Lwa domestik Etazini ki gen rapò ak refijye yo

American Dream™ Law Office PLLC: Your American Dream™ Law Office, te ede plizyè moun jwenn rezidans pèmanan yo atravè azil politik petisyon. Avoka Ahmad Yakzan te reprezante plizyè moun ki gen gwo pwofil devan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) petisyon afimatif ak devan Biwo Egzekitif Revizyon Imigrasyon an (EOIR) nan aplikasyon defansiv oswa apre yo fin refere petisyon an bay EOIR.

Lwa azil nan peyi Etazini se yon pwodwi nan lwa entènasyonal, lwa domestik ak anpil lwa konplèks. Lwa a kouvri moun ki asile yo, moun ki gen libète pwovizwa, moun k ap chèche retire yo, dapre Konvansyon kont tòti a, ak estati pwoteksyon tanporè.

LWA ENTERNASYONAL KI KONSÈNÈ POU REFIJYE

Konvansyon Nasyonzini ak Pwotokòl 1967 ki gen rapò ak estati refijye yo ke Etazini te aksepte an 1968 yo fè pati lwa refijye ameriken an. Pwotokòl la enkòpore atik 2-34 nan Konvansyon Nasyonzini 1951 sou Refijye yo. Pwotokòl la enpòtan paske li te enkòpore nan lwa Etazini, enkli definisyon refijye anba INA 101(a)(42).

Konsèy Apèl pou Imigrasyon ak Tribinal Federal yo te deside ke manyèl Komisyonè Nasyonzini pou Refijye yo detèmine kalifikasyon pou estati refijye ak pwosedi yo itilize pou estati sa a. Cordoza-Fonseca kont INS, 480 US 421, 439 (1987). Anplis de sa, Konvansyon Nasyonzini kont tòti (CAT) te mete ann lwa Ozetazini an 1998 e li fè pati lwa Etazini ki kouvri azil yo. Dapre konvansyon an, yon eta pati ka pa retounen yon aplikan si gen anpil chans pou moun nan ta sibi tòti. Gade, atik 3(1). Kongrè a te deklare menm bagay la. Prensip koutim lwa entènasyonal aplike tou nan detèminasyon an. Zafè Medina, 19 I&N Desanm 734 (BIA 1988).

Gen plizyè lwa domestik ki konsène refijye Kongrè a te pibliye. Lwa 1980 sou refijye a se mwen ki pi komen. Tou de Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon ak règleman an te enkòpore lwa a.

Konsèy Apèl Imigrasyon an ak Depatman Jistis la ka entèprete lwa ki gen rapò ak refijye yo. Pwokirè Jeneral la kapab revize desizyon Komisyon Konsèy la dapre Lwa Imigrasyon ak natiralizasyon an. Zafè Mogharrabi , 19 I&N Desanm 439, 445 (BIA 1988). Depatman Sekirite Enteryè ak Depatman Deta pran desizyon administratif konsènan kalifikasyon.

Tribinal federal la ka revize tou defi konstitisyonèl nan règleman ak kèk detèminasyon. Ajans administratif yo pa gendwa amize defi konstitisyonèl nan règleman yo. Pifò nan defi sa yo fèt anba Lwa pou Apèl Administratif oswa Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon.

MOUN PWOTEJE ANBA LWA AMERIKEN

Diferan kategori moun sa yo pwoteje anba lalwa:

 • Nòmal koule refijye anba §INA 207(a)
 • Refijye koule ijans INA §207(b)
 • Moun k ap chèche azil dapre INA §208
 • Moun k ap chèche kenbe pou yo retire yo dapre INA §241 (b)(3)
 • Moun k ap chèche pwoteksyon anba Konvansyon kont tòti
 • Kondisyon anba INA §212(d)(5)
 • Moun yo akòde pwolonje depa volontè oswa difere depa fòse
 • Moun ki akòde estati pwoteksyon tanporè (TPS)

REFIJYE LÒT LÒT

Yon refijye defini kòm yon moun andeyò peyi li ki akòz yon krent byen fonde pou pèsekisyon akòz yon tè pwoteje pa ka retounen nan peyi li. INA §101(a)(42)(A). Definisyon an gen ladan tou moun ki nan peyi yo ke Prezidan an deziyen apre konsiltasyon ak Kongrè a. INA §101(a)(42)(B). Moun ki se sitwayen plis pase yon peyi pa kalifye kòm refijye sof si yo montre ke dezyèm peyi a t ap pèsekite yo. Zafè BR-, 26 I&N Desanm 119 (BIA 2013). Lwa a tou diskalifye yon aplikan si yo te janm patisipe nan pèsekisyon lòt moun. INA §101(a)(42)(B). Nan yon desizyon ki sot pase, Komisyon Konsèy la te deside ke kontrent ka yon eksepsyon nan ba pèsekitè a. Zafè Negusie, 27 I&N Desanm 347 (BIA 2018). Refijye nòmal koule yo se refijye sa yo ki aplike pou admisyon kòm refijye lòt bò dlo. INA §207(a)(1). Prezidan an deziyen refijye nòmal koule sa yo, apre konsiltasyon ak Kongrè a ki baze sou enkyetid imanitè oswa enterè nasyonal. Id.

Refijye ijans koule yo se refijye sa yo ke, akòz enkyetid imanitè ijans, Prezidan an deziyen pou admisyon. INA §207(b). Kongrè a ka deziyen tou sèten gwoup ki gen yon baz kredib nan enkyetid sou posiblite pou pèsekisyon. Kongrè a deziyen gwoup sa yo pou pwoteksyon:

 • Moun ki rete nan ansyen Inyon Sovyetik ki pataje sèten karakteristik
 • Moun ki rete nan Vyetnam, Laos ak Kanbòdj ki pataje menm karakteristik yo
 • Jwif oswa kretyen evanjelik nan ansyen Inyon Sovyetik
 • Manm Legliz Katolik Ukrainian oswa Legliz Otodòks Ukrainian nan ansyen Inyon Sovyetik la, ak
 • Moun ki rete nan Repiblik Islamik Iran ki se manm yon minorite relijye.

Kongrè a deziyen tou sitwayen Irakyen ki te travay ak gouvènman Etazini, Kore di Nò dapre Lwa sou Dwa Moun Kore di Nò a, ak moun ki soti nan sèten peyi ki ede mennen Ameriken yo prizonye nan Vyetnam oswa nan lagè Koreyen an nan prizon ameriken.

In Zafè DK-, 25 I&N Desanm 761 (BIA 2012), Komisyon Apèl pou Imigrasyon an te deside ke yon refijye gendwa retire li dapre INA§ 237.

Nou konprann ke aplike pou azil ak kenbe pou retire elèv la se yon pwoblèm grav. Lavi ou ta ka literalman depann sou rezilta a. Rele nou jodi a pou èd pou aplike pou sekou sa a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo
  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*