Pwosesis kòmsadwa nan Pwosedi Imigrasyon

Ki sa ki Akòz Pwosesis?

Pwosesis kòmsadwa se youn nan prensip fondamantal nan lwa imigrasyon. Pwosesis kòmsadwa nan pwosedi imigrasyon yo garanti nan senkyèm amannman nan Konstitisyon Etazini an. Senkyèm Amannman an garanti yon odyans san patipri pou imigran yo pwosedi pou retire elèv la. Yon vyolasyon se konsekans epi li ka mennen nan fen pwosedi a, reouvèti pwosedi yo, oswa anile Avi pou Konèt la.

Yon imigran dwe genyen yon enterè libète ki pwoteje pou vyolasyon Pwosesis Ekò a rive.  Valencia-Alvarez kont Gonzales, 469 F.3d 1319, 1330 n.13 (9yèm Cir. 2006). Si imigran an pa elijib pou soulajman yo chache a, p ap gen okenn vyolasyon Pwosesis Akò. Id Refi soulajman diskresyonè, pou kont li, san prejije, pa ta dwe konsidere kòm yon vyolasyon. Sandoval-Luna kont Mukasey, 526 F.3d 1243, 1247 (9yèm Cir. 2008).

Kontakte nou Konsènan pwosedi jis nan imigrasyon

Egzanp Vyolasyon Pwosesis Ekitab

Avoka Ahmad Yakzan te defann anpil imigran nan pwosedi pou retire elèv la. Li te itilize Clause Pwosesis Akò pou siprime prèv, relouvri pwosedi yo, epi mete fen nan yo. Men kèk egzanp vyolasyon Pwosesis Ekitab yo enkli:

 • Jij Imigrasyon an abandone enpasyalite
 • Jij imigrasyon an avan jijman reklamasyon yon imigran
 • Desizyon rezime ki pa gen ladann yon analiz detaye
 • Dosye administratif ki manke ki anpeche dwa pou fè apèl
 • Prevansyon egzamen konplè sou imigran an
 • Refi Mosyon pou Kontinye
 • Vyolasyon pwòp règleman ajans lan

Gen lòt egzanp vyolasyon sa yo. Vyolasyon yo ka depann de sikonstans endividyèl yo.

Egzijans Prejije

Pou ranport sou yon reklamasyon Pwosesis Ekitab, yon imigran dwe montre ke te gen yon vyolasyon dwa li ak ke li te prejije nan refi a dwa li. Prejije anjeneral vle di ke rezilta a nan pwosedi yo ta diferan. Yon imigran pote chay pou satisfè kondisyon sa yo.

Nan kèk ka, prejije pa obligatwa. Pa egzanp, yon vyolasyon pwòp règleman ajans lan ki fèt pou pwoteje imigran an sifi pou montre prejije. Lazaro kont Mukasey, 527 F.3d 977, 981 (9yèm Cir. 2008). Anplis de sa, yon reprezantasyon ensufizant ki anpeche yon imigran dwa li pou fè apèl tou satisfè sipozisyon an nan prejije. Ray kont Gonzales, 439 F.3d 582, 587 (9yèm Cir. 2006).

Kondisyon pou fatig

Yon imigran dwe prezève vyolasyon Pwosesis Dwa devan ajans lan pou tribinal federal revize. 8 USC § 1252(d)(1). A tribinal federal pa t ap revize yon reklamasyon si li pa te konsève. Sèlman mansyone nan vyolasyon jistis la pa ase. Yon imigran dwe fè reklamasyon sa a ase pou li avèti ajans lan. Young v. Holder, 697 F.3d 976, 982 (9yèm Cir. 2012). Sepandan, kèk reklamasyon ki pa nan domèn ajans lan pa oblije fin itilize. Coyt v. Holder, 593 F.3d 902, 905 (9yèm Cir. 2010).

Vyolasyon Pwosesis Ekitab yo trè konplike epi yo dwe revize pa yon avoka imigrasyon anvan ou kontinye. Yon avoka imigrasyon konpetan ta prezève agiman sa yo nan nivo tribinal imigrasyon an. Kontakte nou jodi a pou w planifye yon konsiltasyon pou analize ka w la.

