Avoka defans depòtasyon

Depòtabilite fè fas ak enkapasite yon moun pou rete Ozetazini. Depòtabilite se fondamantalman kapasite pou retire yon moun ki pa gen papye nan peyi Etazini. Gen plizyè rezon pou depòtabilite, tankou kondanasyon pou sèten krim, ofans kont sibstans kontwole, krim ki agrave, krim vyolans, ofans zam afe, ak krim ki enplike moral turpitude (CIMTs). Nou pral diskite sou rezon sa yo nan paj sa a. Depòtabilite se yon konsèp ki grav anpil epi ou ta dwe gen yon avoka imigrasyon konpetan bò kote ou pou defann ou.

Depòtabilite ak Pwosedi pou retire elèv la

Yon imigran nan pwosedi pou retire elèv la fè fas ak akizasyon depòtabilite ak inadmisibilite. Depòtabilite fè fas ak kapasite yon imigran pou rete Ozetazini. Gouvènman an pral chaje yon imigran lè l sèvi avèk Notice to Appear, dokiman akizasyon an, ak swadizan rezon depòtasyon an. Gouvènman an pote chay pou pwouve depòtabilite nan pwosedi pou retire elèv la.

Kondanasyon pou rezon imigrasyon

Dapre INA § 101(a)(48), yon kondanasyon pou rezon imigrasyon defini kòm:

Tèm 'kondanasyon' vle di, anrapò ak yon etranje, yon jijman fòmèl koupab sou etranje a te antre nan yon tribinal oswa, si jijman koupab yo te anile, kote:

 • yon jij oswa yon jiri te jwenn etranje a koupab oswa etranje a te antre nan yon plede koupab oswa nolo contendere oswa te admèt ase reyalite pou garanti yon konklizyon koupab, epi
 • jij la te bay lòd pou kèk fòm pinisyon, penalite, oswa kontrent sou libète etranje a yo dwe enpoze.

Pou rezon imigrasyon, nenpòt kalite kenbe toujou konte kòm yon kondanasyon.

Apwòch yo kategorik ak ki pa kategorik

Apwòch kategorik ak apwòch ki pa kategorik yo se metòd yo itilize pou inadmisibilite ak depòtabilite nan lwa imigrasyon. Apwòch kategorik la konpare yon lwa eta ak ekivalan federal la pou detèmine si se yon ofans ki ka depòte. Sa a fèt san yo pa itilize okenn dosye deyò. Faktè ki detèmine si lwa eta a pi laj pase lwa federal la. Si lwa eta a ak lwa federal yo matche, lè sa a lwa a se yon ofans depòtasyon. Si ou pa, yo pral itilize apwòch kategorik modifye a.

Yon lwa divizib se yon lwa ki genyen plizyè ofans. Yon lwa divizib pèmèt yon tribinal ale pi lwen pase lwa a pou detèmine si yon lwa depòte. Tribinal la ta ale pi lwen pase lwa a, nan dosye kondanasyon ak rapò lapolis, pou detèmine konduit moun nan pou rann kont depòtabilite.

Konviksyon Kriminèl

Dapre INA 101(a)(48)(B), nenpòt krim oswa kondanasyon apre 30 septanm 1996 ka fòme yon baz pou retire li. Nenpòt lè nan prizon oswa nan prizon yon jij òdone ka mete yon moun nan depòtasyon. Menm fraz sispansyon yo ka itilize pou rezon imigrasyon. Yon santans ki anile, menm pou rezon imigrasyon, yo pral itilize nouvo santans lan pou detèmine depòtabilite. Matter of Cota, 23 I&N Desanm 849 (BIA 2005). Sepandan, yon imigran pa ka atake kolateralman kondanasyon li nan tribinal imigrasyon e li ta dwe fè sa nan pwosedi kriminèl.

In Padilla kont Kentucky, Tribinal Siprèm Etazini te deside ke yon avoka kriminèl dwe enfòme yon kliyan sou konsekans imigrasyon yo nan lapriyè li a.

