Ekwatè

peyi Lejip

Estoni

peyi Letiopi

Fenlann

Lafrans

Georgia

Almay

Lagrès

grenada

Ondiras

Iran

Iland

Izrayèl

Itali

Jamaica

Japon

lòt bò larivyè Jouden

Kazakhstan

Kore di (sid)

Kosovo

Kyrgyzstan

Letoni

Liberya

Lityani

luxembourg

Masedwan

Meksik

Moldavi

Mongoli

Montenegwo

Maròk

Netherlands

Nòvèj

Omàn

Pakistan

Panama

Paragwe

Filipin

Polòy

Woumani

senegal

Sèbi

Singapore

Slovak Repiblik

Sloveni

Espay

Sri Lanka

Sirinam

Syèd

Swis

Thailand

Togo

Trinidad ak Tobago

Tinizi

Turkey

Ikrèn

Wayòm Ini

Yougoslavi

Kondisyon pou Visa E

Aplikan E la dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Dwe antre Ozetazini
 • Ki baze sou yon trete amitye, komès ak navigasyon, oswa lòt aranjman
 • Moun nan dwe antre Ozetazini pou rezon sa yo:
 • Sèlman pou pote sou komès entènasyonal sibstansyèl (E-1 komèsan trete)
 • Sèlman pou devlope ak dirije operasyon yo nan yon antrepriz trete kote envestisè a gen oswa nan pwosesis pou envesti (E-2 envestisè trete)
 • Kòm yon anplwaye kle nan yon peyi trete swa E-1 oswa E-2
 • Kòm yon chèf egzekitif ak anplwayè nan yon antrepriz ki gen omwen 50% nan aksyon ki posede pa sitwayen trete.
 • Yon depandan nan youn nan moun ki mansyone anwo yo

Moun ki gen viza E la dwe montre ke li ap vini Ozetazini pou yon peryòd espesifik. Dwe gen yon entansyon ale, e pa gen anyen plis. Yo pa ka refize detantè viza a sèlman pou apwobasyon yon petisyon viza imigran. Kòm mansyone pi wo a, kèk nan trete yo gen sèten kondisyon ki pa enkli nan lòt trete. Yon aplikan dwe soumèt yon plan biznis. Moun ki gen viza E yo ka ajiste estati yo lè yo enkli fòm I-508 ak aplikasyon yo pou ajisteman estati yo pou yo renonse a nenpòt pwoteksyon trete.

Nasyonalite nan E Treaty Enterprise la

Yon moun k ap antre Ozetazini kòm yon envestisè oswa yon komèsan trete E dwe yon nasyonal nan antrepriz trete a. Nan ka anplwaye yo, anplwaye a ak antrepriz trete a dwe soti nan menm peyi trete a. Peyi enkòporasyon an pa enpòtan pou aplikasyon an. Tout sa ki enpòtan se nasyonalite machann vann oswa envestisè a. Yo pa ka konte rezidan pèmanan legal yo pou nasyonalite. Nasyonalite yo itilize pou antre Ozetazini se nasyonalite yo itilize nan moman aplikasyon an. Pa egzanp, yon moun ki gen doub nasyonalite Venezyela ak Itali ka pa aplike pou yon viza E si li te antre lè l sèvi avèk paspò Venezyelyen li.

E-1 Viza pou komèsan entènasyonal yo

Viza E-1 disponib pou sitwayen peyi trete a si yo satisfè kritè sa yo:

Li dwe montre ke tretman an egziste

Li posede nasyonalite peyi trete a

Aktive yo konstitye komès dapre Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite

Komès la se sibstansyèl epi li se ant Etazini ak peyi trete a

Aplikan an dwe kite Etazini apre estati E-1 la fini

Komès defini kòm echanj entènasyonal machandiz ant Etazini ak peyi trete komèsan an se yon nasyonal. Machandiz yo ta ka byen ak sèvis byen mèb ak immatériel. Komès la dwe tou ap kontinye ak nan egzistans ak aplikan an dwe montre ke li te nan moman aplikasyon an.

Komès la dwe tou prensipalman ant Etazini ak peyi trete a. Anplwaye nan konpayi komès la kapab nouvo anplwaye yo epi yo pa oblije te travay ak konpayi an men yo dwe sitwayen trete.

E-2 Kondisyon pou Envestisè Trete yo

Klasifikasyon viza E-2 disponib pou sitwayen peyi trete a ki satisfè kondisyon sa yo:

 • Dwe montre ke trete a egziste
 • Endividi oswa antrepriz la posede nasyonalite a
 • Aplikan an te envesti oswa nan pwosesis pou envesti nan antrepriz trete a
 • Antrepriz nan trete se reyèl ak opere
 • Envestisman se sibstansyèl
 • Aplikan an ap devlope ak kontwole antrepriz la
 • Anplwaye a dwe yon anplwaye esansyèl
 • Aplikan an gen entansyon kite Etazini apre klasifikasyon an fini

Nasyonalite nan antrepriz trete a detèmine pa pousantaj nan stock trete nasyonal la kontwole. Pwopriyetè 50% nan antrepriz la pral ase si envestisè a kontwole antrepriz la. Fon envestisman yo dwe nan risk. Yo ta ka jwenn nan yon prè men yo pa dwe garanti pa byen yo nan antrepriz la. Lajan yo dwe tou irevokabl angaje nan antrepriz la.

Envestisè a dwe montre tou ke lajan yo te jwenn nan mwayen legal. Li ka soti nan prè, jan mansyone pi wo a, kado, eritaj, oswa nenpòt lòt sous lejitim. Pri lwaye yo peye pou antrepriz trete a ka konte nan envestisman an. Envestisman an ta ka gen ladan tou pwopriyete entelektyèl lè l sèvi avèk valè sou mache a jis. Envestisman pasif pa t 'kapab konte.

Envestisman an dwe konsiderab tou, sa vle di kantite lajan an envesti dwe ase pou dirije antrepriz la. Gouvènman an sèvi ak tès pwopòsyonèl la. Nan lòt mo, envesti 100% nan yon ti konpayi ki gen valè anba $ 100,000 se sibstansyèl. Altènativman, envesti yon pi piti kantite lajan nan yon antrepriz $ 10M kapab tou sibstansyèl.

Antrepriz la ka pa majinal. Antrepwiz majinal yo se moun ki pa gen kapasite prezan oswa nan lavni pou jenere ase revni pou yon vi minim pou envestisè a ak fanmi li. Envestisè a dwe montre ke antrepriz li a pral elaji opòtinite travay, jenere lòt sous revni, antrepriz la pral jenere anpil plis revni pase sa ki konsidere kòm yon k ap viv, epi envestisè a pa pral tou senpleman travay kòm yon travayè kalifye oswa san kalifye.

Li dwe tou dirije ak devlope antrepriz la. Envestisè a pa ka fè konpetisyon dirèkteman kòm yon travayè kalifye nan mache a. Li dwe gen yon enterè kontwòl nan antrepriz trete a. Egzijans sa a pa aplike pou anplwaye yo.

Anplwaye E-1 ak E-2 Enterprises

Antrepriz E a ka anboche anplwaye epi ba yo klasifikasyon E. Antrepriz la ka fè yon petisyon pou tou de Egzekitif, sipèvizè, ak anplwaye esansyèl yo.

Yon egzekitif se prensipalman yon egzekitif ak opoze ak yon moun ki gen travay ensidswit oswa kolateralman egzekitif. Egzekitif la dwe gen gwo otorite pou detèmine politik, mete fen nan anplwaye yo, sipèvize yon gwo pati nan konpayi an, gen konpetans egzekitif ak eksperyans, oswa dwe gen yon gwo wòl nan konpayi an.

Anplwaye ki pa sipèvize yo dwe esansyèl nan operasyon an nan antrepriz la.

Fanmi moun ki gen viza E

Manm fanmi moun ki gen viza E yo ka klase kòm moun ki gen viza E. Nasyonalite yo pa enpòtan. Mari oswa madanm moun ki gen viza E-2 ka jwenn yon kat otorizasyon travay. Yo ka bay otorizasyon travay la pou dezan. Anplis de sa, timoun yo ka pa travay men yo ka ale lekòl san yo pa chanje estati.

Pwosedi pou jwenn yon viza E

Yon aplikan ki Ozetazini ka soumèt yon chanjman nan estati lè li ranpli yon aplikasyon lè l sèvi avèk fòm I-129. Aplikan an ka aplike tou nan anbasad la oswa konsila nan peyi yo lè l sèvi avèk DS-160.

Rele avoka viza E ou a, Ahmad Yakzan, jodi a pou diskite sou opsyon ou yo.

Depatman Sekirite Teritwa a sispann ilegalman viza E pou Iranyen (Ouvè nan yon nouvo onglet navigatè)

Avoka Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa American Dream™ se avoka viza E w nan St. Pete ak Tampa, FL. Viza E a se yon bon opsyon pou komèsan entènasyonal yo ak envestisè entènasyonal ki ap chèche pou yon kantite lajan envestisman pi ba. Viza E la louvri pou komèsan entènasyonal ak envestisè ki soti nan sèten peyi ki gen trete ak Etazini. Kèk nan trete sa yo mande sèten kantite envestisman epi yo limite nan dire. Anplwaye yon avoka E-viza tankou Avoka Ahmad Yakzan ogmante chans ou genyen pou w soumèt ak jwenn viza ou apwouve pa Sèvis la.

Sitwayen nan peyi sa yo ka aplike pou E Visa:

Albani

Ajantin

Ameni

Ostrali

Otrich

Azerbaydjan

Bahrain

Bangladèch

Bèljik

Bolivi

Bosni ak Erzegovin

Brunei

Bilgari

Kamewoun

Kanada

Chili

Lachin (Taiwan)

Kolonbi

Kongo (Brazavil)

Kongo (Kinshasa)

Kosta Rika

Kwoasi

Repiblik Tchekoslovaki

Denmark

Ekwatè

peyi Lejip

Estoni

peyi Letiopi

Fenlann

Lafrans

Georgia

Almay

Lagrès

grenada

Ondiras

Iran

Iland

Izrayèl

Itali

Jamaica

Japon

lòt bò larivyè Jouden

Kazakhstan

Kore di (sid)