Ki sa ki Akòz Pwosesis?

Pwosesis kòmsadwa se youn nan prensip fondamantal nan lwa imigrasyon. Pwosesis kòmsadwa nan pwosedi imigrasyon yo garanti nan senkyèm amannman nan Konstitisyon Etazini an. Senkyèm Amannman an garanti yon odyans san patipri pou imigran yo pwosedi pou retire elèv la. Yon vyolasyon se konsekans epi li ka mennen nan fen pwosedi a, reouvèti pwosedi yo, oswa anile Avi pou Konèt la.

Yon imigran dwe genyen yon enterè libète ki pwoteje pou vyolasyon Pwosesis Ekò a rive.  Valencia-Alvarez kont Gonzales, 469 F.3d 1319, 1330 n.13 (9yèm Cir. 2006). Si imigran an pa elijib pou soulajman yo chache a, p ap gen okenn vyolasyon Pwosesis Akò. Id Refi soulajman diskresyonè, pou kont li, san prejije, pa ta dwe konsidere kòm yon vyolasyon. Sandoval-Luna kont Mukasey, 526 F.3d 1243, 1247 (9yèm Cir. 2008).

Kontakte nou Konsènan pwosedi jis nan imigrasyon

Egzanp Vyolasyon Pwosesis Ekitab

Avoka Ahmad Yakzan te defann anpil imigran nan pwosedi pou retire elèv la. Li te itilize Clause Pwosesis Akò pou siprime prèv, relouvri pwosedi yo, epi mete fen nan yo. Men kèk egzanp vyolasyon Pwosesis Ekitab yo enkli:

 • Jij Imigrasyon an abandone enpasyalite
 • Jij imigrasyon an avan jijman reklamasyon yon imigran
 • Desizyon rezime ki pa gen ladann yon analiz detaye
 • Dosye administratif ki manke ki anpeche dwa pou fè apèl
 • Prevansyon egzamen konplè sou imigran an
 • Refi Mosyon pou Kontinye
 • Vyolasyon pwòp règleman ajans lan

Gen lòt egzanp vyolasyon sa yo. Vyolasyon yo ka depann de sikonstans endividyèl yo.

Egzijans Prejije

Pou ranport sou yon reklamasyon Pwosesis Ekitab, yon imigran dwe montre ke te gen yon vyolasyon dwa li ak ke li te prejije nan refi a dwa li. Prejije anjeneral vle di ke rezilta a nan pwosedi yo ta diferan. Yon imigran pote chay pou satisfè kondisyon sa yo.

Nan kèk ka, prejije pa obligatwa. Pa egzanp, yon vyolasyon pwòp règleman ajans lan ki fèt pou pwoteje imigran an sifi pou montre prejije. Lazaro kont Mukasey, 527 F.3d 977, 981 (9yèm Cir. 2008). Anplis de sa, yon reprezantasyon ensufizant ki anpeche yon imigran dwa li pou fè apèl tou satisfè sipozisyon an nan prejije. Ray kont Gonzales, 439 F.3d 582, 587 (9yèm Cir. 2006).

Kondisyon pou fatig

Yon imigran dwe prezève vyolasyon Pwosesis Dwa devan ajans lan pou tribinal federal revize. 8 USC § 1252(d)(1). A tribinal federal pa t ap revize yon reklamasyon si li pa te konsève. Sèlman mansyone nan vyolasyon jistis la pa ase. Yon imigran dwe fè reklamasyon sa a ase pou li avèti ajans lan. Young v. Holder, 697 F.3d 976, 982 (9yèm Cir. 2012). Sepandan, kèk reklamasyon ki pa nan domèn ajans lan pa oblije fin itilize. Coyt v. Holder, 593 F.3d 902, 905 (9yèm Cir. 2010).

Vyolasyon Pwosesis Ekitab yo trè konplike epi yo dwe revize pa yon avoka imigrasyon anvan ou kontinye. Yon avoka imigrasyon konpetan ta prezève agiman sa yo nan nivo tribinal imigrasyon an. Kontakte nou jodi a pou w planifye yon konsiltasyon pou analize ka w la.

Ki sa ki Akòz Pwosesis?

Pwosesis kòmsadwa se youn nan prensip fondamantal nan lwa imigrasyon. Pwosesis kòmsadwa nan pwosedi imigrasyon yo garanti nan senkyèm amannman nan Konstitisyon Etazini an. Senkyèm Amannman an garanti yon odyans san patipri pou imigran yo pwosedi pou retire elèv la. Yon vyolasyon se konsekans epi li ka mennen nan fen pwosedi a, reouvèti pwosedi yo, oswa anile Avi pou Konèt la.

Yon imigran dwe genyen yon enterè libète ki pwoteje pou vyolasyon Pwosesis Ekò a rive.  Valencia-Alvarez kont Gonzales, 469 F.3d 1319, 1330 n.13 (9yèm Cir. 2006). Si imigran an pa elijib pou soulajman yo chache a, p ap gen okenn vyolasyon Pwosesis Akò. Id Refi soulajman diskresyonè, pou kont li, san prejije, pa ta dwe konsidere kòm yon vyolasyon. Sandoval-Luna kont Mukasey, 526 F.3d 1243, 1247 (9yèm Cir. 2008).

Kontakte nou Konsènan pwosedi jis nan imigrasyon

Egzanp Vyolasyon Pwosesis Ekitab

Avoka Ahmad Yakzan te defann anpil imigran nan pwosedi pou retire elèv la. Li te itilize Clause Pwosesis Akò pou siprime prèv, relouvri pwosedi yo, epi mete fen nan yo. Men kèk egzanp vyolasyon Pwosesis Ekitab yo enkli:

 • Jij Imigrasyon an abandone enpasyalite
 • Jij imigrasyon an avan jijman reklamasyon yon imigran
 • Desizyon rezime ki pa gen ladann yon analiz detaye
 • Dosye administratif ki manke ki anpeche dwa pou fè apèl
 • Prevansyon egzamen konplè sou imigran an
 • Refi Mosyon pou Kontinye
 • Vyolasyon pwòp règleman ajans lan

Gen lòt egzanp vyolasyon sa yo. Vyolasyon yo ka depann de sikonstans endividyèl yo.

Egzijans Prejije

Pou ranport sou yon reklamasyon Pwosesis Ekitab, yon imigran dwe montre ke te gen yon vyolasyon dwa li ak ke li te prejije nan refi a dwa li. Prejije anjeneral vle di ke rezilta a nan pwosedi yo ta diferan. Yon imigran pote chay pou satisfè kondisyon sa yo.

Nan kèk ka, prejije pa obligatwa. Pa egzanp, yon vyolasyon pwòp règleman ajans lan ki fèt pou pwoteje imigran an sifi pou montre prejije. Lazaro kont Mukasey, 527 F.3d 977, 981 (9yèm Cir. 2008). Anplis de sa, yon reprezantasyon ensufizant ki anpeche yon imigran dwa li pou fè apèl tou satisfè sipozisyon an nan prejije. Ray kont Gonzales, 439 F.3d 582, 587 (9yèm Cir. 2006).

Kondisyon pou fatig

Yon imigran dwe prezève vyolasyon Pwosesis Dwa devan ajans lan pou tribinal federal revize. 8 USC § 1252(d)(1). A tribinal federal pa t ap revize yon reklamasyon si li pa te konsève. Sèlman mansyone nan vyolasyon jistis la pa ase. Yon imigran dwe fè reklamasyon sa a ase pou li avèti ajans lan. Young v. Holder, 697 F.3d 976, 982 (9yèm Cir. 2012). Sepandan, kèk reklamasyon ki pa nan domèn ajans lan pa oblije fin itilize. Coyt v. Holder, 593 F.3d 902, 905 (9yèm Cir. 2010).

Vyolasyon Pwosesis Ekitab yo trè konplike epi yo dwe revize pa yon avoka imigrasyon anvan ou kontinye. Yon avoka imigrasyon konpetan ta prezève agiman sa yo nan nivo tribinal imigrasyon an. Kontakte nou jodi a pou w planifye yon konsiltasyon pou analize ka w la.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon