Imigrasyon pou Fanmi

Refòm Imigrasyon 2021 - DACA ak DAPA

Kounye a ke Joe Biden te genyen eleksyon prezidansyèl la, refòm imigrasyon an 2021 sanble posib. Joe Biden pral swiv menm plan ak Obama a. Li ap fè siyal ke yon ekstansyon Aksyon Difere pou Arive Timoun yo (DACA) pral aplike nan kòmansman ane 2021. Mwen panse tou ke yon rezirèksyon Aksyon Difere pou Paran Sitwayen Etazini ak Rezidan Pèmanan Legal (DAPA) gen anpil chans tou. Anfen, plan pre-eleksyon li a enkli yon plan pou refòm imigrasyon konplè an 2021.

Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA):

Prezidan Obama te etabli pwogram Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) atravè yon lòd egzekitif an 2012. Pwogram nan te pèmèt timoun paran yo mennen yo Ozetazini nan yon laj jèn pou aplike pou aksyon difere. Aksyon Difere se yon zouti nan Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an ki pèmèt Prezidan an ranvwaye ranvwa. Ranvwa sa a ka baze sou rezon imanitè ak lòt rezon. Pou kalifye nan pwogram nan yon aplikan dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Ou dwe gen mwens pase 31 an depi 15 jen 2007.
 • Dwe te rive Ozetazini anvan 16yèm anivèsè nesans yo.
 • Aplikan an dwe abite Ozetazini depi 15 jen 2007.
 • Yo ta dwe prezan fizikman Ozetazini sou 15 jen 2007.
 • Pa te gen okenn estati legal sou 15 jen 2012.
 • Te gradye lekòl segondè, kounye a enskri nan lekòl segondè, oswa ou te resevwa yon GED.
 • Pa te kondane pou yon krim oswa yon deli grav.

Prezidan Obama te eseye elaji pwogram nan men plizyè eta te lajistis. Ka a te rive nan Tribinal Siprèm lan ak tribinal la konfime enjonksyon nan tout peyi a.

Prezidan Trump sispann pwogram nan apre li te eli. Tribinal Siprèm lan deside ke revokasyon pwogram nan pa t swiv pwosedi apwopriye. Administrasyon aktyèl la kanpe sou desizyon li pran pou mete fen nan pwogram nan. Sepandan, li aksepte aplikasyon renouvèlman pou aplikan ki te deja apwouve petisyon an.

Prezidan eli Biden te pwomèt li pral retabli pwogram nan apre eleksyon l 'yo. Li te pwomèt tou yon ekspansyon nan benefis ki genyen nan pwogram nan. Plan an fè benefisyè yo elijib tou pou prè elèv yo ak sibvansyon Pell. Li pral kapab fè chanjman sa yo atravè lòd egzekitif depi Prezidan Obama ak Prezidan Trump te etabli ak fonn pwogram nan atravè lòd egzekitif.

Aksyon Difere pou Paran Sitwayen Etazini ak Rezidan Pèmanan Legal (DAPA):

Pwogram sa a se te yon tantativ ekspansyon lòd Prezidan Obama an 2012 la. Ekspansyon 2014 la te ajoute nan pwogram 2012 la konsènan kalifikasyon DACA. Pwogram DAPA te vize pou imigran san papye ak timoun ki se sitwayen Etazini oswa rezidan pèmanan legal. Lòd la te deklare kondisyon sa yo pou kalifye:

 • Fè paran yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal.
 • Dwe te rete Ozetazini apati 1ye janvye 2010.
 • Te prezan nan peyi Etazini apati dat lòd la.
 • Aplikan an pa ta dwe gen okenn estati legal nan dat lòd la.
 • Pa te kondane pou yon ofans kriminèl ki gen ladan krim ak deli.