Kosovo

Kyrgyzstan

Letoni

Liberya

Lityani

luxembourg

Masedwan

Meksik

Moldavi

Mongoli

Montenegwo

Maròk

Netherlands

Nòvèj

Omàn

Pakistan

Panama

Paragwe

Filipin

Polòy

Woumani

senegal

Sèbi

Singapore

Slovak Repiblik

Sloveni

Espay

Sri Lanka

Sirinam

Syèd

Swis

Thailand

Togo

Trinidad ak Tobago

Tinizi

Turkey

Ikrèn

Wayòm Ini

Yougoslavi

Kondisyon pou Visa E

Aplikan E la dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Dwe antre Ozetazini
 • Ki baze sou yon trete amitye, komès ak navigasyon, oswa lòt aranjman
 • Moun nan dwe antre Ozetazini pou rezon sa yo:
 • Sèlman pou pote sou komès entènasyonal sibstansyèl (E-1 komèsan trete)
 • Sèlman pou devlope ak dirije operasyon yo nan yon antrepriz trete kote envestisè a gen oswa nan pwosesis pou envesti (E-2 envestisè trete)
 • Kòm yon anplwaye kle nan yon peyi trete swa E-1 oswa E-2
 • Kòm yon chèf egzekitif ak anplwayè nan yon antrepriz ki gen omwen 50% nan aksyon ki posede pa sitwayen trete.
 • Yon depandan nan youn nan moun ki mansyone anwo yo

Moun ki gen viza E la dwe montre ke li ap vini Ozetazini pou yon peryòd espesifik. Dwe gen yon entansyon ale, e pa gen anyen plis. Yo pa ka refize detantè viza a sèlman pou apwobasyon yon petisyon viza imigran. Kòm mansyone pi wo a, kèk nan trete yo gen sèten kondisyon ki pa enkli nan lòt trete. Yon aplikan dwe soumèt yon plan biznis. Moun ki gen viza E yo ka ajiste estati yo lè yo enkli fòm I-508 ak aplikasyon yo pou ajisteman estati yo pou yo renonse a nenpòt pwoteksyon trete.

Nasyonalite nan E Treaty Enterprise la

Yon moun k ap antre Ozetazini kòm yon envestisè oswa yon komèsan trete E dwe yon nasyonal nan antrepriz trete a. Nan ka anplwaye yo, anplwaye a ak antrepriz trete a dwe soti nan menm peyi trete a. Peyi enkòporasyon an pa enpòtan pou aplikasyon an. Tout sa ki enpòtan se nasyonalite machann vann oswa envestisè a. Yo pa ka konte rezidan pèmanan legal yo pou nasyonalite. Nasyonalite yo itilize pou antre Ozetazini se nasyonalite yo itilize nan moman aplikasyon an. Pa egzanp, yon moun ki gen doub nasyonalite Venezyela ak Itali ka pa aplike pou yon viza E si li te antre lè l sèvi avèk paspò Venezyelyen li.

E-1 Viza pou komèsan entènasyonal yo

Viza E-1 disponib pou sitwayen peyi trete a si yo satisfè kritè sa yo:

Li dwe montre ke tretman an egziste

Li posede nasyonalite peyi trete a

Aktive yo konstitye komès dapre Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite

Komès la se sibstansyèl epi li se ant Etazini ak peyi trete a

Aplikan an dwe kite Etazini apre estati E-1 la fini

Komès defini kòm echanj entènasyonal machandiz ant Etazini ak peyi trete komèsan an se yon nasyonal. Machandiz yo ta ka byen ak sèvis byen mèb ak ki pa byen mèb. Komès la dwe tou ap kontinye ak nan egzistans ak aplikan an dwe montre ke li te nan moman aplikasyon an.

Komès la dwe tou prensipalman ant Etazini ak peyi trete a. Anplwaye nan konpayi komès la kapab nouvo anplwaye yo epi yo pa oblije te travay ak konpayi an men yo dwe sitwayen trete.

E-2 Kondisyon pou Envestisè Trete yo

Klasifikasyon viza E-2 disponib pou sitwayen peyi trete a ki satisfè kondisyon sa yo:

Dwe montre ke trete a egziste

Endividi oswa antrepriz la posede nasyonalite a

Aplikan an te envesti oswa nan pwosesis pou envesti nan antrepriz trete a

Antrepriz nan trete se reyèl ak opere

Envestisman se sibstansyèl

Aplikan an ap devlope ak kontwole antrepriz la

Anplwaye a dwe yon anplwaye esansyèl

Aplikan an gen entansyon kite Etazini apre klasifikasyon an fini

Nasyonalite nan antrepriz trete a detèmine pa pousantaj nan stock trete nasyonal la kontwole. Pwopriyetè 50% nan antrepriz la pral ase si envestisè a kontwole antrepriz la. Fon envestisman yo dwe nan risk. Yo ta ka jwenn nan yon prè men yo pa dwe garanti pa byen yo nan antrepriz la. Lajan yo dwe tou irevokabl angaje nan antrepriz la.

Envestisè a dwe montre tou ke lajan yo te jwenn nan mwayen legal. Li ka soti nan prè, jan mansyone pi wo a, kado, eritaj, oswa nenpòt lòt sous lejitim. Pri lwaye yo peye pou antrepriz trete a ka konte nan envestisman an. Envestisman an ta ka gen ladan tou pwopriyete entelektyèl lè l sèvi avèk valè sou mache a jis. Envestisman pasif pa t 'kapab konte.

Envestisman an dwe konsiderab tou, sa vle di kantite lajan an envesti dwe ase pou dirije antrepriz la. Gouvènman an sèvi ak tès pwopòsyonèl la. Nan lòt mo, envesti 100% nan yon ti konpayi ki gen valè anba $ 100,000 se sibstansyèl. Altènativman, envesti yon pi piti kantite lajan nan yon antrepriz $ 10M kapab tou sibstansyèl.

Antrepriz la ka pa majinal. Antrepwiz majinal yo se moun ki pa gen kapasite prezan oswa nan lavni pou jenere ase revni pou yon vi minim pou envestisè a ak fanmi li. Envestisè a dwe montre ke antrepriz li a pral elaji opòtinite travay, jenere lòt sous revni, antrepriz la pral jenere anpil plis revni pase sa ki konsidere kòm yon k ap viv, epi envestisè a pa pral tou senpleman travay kòm yon travayè kalifye oswa san kalifye.

Li dwe tou dirije ak devlope antrepriz la. Envestisè a pa ka fè konpetisyon dirèkteman kòm yon travayè kalifye nan mache a. Li dwe gen yon enterè kontwòl nan antrepriz trete a. Egzijans sa a pa aplike pou anplwaye yo.

Anplwaye E-1 ak E-2 Enterprises

Antrepriz E a ka anboche anplwaye epi ba yo klasifikasyon E. Antrepriz la ka fè yon petisyon pou tou de Egzekitif, sipèvizè, ak anplwaye esansyèl yo.

Yon egzekitif se prensipalman yon egzekitif ak opoze ak yon moun ki gen travay ensidswit oswa kolateralman egzekitif. Egzekitif la dwe gen gwo otorite pou detèmine politik, mete fen nan anplwaye yo, sipèvize yon gwo pati nan konpayi an, gen konpetans egzekitif ak eksperyans, oswa dwe gen yon gwo wòl nan konpayi an.

Anplwaye ki pa sipèvize yo dwe esansyèl nan operasyon an nan antrepriz la.

Fanmi moun ki gen viza E

Manm fanmi moun ki gen viza E yo ka klase kòm moun ki gen viza E. Nasyonalite yo pa enpòtan. Mari oswa madanm moun ki gen viza E-2 ka jwenn yon kat otorizasyon travay. Yo ka bay otorizasyon travay la pou dezan. Anplis de sa, timoun yo ka pa travay men yo ka ale lekòl san yo pa chanje estati.

Pwosedi pou jwenn yon viza E

Yon aplikan ki Ozetazini ka soumèt yon chanjman nan estati lè li ranpli yon aplikasyon lè l sèvi avèk fòm I-129. Aplikan an ka aplike tou nan anbasad la oswa konsila nan peyi yo lè l sèvi avèk DS-160.

Rele avoka viza E ou a, Ahmad Yakzan, jodi a pou diskite sou opsyon ou yo.

Depatman Sekirite Teritwa a sispann ilegalman viza E pou Iranyen yo

H-1B Visas

Avoka viza H-1B

Klasifikasyon H1-B rezève pou imigran ki okipe yon okipasyon espesyal. Imigran an dwe vini Ozetazini tanporèman. Moun ki gen viza a ka gen entansyon imigran e sa pa ta diskalifye yo nan yon rezidans pèmanan. Nou pral diskite sou viza H-1B anba a.

Definisyon Okipasyon Espesyalite:

Yon okipasyon espesyalite defini kòm yon okipasyon ki mande yon diplòm bakaloreya. Imigran an dwe aplike yon konesans teyorik ak pratik ki trè espesyalize. Pozisyon an dwe satisfè youn nan kritè sa yo:

 • Yon bakaloreya oswa pi wo degre oswa ekivalan se nòmalman kondisyon minimòm pou pozisyon an.
 • Egzijans degre se komen nan endistri a.
 • Anjeneral, patwon an mande yon diplòm oswa yon ekivalan.
 • Devwa espesifik yo tèlman espesifye ak konplèks ke devwa yo asosye ak reyalizasyon yon degre.
 • Yon moun ka toujou aplike pou yon viza H-1B si li genyen eksperyans ekivalan nan domèn nan. Dezan eksperyans se ekivalan a yon ane edikasyon.

Aplikasyon Kondisyon Travay:

Anvan yon anplwayè kapab depoze petisyon an, li dwe jwenn yon aplikasyon pou kondisyon travay (LCA) nan men Depatman Travay. LCA a sètifye salè yon moun ki gen H-1B dwe resevwa. Yo dwe peye anplwaye a omwen salè ki genyen nan lokalite a.

H-1B bouchon:

Gen yon limit 65,000 viza pou aplikan ki gen degre bakaloreya. Genyen tou 20,000 viza disponib pou aplikan ki gen diplòm metriz. Nan dènye ane yo, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini te resevwa twa oswa fwa plis petisyon pase viza ki disponib. Sèvis la te etabli yon sistèm lotri pou chwazi aplikan ki resevwa yon nimewo viza.

Enfòmasyon Jeneral:

Kisa Visa H-1B ye? Ki Kritè Pou Kalifye?

Gen plizyè petisyon ki egzante de limit la. Aplikan ki gen klasifikasyon an egzante de limit la. Doktè ki te resevwa yon egzansyon pou pwogram rezidans yo tou egzante. Aplikan ki gen òf travay nan yon enstitisyon siperyè ak yon pwogram rechèch ak lekòl ki pa fè pwofi ki afilye ak yon antite gouvènman yo tou egzante.

Limitasyon sou dire:

Yon petisyon H-1B ka apwouve pou jiska 3 ane men li pa ka depase validite LCA a. Viza H-1B gen yon dire maksimòm sis ane, sa vle di ke yon moun ki te itilize sis ane yo dwe kite Etazini sof si li kalifye pou yon eksepsyon. Eksepsyon yo genyen ladan yo aplikan sa yo ki benefisye petisyon I-140 apwouve pou viza imigran.

Peryòd limitasyon an pa aplike pou travayè ki Ozetazini pou sejou tanporè (mwens pase sis mwa). Moun ki gen estati H-4 yo ka pa resevwa ekstansyon pi lwen pase sis ane yo, men yo ka chanje estati a an H-1B paske tan ki pase nan estati H-4 yo pa konte pou sis ane yo.

Manm Fanmi (H-4):

Manm fanmi moun ki gen viza H-1B resevwa estati H-4. Kòm mansyone pi wo a, limit sis ane a pa aplike pou yo. Yo ka resevwa otorizasyon travay pandan yo nan sitiyasyon sa a.

Pwosedi pou jwenn viza H-1B:

Nenpòt petisyon ki gen rapò ak estati H-1B dwe ranpli avèk fòm I-129. Anplwayè a dwe mete yon sipleman estati H ak aplikasyon an. Patwon an dwe peye frè USCIS epi li dwe peye salè ki genyen an nan 30 jou apre apwobasyon an. Frè gouvènman an gen ladan frè aplikasyon an, frè fwod la, ak yon frè $750 oswa $1500 selon kantite anplwaye li anplwaye. Yon anplwaye ki gen estati H-1B ka transfere anplwayè yo. Sepandan, anplwaye a pa ka travay pou plizyè anplwayè san yon petisyon apa nouvo patwon an. Anplwaye a ka kòmanse travay ak nouvo anplwayè a le pli vit ke Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini resevwa petisyon an.

Rele Biwo Lwa American Dream™ pou kesyon ki gen rapò ak petisyon H-1B.

Kisa Visa H-1B ye? Ki Kritè Pou Kalifye?

Kesyon ak Repons: USCIS bay yon Memorandòm Gid sou Etabli "Relasyon Anplwaye-Anplwayè" nan Petisyon H-1B.

Kesyon moun poze souvan

Aplikasyon pou kat vèt

Pou Natiralizasyon ak Sitwayènte

J viza

Gen anpil chans ou te wè oswa rankontre yon etidyan echanj etranje nan lavi ou. Oswa petèt ou te gen yon pwofesè etranje/tuteur ede ou fè sa F nan yon A-plus? Pwen mwen ap eseye fè isit la se anpil nan nou te gen yon etidyan echanj etranje oswa yon moun enpak lavi nou! Men, èske ou janm panse sou fason yo te rive isit la legalman ak ki pwosesis la te pou yo?

Ann plonje dwat nan!

Ki sa yon Visa J ye ak ki moun li ye?

Viza sa yo se pou sitwayen etranje ki se elèv, entelektyèl, k ap fòme, pwofesè, pwofesè, asistan rechèch, oswa lidè nan yon domèn konesans espesyalize. Moun ki gen viza sa yo dwe vin Ozetazini pou anseye, bay enstwiksyon/konferans, etidye, obsève, fè rechèch, konsilte nan yon pwogram, oswa resevwa fòmasyon medikal.

Echanj enfòmasyon vizitè yo:

Tit travay komen echanj etranje yo: konseye kan, estajyè, pwofesè, etidyan rechèch, elèv, pwofesè ak plis ankò.

Ki jan pou aplike pou yon viza J:

Gen plizyè fason ou ka aplike pou Visa J la.

 1. Ranpli aplikasyon Visa sou Entènèt la
 2. Aplikasyon Visa non-imigran sou Entènèt (Fòm DS-160): asire w ou enprime kilè

konplete

 1. Foto ID: ou dwe telechaje foto w pandan w ap ranpli fòm lan
 2. Pwograme yon entèvyou (obligatwa pou laj 14-79)
 3. Prepare pou entèvyou ou: asire w ou peye frè aplikasyon viza ki pa ranbousab la
 4. Rasanble dokiman ki nesesè yo: paspò, fòm DS-160, resi aplikasyon viza, foto, fòm DS-2019, fòm DS-7002.
 5. Lòt Dokimantasyon: objektif vwayaj la, entansyon pou yo kite peyi Etazini apre vwayaj la, ak kapasite pou peye tout depans vwayaj yo
 6. Ale nan entèvyou viza
 7. Dezan Peyi Lakay egzijans prezans fizik

Pa bezwen enkyete, nou gen do ou:

Nou konnen sa a se yon anpil nan enfòmasyon yo jere tout nan yon fwa epi nou konnen ki jan konplike pwosesis sa a ka san yon avoka la pou ede ak reprezante ou. Nou la pou fè tout travay sal epi ba w yon eksperyans san estrès. Pwograme yon apèl konsiltasyon jodi a pou nou ka kòmanse!

Biwo Lwa American Dream™:

Avoka Ahmad Yakzan te viv eksperyans imigran an epi li pare pou reprezante w pou rive nan rèv Ameriken™ ou. Pasyon Avoka Yakzan nan reprezante kliyan li yo te fè l 'yon repitasyon ekselan nan kominote legal la. Repitasyon sa a se sa ki mete l apa de lòt depòtasyon, azil ak pratik imigrasyon kriminèl. Li ta kontan sèvi ak pasyon sa a pou ede w reyalize objektif imigrasyon w yo.

Kontakte nou jodi a:

Pou konvenyans ou, nou ofri konsiltasyon an pèsòn, telefòn oswa telekonferans. Avoka Ahmad Yakzan ta kontan akomode ou nan youn nan biwo nou yo nan St Pete ak Tampa. Rele nou jodi a nan (888) 963-7326 pou planifye yon konsiltasyon ak Avoka Ahmad Yakzan.

Akèy

Viza ki pa imigran

USCIS pibliye yon memo pwovizwa konsènan ekstansyon 17 mwa pou elèv STEM F1

Videyo Inivèsite Farmington

Sèvis Imigrasyon yo

L viza

Viza L intracompany transferee se yon gwo opsyon pou ekzekitif entènasyonal, manadjè, ak moun ki gen konesans espesyal. Viza L intracompany transferee pèmèt moun ki gen li a aplike pou rezidans pèmanan kòm yon egzekitif entènasyonal oswa manadjè. Moun ki gen konesans espesyal dwe aplike pou rezidans pèmanan lè l sèvi avèk dezyèm preferans lan.

Yon aplikan dwe anplwaye nan branch entènasyonal la pou yon ane anvan admisyon.

Ki sa ki viza L Entrakonpayi pou Transfè a?

Viza L la pèmèt yon egzekitif entènasyonal oswa manadjè vin Ozetazini pou jere yon branch nan yon afilye, branch, oswa sipòtè nan yon konpayi entènasyonal. De konpayi yo dwe afilye, branch, oswa filiales. Sa a ta ka montre pa komen an komen oswa kontwòl pa branch entènasyonal la. De konpayi yo dwe opere ak pwodwi revni. De konpayi yo dwe genyen tou anplwaye ki aplikan viza L lòt bò dlo. Nan ka yon moun ki gen konesans espesyal, moun nan dwe montre ke li gen konesans estraòdinè konsènan pwosedi oswa pwodwi konpayi an.

Egzekitif entènasyonal L-1A Visa

Yon egzekitif entènasyonal defini kòm yon moun ki:

Dirije jesyon konpayi an oswa yon eleman enpòtan

Etabli objektif ak politik

Resevwa sipèvizyon minimòm de wo-ups nan konpayi an

Biwo Lwa American Dream™ te ede ekzekitif entènasyonal yo aplike pou viza nan konpayi yo. Rele nou jodi a pou planifye yon konsiltasyon pou diskite sou opsyon ou yo.

Manadjè Entènasyonal L-1A Visa

Yon manadjè entènasyonal ka benefisye de viza L1-A si li:

Jere òganizasyon, depatman, sibdivizyon, fonksyon, oswa eleman nan konpayi an

Sipèvize travay lòt anplwaye sipèvize, pwofesyonèl oswa manadjè, oswa jere yon fonksyon esansyèl nan konpayi an.

Gen otorite pou anboche oswa rekòmande anplwaye yo

Egzèsis diskresyon sou operasyon chak jou

Visa Konesans Espesyalize L1-B

Moun ki gen konesans espesyalize ka benefisye de viza L1-B. Kongrè a te defini konesans espesyalize kòm konesans nan pwodwi konpayi an nan mache entènasyonal oswa konesans avanse nan pwosesis ak pwosedi nan konpayi an. Egzanp Konesans Espesyalize yo enkli:

Kondisyon fonksyònman etranje ki gen anpil valè pou patwon-an

Devwa ki te amelyore operasyon yo

Konesans ki te genyen nan travay anvan ak patwon an

Kòm mansyone pi wo a, moun ki gen konesans espesyalize dwe pase nan pwosesis sètifikasyon travay la pou jwenn rezidans pèmanan Ozetazini.

Transfè anndan konpayi an nan yon nouvo branch

Dire viza L intracompany transferee se de zan epi yo dwe renouvle. Gen yon limit 6 ane sou dire viza L la. Sepandan, yon nouvo branch nan Etazini pèmèt premye apwobasyon pou yon ane sèlman. Anfen, achte nan yon konpayi ki egziste deja ki te egziste pou plis pase yon ane pèmèt pou premye apwobasyon pou de ane.

L Pwosesis Aplikasyon Visa

Aplikasyon an dwe ranpli Ozetazini swa pa branch Etazini an oswa konpayi paran an. Si Benefisyè a pa Ozetazini, yo t ap transfere aplikasyon an nan konsila a pou trete. Yon Benefisyè ka ranpli yon chanjman nan estati si yo Ozetazini nan moman aplikasyon an.

Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon nan 1 (888) 963 7326-.

Viza Egzekitif Entra-Konpayi an: Yon fason pou demare ekonomi nou an (Ouvè nan yon nouvo tab navigatè)

Viza Egzekitif Entra-Konpayi an: Yon fason pou demare ekonomi nou an (Ouvè nan yon nouvo tab navigatè)

Ki sa ki viza L1 a? Ki moun ki kalifye? (Ouvè nan yon nouvo tab navigatè)

Ki moun ki responsab pou renouvle viza mwen an; Mwen Oswa Patwon mwen?

O Viza

Lè nou grandi, nou tout te gade yon moun (anplis paran nou, nan kou). Te gen yon atlèt espesyal, mizisyen, dansè, chantè, yon pwofesyonèl biznis, oswa yon lòt moun ki enfliyanse nou nan fason nou pa ka eksplike. Li pa enpòtan pwofesyon an...

Moun sa yo te kaptire atansyon nou, e yo te espesyal. Chak fwa yo te pale, yo te jwe, oswa yo te nan vil nou te peye anpil atansyon. Nan yon fason, nou te obsede avèk yo. Elvis Pressley, Michael Jordan, Tony Robbins, Conor McGregor, Muhammad Ali, ak plis ankò...

Moun sa yo espesyal... e moun espesyal toujou vwayaje nan lemonn pou montre talan yo. Pwofesyonèl talan sa yo pa ka jis vwayaje nan peyi etranje nenpòt lè yo vle menm si. Gen legal tèm ki dwe pran swen davans.

Ki sa yon Visa O ye ak ki moun li ye?

O viza ki pa imigran yo se pou sitwayen etranje ki gen kapasite ekstraòdinè nan syans, boza, akademik, oswa atletik ki te soutni rekoni nasyonal oswa entènasyonal. Nan ka mouvman

foto ak pwodiksyon televizyon, etranje a dwe te rekonèt nan jaden an atravè dokiman vaste.

Viza O-2 se pou anplwaye sipò imigran sa yo, oswa si moun nan se yon pati entegral nan pèfòmans lan, oswa si gen ladrès kritik pou pèfòmans aktyèl la. Konjwen yo ka akonpaye anba viza O-3.

Kouman pou mwen kalifye pou yon Visa O?

Si w planifye pou aplike pou yon Visa O ou dwe kalifye pou omwen 3 nan kondisyon sa yo:

 1. Te resevwa prim nasyonal oswa entènasyonal / prim nan ekselans nan domèn ou a.
 2. Pou ou kab vin yon manm nan asosyasyon, ki gen manm mande pou reyalizasyon eksepsyonèl, jije pa ekspè nasyonalman oswa entènasyonalman rekonèt nan disiplin respektif la.
 1. Travay ou a te parèt nan piblikasyon komès pwofesyonèl oswa gwo pwofil oswa endikap medya.
 1. Ou te sèvi nan kèk kapasite kòm yon jij lòt moun nan menm domèn (oswa byen ki gen rapò ak). Sa a ta ka swa endividyèl oswa kòm yon pati nan yon panel jij.
 1. Te gen atik ki te pibliye nan piblikasyon pwofesyonèl ou remakab komès.
 2. Te fè kontribisyon orijinal syantifik, akademik, oswa biznis ki gen gwo siyifikasyon nan jaden respektif.
 1. Te sèvi nan yon kapasite dirijan oswa kritik pou òganizasyon oswa etablisman trè konsidere.
 2. Kòmande yon gwo salè oswa salè pou sèvis ou yo.
 3. Lòt prèv enpòtan nan ekspètiz eksepsyonèl ki pa anfòm nenpòt nan kritè ki anwo yo.

Konbyen tan Visa O mwen an dire?

Visa O ou a ka dire jiska twazan. Sepandan, ou ka pwolonje Visa O ou a pou yon ane anplis si sa nesesè.

Kouman pou mwen ranpli yon Visa O/ki fòm mwen bezwen prepare?

Ki jan pou ranpli pou O Visa:

 • Li enstriksyon yo pou Fòm I-129, Petisyon pou yon travayè ki pa imigran
 • Ranpli epi siyen Fòm I-129
 • Peye frè depoze a, si sa aplikab
 • Bay tout prèv ki nesesè yo ak dokiman sipò yo

Apre ou fin ranpli pou O Visa:

 • W ap resevwa yon avi ki konfime nou resevwa petisyon w la
 • Avi sèvis byometrik (si sa aplikab)
 • Avi pou parèt pou yon entèvyou (si sa nesesè)
 • Avi sou desizyon nou an

Pa bezwen enkyete, nou gen do ou:

Nou konnen sa a se yon anpil nan enfòmasyon yo jere tout nan yon fwa epi nou konnen ki jan konplike pwosesis sa a ka san yon avoka la pou ede ak reprezante ou. Nou la pou fè tout travay sal epi ba w yon eksperyans san estrès. Pwograme yon apèl konsiltasyon jodi a pou nou ka kòmanse!

Biwo Lwa American Dream™:

Avoka Ahmad Yakzan te viv eksperyans imigran an epi li pare pou reprezante w pou rive nan rèv Ameriken™ ou. Pasyon Avoka Yakzan pou reprezante kliyan li yo te fè l 'yon repitasyon ekselan nan kominote legal la. Repitasyon sa a se sa ki mete l apa de lòt depòtasyon, azil, ak pratik imigrasyon kriminèl. Li ta kontan sèvi ak pasyon sa a pou ede w reyalize objektif imigrasyon w yo.

Kontakte nou jodi a:

Pou konvenyans ou, nou ofri konsiltasyon an pèsòn, telefòn oswa telekonferans. Avoka Ahmad Yakzan ta kontan akomode ou nan youn nan biwo nou yo nan St Pete ak Tampa. Rele nou jodi a nan (888) 963-7326 pou planifye yon konsiltasyon ak Avoka Ahmad Yakzan.

