Prezans ilegal Ozetazini se prejidis lè li rive jwenn yon viza imigran oswa ajisteman estati a. Dapre INA §212(a)(9(B), 8 USC §1182 (a)(9) , yon moun ki mande admisyon apre li te prezan ilegalman Ozetazini pa admisib.Si peryòd prezans ilegal la plis pase 180 jou men mwens ke 360 ​​jou, imigran an pa t ap admisyon pou twazan. Imigran an pa t ap elijib pou 10 ane si peryòd la plis pase 180 jou. Sepandan, gen peryòd prezans ki pa konte pou prezans ilegal tankou:

 • Moun yo akòde depa volontè
 • Moun ki pa bay yon I-94
 • Moun ki resevwa Estati Pwoteje Tanporè (TPS)
 • Moun ki annatant ajisteman nan aplikasyon estati
 • Moun sa yo ki akòde kenbe nan retire elèv la
 • Moun yo akòde yon rete nan retire, ak
 • Moun sa yo ki akòde anile nan retire.

Gen lòt eksepsyon nan lwa a ki gen ladan mari oswa madanm ki maltrete yo, minè, moun ki asile yo, moun ki anba pwoteksyon inite familyal, ak viktim fòm trafik grav. Gen kèk moun ki gen yon sitiyasyon ilegal Ozetazini pa nesesèman deklanche prezans ilegal. Imigran sa yo gen ladan elèv ki te akòde dire estati a pa ta akimile prezans ilegal jiskaske yon jij imigrasyon oswa USCIS deside ke moun nan te prezan ilegalman.

 Yon Musk imigran mande admisyon ankò pou bar prezans ilegal yo dwe deklanche.

Fòm I-601 oswa I-601A?

Anjeneral, yon imigran dwe kite Etazini pou ba a ka deklanche. An jeneral, egzansyon yo, apre yo fin depa, yo anjeneral depoze avèk fòm I-601 la. Sepandan, moun ki prezan Ozetazini ka fè yon demann pou egzansyon an anvan l ale lè l sèvi avèk fòm I-601A. Chanjman sa a te posib pa Administrasyon Obama an 2013.

Kritè Egzansyon yo:

Lwa a pèmèt yon egzansyon si refi admisyon an ta lakòz gwo difikilte pou fanmi imigran ki kalifye yo. Imigran an dwe pitit gason, pitit fi, oswa mari oswa madanm yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal. Imigran an kenbe chay prèv nan ka sa a pou montre difikilte ekstrèm. Prèv difikilte ekstrèm yo enkli:

 • Lyen fanmi ak Etazini
 • Enpak sosyal ak kiltirèl
 • Enpak ekonomik sou fanmi ki kalifye a
 • Kondisyon sante yo
 • Kondisyon peyi nan peyi sitwayènte a

Apèl nan refi:

Pa gen okenn apèl pou refi aplikasyon I-601A a. Yon refi aplikasyon I-601 a ka fè kontestasyon nan Biwo Apèl Administratif lè l sèvi avèk fòm I-290B.