Prezidan eli Biden ka reviv pwogram sa a lè l sèvi avèk lòd egzekitif. Jan mwen te deklare pi wo a, eta yo ta ka lajistis pou sispann pwogram nan. Sepandan, dènye desizyon Tribinal Siprèm lan te pran konsènan pouvwa egzekitif lè li rive imigrasyon ban nou espwa. Yon lòd egzekitif pou resisite DAPA ak DACA ta ka kenbe tèt ak yon defi konstitisyonèl.

Refòm konplè imigrasyon an 2021:

Mwen te diskite sou plan Prezidan eli Biden a nan yon fason vaste nan pòs sa a. De pwogram mwen te diskite pi wo a ka etabli trè rapidman nan lòd egzekitif. Sepandan, refòm konplè imigrasyon an 2021 sanble mwens chans kounye a ke Prezidan eli Biden p ap gen yon majorite klè nan Sena Etazini an. Se konsa, si Demokrat yo genyen de eleksyon yo nan dezyèm tou nan Georgia, chans yo nan refòm konplè nan 2021.

Plan Biden a gen plizyè pwen, ke mwen pral kounye a rezime. Li vire ozalantou twa pwen, modènize sistèm imigrasyon an, reyafime angajman anvè moun k ap chèche azil yo, ak abòde kòz migrasyon yo, epi mete ann aplikasyon tès depistaj fwontyè efikas.

Biden vle refòme sistèm imigrasyon an nan kreye yon chemen pou sitwayènte pou imigran san papye. Li vle tou refòme pwogram viza tanporè Ozetazini pou kenbe imigran ki gen anpil edikasyon. Anfen, li vle elaji pwoteksyon anba Lwa sou Vyolans kont Fanm ak viktim krim yo.

Plan Biden vle tou reyafime angajman Amerik la pou moun k ap chèche azil yo. Plan sa a ta ogmante kantite ofisye azil yo. Li pral retabli tou kalifikasyon azil pou moun ki viktim vyolans domestik ak moun ki chape anba pèsekisyon politik. Anfen, plan an pral ogmante kantite jij imigrasyon, mete fen nan sant detansyon pou pwofi yo, epi ogmante kantite refijye Ozetazini.

Anfen, plan imigrasyon Biden gen ladann abòde kòz rasin migrasyon yo epi mete an aplikasyon tès depistaj fwontyè efikas. Pati sa a nan plan an pral gen ladan travay ak lidè nan triyang kote pifò imigran san papye yo soti.

Kòm mwen mansyone, Prezidan eli Biden te kapab aplike de premye pwogram yo atravè lòd egzekitif. Sepandan, mekanis sa a se sijè a atak nan tribinal yo. Biden pral pi byen sèvi lè w ap travay ak Kongrè a pou aplike Refòm Imigrasyon konplè an 2021.

Kijan Biwo Lwa American Dream™ ka ede pandan y ap tann refòm konplè imigrasyon an 2021?

Nou plis pase pou diskite sou opsyon ou yo anba pwogram yo diskite pi wo a. Nou konprann sa American Dream™ vle di pou ou, apre tout, se nan non nou.

Pandan tout ane pratik nou yo, nou te konseye anpil imigran san papye ki kalifye pou Aksyon Difere. Nou te tann pou yon refòm imigrasyon konplè pou yon tan long. Nou ta plis ke kontan ede w ak manm fanmi w ak pwochen etap yo.

Rele nou nan (888) 963-7326 24/7 pou planifye yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan pou diskite sou opsyon ou yo. Nou gen anplwaye ki pale plizyè lang.

Ki kote refòm konplè imigrasyon kanpe nan fen ane 2020 la?