Krim ki enplike Moral Turpitude (CIMTs) Dapre INA §§237(a)(2)(A)(i) ak (ii)

Yon Krim ki enplike tòtite moral fè yon imigran oswa yon rezidan pèmanan legal depòte. Pou satisfè definisyon an, imigran an 1) te kondane, 2) pou yon krim ki enplike moral, 3) komèt nan lespas 5 an apre admisyon, 4) pou yon krim kote yo ka enpoze yon tèm ki gen plis pase yon ane.

Yon rezidan pèmanan legal ki te 1) kondane pou krim miltimè ki enplike moral moral, 2) nenpòt ki lè apre admisyon, epi 3) pa rive nan menm move konduit kriminèl la. Krim ki enplike malè moral yo se krim ki grav anpil. Ou ta dwe konsilte ak yon avoka imigrasyon anvan ou antre nan yon plede. Si yo te mete w nan pwosedi pou retire elèv la, tanpri rele nou pou diskite sou ka w la.

Ofans ki gen rapò ak dwòg dapre § INA 237(a)(2)(B)

Nenpòt moun ki te abi dwòg oswa ki te kondane pou yon krim ki gen rapò ak dwòg kapab depòtasyon. Yon rezidan pèmanan legal ki te kondane pou yon krim ki gen rapò ak dwòg kapab aplike pou egzansyon. Sepandan, egzansyon sa yo pa t ap disponib si yo te kondane moun nan pou yon krim ki agrave trafik dwòg. Gen yon eksepsyon, sepandan, pou premye fwa ofans pou mwens ke 30 gram marigwana.

Sèvis la kapab chaje depòtabilite tou si moun nan te kondane pou yon krim trafik dwòg. Krim ki agrave trafik dwòg yo peye lè:

 • Si kondanasyon an satisfè definisyon trafik
 • Si yon ofans eta a ekivalan a yon krim federal trafik

Krim ki agrave gen konsekans grav, tankou enkapasite pou jwenn natiralizasyon ak readmisyon Ozetazini. Gouvènman an ka sèvi ak "rezon pou kwè" tou pou rezon inadmisibilite rezon.

Krim agrave

INA § 101(a)(43) fè yon moun ki te kondane pou yon krim agrave depòtasyon. Estati a bay lis krim sa yo kòm krim ki agrave:

 • Touye, vyòl oswa abi seksyèl sou yon minè;
 • trafik ilegal nan yon sibstans kontwole;
 • trafik ilegal nan zam afe oswa aparèy destriktif;
 • blanchi lajan;
 • Enfraksyon eksplozif ak zam afe;
 • Krim vyolans;
 • Vòl oswa vòlè pou ki tèm nan prizon se yon ane;
 • Krim ranson;
 • pònografi timoun;
 • Krim rakèt pou yo ka enpoze yon ane prizon;
 • Pwostitisyon, trafik, ak esklavaj envolontè;
 • Sabotaj;
 • Krim fwod oswa manti kote pèt viktim nan plis pase $10,000;
 • kontrebann etranje;
 • Fose oswa mutile paspò;
 • Si yon akize pa parèt pou yon krim pou 5 ane prizon yo ka enpoze;
 • Obstruction nan jistis; epi
 • Konplo oswa eseye komèt nenpòt nan krim ki anwo yo.

Krim ki agrave yo gen konsekans grav epi ou ta dwe konsilte yon avoka imigrasyon anvan ou antre nan yon lapriyè nan nenpòt nan sa ki anwo yo.

Krim Vyolans

Nenpòt moun ki kondane pou yon krim vyolans kapab depòtasyon. Yon krim vyolans defini anba 18 USC 16. Tribinal Siprèm Etazini te deside Sesyon kont Dimaya ke lwa a te vag enkonstitisyonèl. Lwa a pa regle sou liy ka sa yo. Tanpri rete branche sou dènye nouvèl yo.

Tanpri rele nou si w se yon imigran akize de nenpòt nan krim sa yo.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo
  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*