Visa Elèv F-1

Pou vin etidye Ozetazini, pifò elèv yo bezwen yon viza elèv F-1. Elèv ki vwayaje Ozetazini avèk yon viza vizitè oswa atravè Pwogram Visa Waiver ka pran kou lwazi ki pa gen kredi, men si yo ap pran yon klas ki mennen nan yon diplòm oswa yon sètifika akademik, yon viza vizitè pa ase, menm si la. klas la kout.

Bon nouvèl sou jwenn yon viza elèv F-1 se ke li pèmèt ou pote yon mari oswa madanm ak timoun minè ki pa marye avèk ou sou viza F-2. Ou kapab tou travay nan kèk sitiyasyon. Sepandan, move nouvèl sou yon viza elèv F-1 se ke pwosesis aplikasyon an ka long ak mande. Nenpòt erè ka retade akòde yon viza oswa lakòz yon refi aplikasyon w lan. 

Anpil elèv chwazi travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office pandan pwosesis aplikasyon an pou evite pwoblèm potansyèl yo. Nou ede ak tout kalite viza, ki gen ladan viza elèv ak viza asosye pou manm fanmi yo.

Kondisyon pou yon viza F-1

Faktè ki pi enpòtan pou elèv yo konprann lè yo aplike pou yon viza F-1 se ke non sèlman yo dwe satisfè kritè kalifikasyon yo, yo bezwen tou pwouve ke yo satisfè kritè sa yo. Aplikan yo dwe montre ak konviksyon ke yo:

  • Viv andeyò peyi Etazini epi kenbe gwo lyen ak peyi a
  • Gen sipò finansye pou pèmèt yo fini kou etid la san yo pa travay
  • Yo konpetan nan lang angle oswa yo enskri nan klas ki pral mennen nan konpetans nan lang nan
  • Gen entansyon retounen nan peyi yo apre etid yo fini
  • Yo aksepte ak enskri nan yon pwogram nan lekòl la apwouve pa Elèv ak Echanj Vizitè Pwogram (SEVP)

Yon fwa yon elèv enskri nan yon lekòl SEVP apwouve, yo antre nan Sistèm Enfòmasyon pou Elèv ak Echanj Vizitè (SEVIS) epi yo dwe peye frè SEVIS la. Apre sa, lekòl la bay yon Fòm I-20, ki bay prèv akseptasyon ak enskripsyon pou rezon imigrasyon. Si yon mari oswa madanm oswa yon timoun pral antre Ozetazini ak yon viza F-2, yo dwe tou anrejistre epi jwenn yon kopi Fòm I-20, men yo pa bezwen peye frè SEVIS la.

Aplikasyon ak Entèvyou nan Anbasad la oswa Konsila

Apre li fin resevwa yon Fòm I-20, elèv la aplike pou yon viza F-1 nan Anbasad Ameriken oswa Konsila lokal la. Kondisyon yo varye, men anjeneral aplikan an ap bezwen soumèt yon Fòm DS-160 epi pwograme yon entèvyou nan anbasad la oswa konsila epi peye frè aplikasyon an.

Anvan entèvyou viza a, aplikan yo bezwen rasanble dokiman yo mande yo. Ofisyèl yo ka mande lòt dokiman pandan oswa apre entèvyou a. Yon avoka imigrasyon ka ede asire w ke w gen enfòmasyon yo ka mande, tankou nòt egzamen ofisyèl oswa prèv lyen ak peyi lakay ou. Li enpòtan pou w di laverite lè w ap reponn kesyon pandan entèvyou a, epi asire w ke repons ou yo matche ak enfòmasyon yo bay nan aplikasyon w lan ak lòt dokiman yo.

Nouvo elèv yo ka resevwa yon viza jiska 120 jou anvan dat lekòl la kòmanse, men yo p ap pèmèt yo antre Ozetazini jiskaske 30 jou anvan pwogram nan kòmanse. Elèv k ap kontinye yo ka resevwa yon viza epi antre Ozetazini nenpòt ki lè anvan klas yo kòmanse.

Yon Avoka Imigrasyon ki gen eksperyans ta ka ede w jwenn viza elèv F-1 ou

Ekip imigrasyon devwe nan Biwo Lwa American Dream™ konnen kijan pou asire aplikasyon pou viza elèv F-1 yo demontre konplètman kalifikasyon yon aplikan. Nou ka ede w evite erè ki ka lakòz reta oswa refi aplikasyon w lan. Kontakte nou jodi a pou aprann plis sou fason nou ka ede w atenn objektif ou yo.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*