P viza

Orlando

Kliyan Testimonials

Pou Natiralizasyon ak Sitwayènte

P viza

Nou tout swa te ale nan konsè ap viv oswa omwen wè yo sou televizyon an. Ki jwèt ou pi renmen/konsè ou te janm ale nan moun?

Verite a se pèfòmè vizite peyi etranje tout tan pou travay depi yo anjeneral gen yon odyans entènasyonal (byen, si yo reyèlman bon Lè sa a, yo fè omwen). E pafwa yo jwenn yo ofri yon opòtinite travay nan yon peyi etranje epi li se yon opòtinite yo pa ka refize.

Panse a kèk nan atlèt pi renmen ou ki te deplase nan Amerik paske yo te gen pi bon opòtinite pou siksè isit la. Luka Doncic, Dirk Nowitzki, Alexander Ovechkin, Roger Federer, petèt yon lòt moun? Gen chans pou yo tout te oblije jwenn yon Visa P yon fwa nan lavi yo. Ann plonje nan.

Ki sa yon Visa P ye ak ki moun li ye?

P viza ki pa imigran se pou atis, animatè ki endividyèlman oswa kòm yon pati nan yon gwoup vin Ozetazini pou pèfòmans. Etranje a ka vin Ozetazini tou atravè yon pwogram echanj ant Etazini ak yon òganizasyon.

P Visa se yon viza travay kout tèm US anjeneral pou endistri amizman (espò atlèt, mizisyen, sirk ak plis ankò) ak yon òf travay nan men yon patwon ameriken.

Ki avantaj Visa P a genyen?

 • Moun ki gen viza P a kapab travay legalman Ozetazini pou sipòtè viza P la. Sepandan, si moun nan vle chanje travay, li nesesè pou jwenn yon nouvo viza.
 • Viza P ka bay relativman byen vit.
 • Y ap bay viza P pou kantite tan ki nesesè pou konplete yon evènman an patikilye, yon vwayaj oswa yon sezon, jiska yon maksimòm de yon ane. Sepandan, atlèt P-1 yo ka admèt pou yon peryòd de moute jiska senk ane ak yon ekstansyon jiska senk ane.
 • Moun ki gen viza P yo ka pèmèt tou kèk tan anplis pou vakans, osi byen ke pou aparisyon pwomosyon ak escales ensidan ak/oswa ki gen rapò ak evènman an.
 • Moun ki gen viza AP ka vwayaje ale ak soti nan peyi Etazini oswa rete kontinyèlman pou toutotan koupon pou viza P ak estati yo valab.
 • Yon mari oswa madanm ak timoun ki pa marye ki poko gen 21 an ka resevwa viza P-4 pou akonpaye detantè viza P prensipal la, men yo ka pa aksepte travay Ozetazini.

Èske mwen kalifye pou yon Visa P?

Viza P-1 yo disponib pou atlèt oswa ekip ki rekonèt entènasyonalman. Konpayi amizman ki te rekonèt nasyonalman kòm eksepsyonèl pou yon tan long kalifye tou. Viza P-1 ka fè sèvis ki baze sou notoryete ak pwofesyonalis yon gwoup.

Nan ka yon konpayi amizman, chak pèfòmè ki vle kalifye pou yon viza P-1 dwe genyen:

 • Te yon pati enpòtan nan gwoup la pou omwen yon ane
 • Yo ka anile egzijans sa a nan sèten sitiyasyon, kote akòz maladi oswa lòt sikonstans ki pa prevwa, yon pèfòmè kritik pa kapab vwayaje.
 • Kondisyon pou yon ane a se pou pèfòmè sèlman. Li pa aplike pou lòt manm pèsonèl la. Li tou pa aplike pou nenpòt moun ki travay pou yon sirk, tankou pèfòmè.

Pa bezwen enkyete, nou gen do ou:

Nou konnen sa a se yon anpil nan enfòmasyon yo jere tout nan yon fwa epi nou konnen ki jan konplike pwosesis sa a ka san yon avoka la pou ede ak reprezante ou. Nou la pou fè tout travay sal epi ba w yon eksperyans san estrès. Pwograme yon apèl konsiltasyon jodi a pou nou ka kòmanse!

Biwo Lwa American Dream™:

Avoka Ahmad Yakzan te viv eksperyans imigran an epi li pare pou reprezante w pou rive nan rèv Ameriken™ ou. Pasyon Avoka Yakzan nan reprezante kliyan li yo te fè l 'yon repitasyon ekselan nan kominote legal la. Repitasyon sa a se sa ki mete l apa de lòt depòtasyon, azil ak pratik imigrasyon kriminèl. Li ta kontan sèvi ak pasyon sa a pou ede w reyalize objektif imigrasyon w yo.

Kontakte nou jodi a:

Pou konvenyans ou, nou ofri konsiltasyon an pèsòn, telefòn oswa telekonferans. Avoka Ahmad Yakzan ta kontan akomode ou nan youn nan biwo nou yo nan St Pete ak Tampa. Rele nou jodi a nan (888) 963-7326 pou planifye yon konsiltasyon ak Avoka Ahmad Yakzan.

O Viza

Viza ki pa imigran

Rèv Ameriken ou™

Kesyon moun poze souvan

Kliyan Testimonials

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*