Avoka defans depòtasyon

Kit ou refere a pwosesis la pa non ofisyèl la, "retire," oswa itilize tèm tradisyonèl "depòtasyon an," pwosesis la estrès legal se youn ke imigran yo fè fas a twò souvan nan US la Depòtasyon ekspilse yon imigran soti nan peyi Etazini epi retounen yo nan. peyi orijin yo nan yon fason ki fè li difisil pou retounen.

Erezman, ekip defans depòtasyon ki gen eksperyans nan avoka American Dream™ Law Office la konnen ki jan pou l demontre ke ranvwa pa apwopriye oswa poukisa gouvènman an ta dwe bay soulajman pou retire elèv la epi pèmèt yon imigran rete Ozetazini. depòtasyon, li pi bon pou w konsilte yon avoka defans depòtasyon byen vit paske sa ap ba w opsyon ki pi disponib pou w konbat depòtasyon.

REYEN OBJEKTIF IMIGRASYON OU

avèk Eksepsyonèl
Sèvis Legal

Ahmad Yakzan se yon avoka imigrasyon ki te viv rèv Ameriken an™. Li vle ede kliyan li yo fè eksperyans lavi sa a tou nan bay sèvis lalwa san parèy atravè American Dream ™ Law Office, PLLC. Konpayi nou an pa sispann nan anyen pou ede kliyan nou yo ak depòtasyon yo, aplikasyon pou kat vèt, aplikasyon azil, ak lòt enkyetid imigrasyon ilegal yo.

Rezon pou Depòtasyon

Malgre ke anpil moun kwè ke se sèlman imigran san papye yo fè fas a depòtasyon, gouvènman ameriken an souvan inisye pwosedi ranvwa kont imigran ki te viv nan peyi a legalman pou plizyè ane. Lalwa bay anpil rezon pou depòtasyon, tankou:

  • Chanjman nan sikonstans pou yon viza pa sipòte ankò
  • Vyolasyon kondisyon yon viza
  • Si w pa enfòme USCIS sou yon chanjman adrès
  • Antre ilegal nan peyi Etazini
  • Patisipasyon nan aktivite ilegal
  • Fwòd nan imigrasyon, tankou yon maryaj simul
  • Resevwa asistans piblik

Pou konbat ranvwa, yon avoka defans depòtasyon ka kapab montre ke akizasyon yo pa kòrèk. Pa egzanp, li ka posib pou demontre ke moun yo akize pou fwod la te aji ak bon lafwa oswa ke sikonstans yo sipòte yon viza pa te chanje nan yon fason ki gen sans.

Altènativman, yon avoka defans depòtasyon kapab tou diskite ke pandan ke otorite imigrasyon yo ka gen rezon pou yo retire, depòtasyon nan sikonstans patikilye yo vyole politik piblik ak sekou yo ta dwe akòde. Pa ekzanp, yon avoka defans te kapab montre ke ranvwaye ta lakòz gwo difikilte pou manm fanmi ki se sitwayen, oswa ke imigran an kalifye pou azil.

Pwosesis pou retire elèv la

Pifò nan tan an, yon moun ki deja ap viv Ozetazini ka sèlman retire nan pwosedi fòmèl. US Imigrasyon ak Ladwàn Ranfòsman (ICE) ka arete yon imigran yo sispèk ki vyole lalwa, oswa lòt ofisyèl lapolis ka remèt yon imigran bay ICE. Yo ka mete yon imigran an prizon oswa yo lage, men nenpòt fason, si yo resevwa yon Avi pou yo parèt, lè sa a pwosedi pou ranvwaye yo ap kòmanse epi li esansyèl pou pran anpil prekosyon ak sa k ap pase apre.

Yon avoka imigrasyon kapab bay konsèy pou asire ke imigran ki fè fas a depòte pa di oswa fè yon bagay ki mete an danje chans pou yo konbat depòtasyon, pandan y ap pwoteje dwa imigran an epi konstwi pi bon ka pou defans. Si yo arete yon imigran, entèvansyon rapid pa yon avoka defans depòtasyon ka pèmèt yon lage rapid sou kosyon. Si sa nesesè, yon avoka ki gen konesans ka bay reprezantasyon nan yon odyans sou kosyon pou asire yo libere sou kosyon pandan pwosedi a.

Imigran ki te resevwa yon Avi pou konparèt yo pral oblije parèt nan yon odyans kout kalandriye kote yo admèt oswa refize akizasyon yo fòmèlman, epi answit tribinal la pwograme yon odyans konplè sou merit ka a. Travay ak yon avoka defans depòtasyon devwe pandan tout pwosesis la ede asire ke ou ka pran avantaj de tout opsyon ki disponib pou konbat retire elèv la.

Jwenn Èd nan men yon Avoka Defans Depòtasyon kalifye Jodi a

Biwo Lwa American Dream™ ede imigran nan tout kalite sitiyasyon konbat depòtasyon pou yo ka rete Ozetazini epi pouswiv rèv yo. Plis ou tann pou w chèche èd, se mwens opsyon ou ka rete. Kontakte nou jodi a pou aprann kijan nou ta ka bati pi bon defans ou.