Avoka Sitwayènte

Moun ki pa jwenn sitwayènte ameriken grasa dwa nesans kapab vin sitwayen atravè pwosesis natiralizasyon an. Sepandan, yo dwe demontre ke yo ranpli kondisyon yo epi ke yo gen dwa atribi pou kalifye pou sitwayènte.

Pwosesis pou aplike pou natiralizasyon ka difisil ak fwistre pafwa. Yon avoka sitwayènte ki gen eksperyans nan American DreamTM Law Office, PLLC ka ede evite erè ki ka lakòz aplikasyon w lan reta oswa refize.

Ki moun ki elijib pou natiralizasyon?

Pou vin yon sitwayen ameriken atravè natiralizasyon, aplikan an dwe:

 • Omwen 18 ane
 • Yon rezidan pèmanan legal (detantè kat vèt) pou omwen senk ane (twa nan sèten sitiyasyon)
 • Yon rezidan kontinyèl nan Etazini (peryòd obligatwa a varye selon sikonstans)
 • Kapab demontre bon karaktè moral
 • Kapab konprann ak pale angle debaz
 • Abitye ak istwa Etazini ak gouvènman an
 • Prepare pou sèmante fidelite nan Etazini

Yon avoka imigrasyon ka ede w detèmine si w satisfè kondisyon yo, ede w dokimante kalifikasyon w yo, epi ede w prepare w pou egzamen ak entèvyou.

Kijan w ap aplike pou sitwayènte?

Nan pifò ka yo, yon moun ki gen kat vèt depoze Fòm N-400, Aplikasyon pou Natiralizasyon ak Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Aplikan yo ka ranpli sou Entènèt oswa soumèt fòm papye pa lapòs. Ajans lan pral eskane fòm yo soumèt yo nan fòma enprime, kidonk li enpòtan pou enprime repons yo ak lank vid nan liy ki sou fòm nan. Lè aplikan yo soumèt fòm ak koreksyon oswa san siyati, yo pral rejte fòm sa yo.

Anplis fòm aplikasyon an, soumisyon an ta dwe gen ladan peman apwopriye, plizyè fòm adisyonèl, ak dokiman sipò jan ajans lan mande. Li se yon bon lide pou konsilte egzijans ajans yo ak anpil atansyon oswa travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans lè w ap prepare pou soumèt materyèl aplikasyon an.

Kisa k ap pase apre pwosesis natiralizasyon an?

Apre USCIS resevwa yon aplikasyon, ajans lan ap voye yon avi ki konfime li resevwa. Pwochen etap la nan pwosesis pou pifò aplikan yo se yon randevou byometrik kote USCIS pral kolekte anprent dwèt ak lòt enfòmasyon idantifikasyon.

Yon fwa yo apwouve tout enfòmasyon, USCIS pral pwograme yon entèvyou ak tès natiralizasyon. Pandan entèvyou a, aplikan yo ta dwe prepare pou reponn kesyon sou background yo ak enfòmasyon ki sou aplikasyon yo. Yo pral teste sou kapasite yo pou pale, li, ak ekri angle debaz. Anplis de sa, yo pral teste sou gouvènman Ameriken an ak istwa. Pòsyon sivik egzamen an anjeneral fèt oralman.

Apre yo fin ranpli tout egzijans USCIS te apwouve aplikasyon an, ajans lan pral voye yon avi pou fikse yon lè ak yon kote pou pran sèman an. Pwosesis la ka pran 12-18 mwa si tout dokiman yo soumèt kòrèkteman epi sipòte ak prèv apwopriye.

Yon Avoka Imigrasyon ki gen eksperyans ka ede w ak aplikasyon pou sitwayènte w la

Lwa imigrasyon Etazini an konplike, e kondisyon yo ka parèt akablan. Lè w konnen yon erè ka lakòz yon reta oswa yon refi aplikasyon w lan fè pwosesis la vin pi pwoblèm toujou. Anpil aplikan natiralizasyon jwenn li itil pou travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pandan pwosesis aplikasyon an. Si w ta renmen asistans ak yon aplikasyon natiralizasyon oswa ou vle mennen ankèt oswa pran aksyon legal pou konbat reta twòp, kontakte ekip devwe nan American DreamTM Law Office, PLLC pou pwograme yon konsiltasyon.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon