Avoka DACA

Deferred Action for Childhood Arrivals oswa DACA se pa yon lwa imigrasyon Etazini, men se pito yon politik ki fèt pou pèmèt sèten moun ki te mennen Ozetazini ilegalman lè yo te timoun jwenn sèten avantaj tankou pèmi travay, lisans chofè, ak nimewo Sekirite Sosyal. Pwogram nan otorize aksyon difere sou pwosedi ranvwa ak otorizasyon travay ki akonpaye yo pou jiska dezan epi yo ka renouvle.

Diferan administrasyon politik yo te eseye elaji ak anile pwogram nan, epi efò yo te defye nan tribinal yo. Liy anba a se ke li ka difisil pou konprann estati a ak dwa moun ki resevwa DACA ak aplikan yo.

Avoka imigrasyon ki travay avèk DACA ede moun yo defini ak defann dwa yo anba pwogram nan. Si w se yon benefisyè DACA oswa si w enterese nan yon demann DACA inisyal oswa renouvèlman epi w bezwen asistans, yon avoka DACA devwe nan American Dream™ Law Office prepare pou l travay pou atenn objektif ou yo.

Efè Dènye Desizyon Tribinal yo

Malgre ke tribinal yo te deside ke politik DACA a gen defo legal, yo te remake tou ke moun te vin konte sou politik sa a nan retire difere epi toudenkou sispann pwogram nan ta lakòz gwo difikilte. Kounye a, Depatman Sekirite Enteryè a ap kontinye aksepte demann inisyal ak renouvèlman DACA ak demann konkouran yo pou otorizasyon travay.

Sepandan, ajans lan pa kounye a kapab akòde premye demann men sèlman renouvèlman yo. Tribinal yo espere ke gouvènman an revize politik la pou ke ajans imigrasyon an pral byento kapab akòde premye demann yo.

Gid pou mande DACA

Yon moun ki satisfè direktiv yo ka mande DACA, ki enkli:

 • Antre nan peyi Etazini anvan laj 16 an
 • Ki poko gen 31 an nan dat aplikasyon politik la (15 jen 2012)
 • Rezidans kontinyèl Ozetazini depi 15 jen 2007 jiska prezan
 • Prezans fizik Ozetazini nan dat 15 jen 2012 ak nan moman yo te fè demann DACA a
 • Pa gen estati imigrasyon legal anvan 15 jen 2012 oswa estati legal ki te ekspire apati dat sa a.
 • Gradyasyon nan lekòl segondè, GED, egzeyat onorab nan Fòs Ame Ameriken oswa kounye a nan lekòl la
 • Pa gen kondanasyon pou yon krim oswa yon deli grav, pa plis pase de kondanasyon pou deli minè, epi pa gen okenn menas pou sekirite nasyonal oswa sekirite piblik.

Yon avoka DACA kalifye ka revize sikonstans ou pou detèmine si w kalifye epi ede w dokimante kalifikasyon w.

Jwenn èd ou bezwen nan men yon avoka DACA

Règleman imigrasyon Etazini tankou DACA yo konplèks epi yo ka chanje souvan. Pou pwofite pi bon opòtinite yo, li itil pou travay avèk yon pwofesyonèl legal ki konsantre sou pwoblèm imigrasyon tout jounen, chak jou.

Nan American Dream™ Law Office, nou konprann ki sa ki anje ak yon demann DACA epi nou goumen san pran souf pou reyalize objektif ou yo. Pou pale ak nou epi aprann plis sou fason nou ta ka ede nan sitiyasyon ou, kontakte nou jodi a pou yon konsiltasyon konfidansyèl. 

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon