Katriyèm Preferans (EB-4) Espesyal imigran anba INA §203(b)(4)

Kategori sa a gen ladann plizyè imigran, tankou rezidan ki retounen, moun ki repran sitwayènte Etazini ak travayè relijye yo.

Rezidan ki retounen yo se moun ki pa t abandone rezidans yo men ki pa gen yon kat I-551 valab. Rezidan an ta depoze fòm DS-117 ak tout prèv pou montre li pa abandone rezidans li. Yo ta ba li yon Visa Imigran SB-1. Kategori sa a gen ladan tou pasaje ki soti nan fwontyè yo ki se rezidan pèmanan legal ki abite nan Kanada oswa Meksik epi ki vwayaje ale nan Etazini. Tan ki pase deyò nan sitiyasyon vwayajè pa konte pou rezon natiralizasyon.

Kontakte nou pou Petisyon EB-4

Petisyon travayè relijye pou rezidans pèmanan:

Travayè relijye yo enkli minis oswa travayè relijye ki:

  1. Pandan 2 zan imedyatman anvan petisyon an te yon manm nan yon denominasyon relijye ki gen yon bon fwa, ki pa gen pwofi, objektif relijye;
  2. Moun nan chèche antre Ozetazini pou travay pou omwen 35 èdtan kòm yon minis oswa yon travayè relijye; epi
  3. Moun nan ap travay kòm yon minis oswa yon vokasyon relijye Ozetazini oswa aletranje pou omwen dezan imedyatman anvan petisyon an. De ane yo pa oblije nan estati legal. Yon fwa ke 2 ane yo etabli epi I-360 apwouve, moun nan ka ajiste si li te soti nan estati pou mwens pase 180 jou. Gen kèk repo nan 2 zan yo pèmèt toutotan 1) aplikan an te toujou travay nan yon relijyon relijyon 2) repo a pa t depase 2 zan 3) objektif la se te plis edikasyon relijye 4) aplikan an te toujou yon manm nan denominasyon. Travay la dwe swa aplentan oswa kontinyèl. Pou satisfè egzijans 2 zan moun nan ta dwe jwenn konpansasyon.

Petisyon Espesyal Jivenil Imigran pou Rezidans Pèmanan:

Special Immigrant Juveniles (SIJ) yo enkli tou nan kategori sa a. Sa a se yon ibrid ant lwa depandans eta ak lwa imigrasyon Etazini. Kondisyon pou kalite klasifikasyon sa a se jan sa a:

  1. Timoun nan dwe gen mwens pase 21 an nan moman li depoze I-360 la
  2. Yon tribinal eta te deklare li depandan anvan li te gen 18 an
  3. Ki gen reyinifikasyon ak youn nan paran li se pa yon opsyon solid, ak
  4. Nan pi bon enterè li pou yo pa retounen nan peyi sitwayènte paran an

Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon sou katriyèm preferans, EB-4, petisyon.