Règ "Nouvo Kat Vèt" Biden

Eleksyon 2020: Konsekans Imigrasyon nan Eli Joe Biden

Aksyon Difere pou Imigran ki pa otorize ki se paran

Aksyon Difere pou Paran Imigran ki pa Otorize: Analiz Efè Potansyèl DAPA sou Fanmi ak Timoun

Azil politik

Lwa Azil Ozetazini

Azilye yo se refijye ki nan peyi Etazini, nan yon fwontyè tè oswa nan yon pwen antre. INA §208(a). Moun ki azil yo dwe kalifye kòm refijye, sa vle di yo gen pou pwouve yon krent ki byen fonde pou pèsekisyon ki baze sou yon tè ki pwoteje. Moun ki entèdi nan gwo lanmè pa ka kalifye pou azil.

Anvan yo ka akòde azil la, yo dwe detèmine nasyonalite moun nan. Urgen v Holder, 768 F.3d 269, 272-74 (2nd Cir. 2014). Apatrid pou kont li, sepandan, pa ase pou kalifye pou azil, men si apatrid se baz la pou pèsekisyon Lè sa a, li kalifye. Stserba v. Holder, 646 F.3d 964 (6th Cir. 2011).

Pèsekisyon defini kòm yon menas pou lavi oswa libète oswa yon enfliksyon mal sou moun ki diferan nan yon fason konsidere kòm ofansif. Matter of Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985). Mal pa bezwen fizik pou monte nan nivo pèsekisyon an. Borca v INS, 77 F.3d 210, 215-17 (7th Cir. 1996). Blesi fizik pèmanan oswa grav pa oblije etabli pèsekisyon. Matter of OZ & IZ, 22 I&N 23 desanm, 25-26 (BIA 1998). Entewogasyon gadyen, vyòl oswa atak seksyèl, ak egzamen medikal fòse ka rive nan nivo pèsekisyon.

Gouvènman an nan peyi nasyonalite a dwe tou pa kapab oswa pa vle pwoteje aplikan an. Kamar v. Sessions, 875 F.3d 811, 819-20 (6th Cir. 2017).

Lakou Pwoteje

Pèsekisyon an dwe baze sou yon tè ki pwoteje. Lakou ki pwoteje yo se:

 • Ras
 • Relijyon
 • Orijin nasyonal
 • Opinyon politik
 • Manm nan yon gwoup sosyal patikilye

Aplikan an dwe pwouve ke pèsekisyon an te baze sou youn oswa plizyè nan rezon ki endike anwo a. INS v. Elias-Zacarias, 502 US 478 (1992). Karakteristik sa yo ka atribiye a yon aplikan. Dwe gen yon lyen ant pèsekisyon an ak tè a pwoteje. Aplikan an pa oblije montre pèsekitè a te aji avèk move entansyon. Matter of Kasinga, 21 I&N Desanm 357, 365 (BIA 1996).

Opinyon politik

Opinyon politik mande pou yon opinyon oswa kwayans aktif ak espesifik. Opinyon politik tou pa mande pou yon patisipasyon aktif nan rasanbleman oswa fonksyon òganize. Li mande pou jij imigrasyon an konsidere prèv ki gen rapò ak peyi sitwayènte a. Mandebvu v. Holder, 755 F.3d 417, 428-32 (6th Cir. 2014). Sepandan, netralite ka pa ase pou montre pèsekisyon. Matter of Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985). Opinyon politik, sepandan, yo ka imputé, sa vle di ke pèsekitè a sipoze opinyon politik la akòz yon relasyon sere. INS v. Elias-Zacarias, 502 US 478 (1992). Yon aplikan, sepandan, pa oblije montre ke li kenbe opinyon aktyèl la.

Manm nan yon gwoup sosyal patikilye

Yon gwoup sosyal patikilye gen ladann manm nan yon gwoup ki kenbe yon karakteristik komen imuiabl ki pa ta ka chanje. Matter of Acosta, 19 I&N Desanm 211, 222 (BIA 1985). Gwoup la dwe defini ak patikilye. Matter of MEVG, 26 I&N Desanm 227 (BIA 2014). Manm gwoup yo gen yon karakteristik ki mete li apa. Matter of WGR-, 26 I&N Desanm 208 (BIA 2014). Fanmi ta ka kalifye tou kòm yon gwoup sosyal patikilye. Matter of LEA-, 27 I&N 40 desanm (BIA 2017). Pou pwouve kalifikasyon baze sou yon inite familyal, dwe genyen yon koneksyon ant inite familyal la ak mal la. Id. Komisyon Konsèy la te refize pwoteksyon gwoup sosyal ki baze sou aktivite kriminèl pase yo paske yo pa imuiabl. Matter of EAG-, 24 I&N Desanm 591, 595-96 (BIA 2008). Pwokirè Jeneral la refere tèt li yon ka pou detèmine si yon moun k ap aplike pou azil fè mal ke òganizasyon prive yo fè sou gwoup sosyal yo. Matter of AB-, 27 I&N Desanm 227 (AG 2018).

Gwoup sosyal la dwe konnen ak atikile pou jij imigrasyon an epi Komisyon Konsèy la pa ta ranvwaye yon casa e pou detèminasyon yon nouvo gwoup sosyal. Matter of WYC & HOB, 27 I&N Desanm 189 (BIA 2018). Tribinal federal yo te rekonèt gwoup sa yo:

 • Manm yon klan
 • Viktim vyolans domestik
 • Viktim VIH/SIDA
 • Maladi mantal oswa andikap
 • Manm gang
 • Temwen ak manm fanmi yo
 • Pwopriyetè tè

Nan ka motif mixte, aplikan an dwe montre ke yon tè pwoteje te youn nan rezon santral pou pèsekisyon reklamasyon an. INA §208(b)(1)(b)(i).

Pèsekisyon sot pase yo

Si yon aplikan etabli pèsekisyon sot pase yo, pral gen yon sipozisyon pèsekisyon nan lavni. Gouvènman an anpil refize konklizyon sa yo si 1) te gen yon chanjman fondamantal nan sikonstans oswa 2) aplikan an ka deplase nan peyi a pou evite pèsekisyon. 8 CFR §§ 208.13(b)(1)(i)(A) ​​ak (B). Yon fwa yo montre yon montre pèsekisyon ki sot pase yo, jij imigrasyon an dwe fè konklizyon sa a. Antipova v. US At'y Gen., 392 F.3d 1259 (11th Cir. 2004). Yon aplikan pa oblije montre laperèz subjectif. Ni li pa oblije montre ke te gen yon modèl pèsekisyon. 8 CFR § 208.13(b)(ii)(3). Yon fwa yo montre pèsekisyon sot pase yo, Lè sa a, pral gen yon sipozisyon pou pèsekisyon nan lavni. 8 CFR § 208.13(b)(1)(ii). Yon konklizyon sa a ta montre tou ke lavi yon moun ap menase pou rezon pou yo pa retire li. INA §241()(3).

Azil imanitè

Lè gouvènman an rejte pèsekisyon nan lavni, yon aplikan ka toujou kalifye pou azil dapre pèsekisyon sot pase yo anba azil imanitè. 8 CFR §208.13(b)(1)(iii)(A). Matter of Chen, 20 I&N 16, 21 desanm (BIA 1989). Azil imanitè se pa yon reklamasyon endepandan pou rezon prezèvasyon. Yon aplikan ka kalifye tou pou azil si li ta fè fas ak lòt domaj grav lè yo retire li. 8 CFR § 208.13(b)(1)(iii)(B); Matter of LS-, 25 I&N Desanm 705 (BIA 2012). Pèsekisyon sot pase yo pa mande pèsekisyon si temwayaj aplikan an kredib.

Laperèz byen fonde pou pèsekisyon nan lavni

Yon aplikan ki pa montre pèsekisyon sot pase yo ka kalifye pou azil si li kapab montre ke gen yon posibilite pou pèsekisyon nan lavni. INA §101(a)(42). Aplikan an dwe montre ke yon moun ki rezonab nan menm sitiyasyon an ta pè pèsekisyon. Matter of Barrera, 19 I&N Desanm 837, 845 (BIA 1989). Kantite prèv la ka mwens ke 10% posiblite. 8 CFR §208.13(b)(2)((i)(B). Laperèz la genyen tou de eleman subjectif ak objektif. Pèsekitè a pa bezwen kounye a okouran de karakteristik ofans lan men li pral vin okouran. Eduard v. Ashcroft, 379 F.3d 182, 192-93 (5th Cir. 2004) Anplis de sa, aplikan an pa montre ke li te kouri kite peyi a akòz pèsekisyon, men li gen yon reklamasyon kounye a. Wiransane v. Ashcroft, 366 F.3d 889, 899 (10th Cir. 2004) Divilgasyon estati azil bay peyi aplikan an kapab soumèt yon demann azil endepandan 8 CFR§ 1208.6(a).

Yon moun pa oblije montre yo pral chwazi l si gen yon modèl pèsekisyon kont moun ki nan menm sitiyasyon an. Pou etabli yon modèl, yon moun dwe montre ke pèsekitè a vize gwoup la espesyalman pou youn nan senk rezon yo. Menmsi pa t montre yon modèl, yon moun ka toujou kalifye si li se yon manm nan yon gwoup defavorize. Sael v Ashcroft, 386 F.3d 922, 925-30 (9yèm Cir. 2004). Yon moun pa ta kalifye si demenajman rezonab. Shah v. Holder, 758 F.3d 32 (1ye Cir. 2014). Kritè pou detèmine si demenajman se yon rezon ki fè yo enkli 1) si moun nan ta ka andomaje nan plas demenajman an 2) konfli sivil k ap kontinye nan peyi a 3) enfrastrikti administratif, ekonomik oswa jidisyè 4) limit jeyografik ak 5) kontrent sosyal ak kiltirèl. . 8 CFR §208.13(b)(3).

Obligatwa refi azil

Kongrè a te etabli entèdiksyon pou azil, kote USCIS pa ka bay azil men yon jij imigrasyon dwe fè yon odyans prèv konsènan ba a. INA §§208(a)(2) ak (b)(2). Ba yo enkli:

 • Pèsekisyon lòt moun dapre INA §208(b)(2)(A)(i)
 • Krim patikilyèman grav INA §208(b)(2)(A)(ii)
 • Krim grav ki pa politik INA §208(b)(2)(A)(iii)
 • Danje pou sekirite Etazini INA §208(b)(2)(A)(iv)
 • Rezon inadmisibilite ki gen rapò ak teworis INA §208(b)(2)(A)(v)
 • Ranplasman fèm INA §208(b)(2)(A)(vi)
 • Twazyèm peyi ki an sekirite anba Akò Etazini-Kanada
 • Aplikan azil anvan yo anba INA §§208(a)(2)(C)-(D) sof si gen chanjman sikonstans
 • Limit delè yon ane INA §§208(a)(2)(B), (D) sof si gen chanjman oswa sikonstans ekstraòdinè

Nou konprann ke aplike pou azil ak kenbe pou retire elèv la se yon pwoblèm grav. Lavi ou ta ka literalman depann sou rezilta a. Rele nou jodi a pou èd pou aplike pou sekou sa a.

Aplikasyon Azil

Komisyon Apèl Imigrasyon an pran desizyon sou gwoup sosyal patikilye

Desizyon Sesyon sou Vyolans Domestik se inimen epi yo ta dwe ranvèse

Kisa ki ka fè pou sispann pwosedi pou retire mwen an?

Biwo Lalwa American Dream™ Genyen Ka Azil Malgre Kondisyon Peyi yo Chanje

Sitwayènte ak Natiralizasyon

Etazini pèmèt sitwayènte pa plizyè mwayen. Vle di sa yo enkli:

 • Sitwayènte pa nesans Ozetazini dapre INA §§301(a)-(b) ak (f)
 • Sitwayènte youn oswa toude paran INA §§301(c)-(d) ak (g)-(h)
 • Yon konbinezon de sitwayènte paran ak kote INA §§301(e) ak 303
 • Apre nesans pa yon konbinezon de sitwayènte paran ak rezidans INA §§320 ak 322
 • Natiralizasyon dapre INA §316
 • Sitwayènte pa nesans oswa sèten teritwa ki pa enkòpore

14yèm Amannman an bay sitwayènte pa nesans Ozetazini. Etazini te respekte doktrin jus soli. US v. Wong Kim Ark, 169 US 649 (1898). Sa gen ladan tou moun ki fèt nan sèten teritwa ameriken ki anba kontwòl Etazini. INA §§302 ak 304-307. Sa enkli tou yon moun ki fèt nan Kanal Panama nan sèten kondisyon. 8 USC §1403. Moun ki fèt nan Commonwealth nan Northern Mariana Islands apre 9 janvye 1978, se sitwayen Etazini grasa alyans ant Etazini ak Commonwealth la. Sepandan, yon moun ki fèt nan yon kote tankou Filipin yo ak Samoa Ameriken yo pa sitwayen men sitwayen nan peyi Etazini epi yo pa jwenn sitwayènte nan nesans. Sepandan, yo ka jwenn sitwayènte pa natiralizasyon. Entines v US, 160 F.Supp.3d 208 (DDC 2016).

Mank yon dosye nesans ofisyèl pa osi desizif pou konnen si yon moun fèt Ozetazini. Yo konsidere moun ki gen paran yo pa konnen yo te fèt Ozetazini sof si yo pwouve sa anvan yo gen 21 an. INA §301(f).

Sitwayènte pa akizisyon nan nesans

Yon timoun ki fèt andeyò peyi Etazini kote youn oswa toulède paran yo se sitwayen ameriken ka jwenn sitwayènte lè li fèt. INA 301(c)-(e), (g)-(h). Yon timoun ki fèt andeyò maryaj ka jwenn sitwayènte epi mande pou manman an prezan fizikman Ozetazini pou transmèt sitwayènte. INA §309(c). Yon timoun pa bezwen yon sètifika sitwayènte. Timoun ki fèt pa Assisted Reproductive Technology (ART) ka jwenn sitwayènte dapre INA §301/309 si 1) papa USC dwe paran jenetik la 2) manman USC se manman jenetik oswa 3) manman USC se manman jèstasyonèl ak legal manman an. timoun nan lè ak kote timoun nan fèt.

Rezidans Prezans Fizik Paran USC

Paran USC yon timoun dwe abite oswa prezan fizikman Ozetazini pou “transmèt” sitwayènte timoun nan. Yo defini rezidans kòm prensipal kote yon moun ap rete san atansyon sou entansyon. Savorgnan v US, 338 US 491 (1950). Nan Sessions v. Morales-Santana, Tribinal Siprèm Etazini te deside ke diferan prezans fizik pou manman ki pa marye ak papa vyole pwoteksyon egal. 137 S.Ct 1678 (2017). Prezans fizik pa bezwen konte pa minit. Si paran an se yon sitwayen ameriken natiralize, yo ka konte tan anvan ak apre natiralizasyon an. Matter of M-, 7 I&N Desanm 643 (RC 1958). Yon paran gendwa pa ke prezans konstriktif anpeche l abite Ozetazini akòz lagè oswa maladi, men pouvwa lè gouvènman an te anpeche l akòz entèpretasyon erè nan lwa a. Matter of Navarrete, 12 I&N Desanm 138 (BIA 1967).

Timoun Adopte

Nan Marquez-Marquez v. Gonzales, 455 F.3d 548 (5th Cir. 2006) yon timoun adopte pa ka benefisye de INA §301(g) men li ka elijib dapre INA §322.

Sitwayènte pa Derivasyon atravè natiralizasyon oswa nesans US yon sèl paran dapre INA §320 ak ansyen lwa anba INA §321

Anvan Child Citizenship Act, yon timoun te kapab jwenn sitwayènte lè yon paran te vin yon sitwayen ameriken lè timoun nan te mwens pase 18 an epi timoun nan t ap viv Ozetazini apre yon sibvansyon rezidans pèmanan. Timoun nan te kapab tou sòti si li te abite Ozetazini epi li te nan gad legal paran sa a. INA §321. Komisyon Apèl pou Imigrasyon an entèprete lwa pou mande rezidans pèmanan legal anvan laj 18 an. Matter of Nwozuzu, 24 I&N Desanm 609 (BIA 2008). Lalwa egzije 1) natiralizasyon tou de paran yo 2) natiralizasyon youn nan paran yo si lòt la mouri 3) natiralizasyon paran ki gen gad legal timoun nan, oswa natiralizasyon manman timoun nan fèt deyò. nan maryaj ak lejitiman pa te fèt.

Lwa Sitwayènte Timoun

Lwa Sitwayènte Timoun chanje ansyen lwa e li rasyonalize pwosesis la. Dapre nouvo lwa a, yon timoun derive sitwayènte si 1) yon timoun se yon sitwayen pa nesans oswa natiralizasyon, 2) si paran an natiralize, timoun nan te anba 18, 3) timoun nan abite Ozetazini kòm yon rezidan pèmanan legal. ; epi 4) timoun nan abite Ozetazini sou gad legal paran sitwayen ameriken an. INA §320(a). Dapre INA §320(b), timoun ki adopte yo jwenn sitwayènte apre yo fin admèt kòm rezidan pèmanan legal. Yo dwe jwenn rezidans pèmanan legalman legalman san yo pa bay manti. Walker v. Holder, 589 F.3d 12 (1ye Cir. 2009). Yo ta dwe admèt timoun nan pou rezidans pèmanan nan dat 27 fevriye 2001 oswa apre. Gad legal vle di 1) timoun nan ap viv ak tou de paran yo kounye a, 2) timoun nan abite ak yon paran natirèl lòt la mouri, oswa 3) timoun nan. te fèt andeyò maryaj te lejitim ak kounye a abite ak paran natirèl la. Matter of Rivers, 17 I&N Desanm 419, 421 (BIA 1980).

Timoun nan dwe gen mwens pase 18 an nan moman li resevwa rezidans pèmanan. Gutierrez v Lynch, 830 F.3d 179 (5th Cir. 2016).

Timoun ki fèt andeyò maryaj ka reklame sitwayènte nan men manman yo lè manman an natiralize. Timoun ki reklame sitwayènte derive atravè papa yo ka sèvi ak lwa lejitiman yo nan kote rezidans lan nan moman nesans la. Matter of Cross, 26 I&N Desanm 485 (BIA 2015). Lalwa pa garanti pitit bèlfi yo paske yo enkli yo nan definisyon INA §101(c). Matter of Guzman-Gomez, 24 I&N Desanm 824 (BIA 2009).

Sètifika Sitwayènte dapre INA §322

Yon timoun ki pa jwenn sitwayènte atravè natiralizasyon youn paran ka aplike pou yon sètifika sitwayènte si 1) youn paran se yon USC; 2) timoun nan prezan fizikman tanporèman Ozetazini anba yon admisyon legal epi li nan sitiyasyon, 3) timoun nan gen mwens pase 18 an, epi 4) timoun nan andeyò Etazini nan gad legal yon papa ki te nan Etazini pou 5 ane 2 ladan yo apre laj 14 an. Yon timoun ka jwenn yon sètifika nan 5 ane apre lanmò yon paran si gen granparan oswa gadyen sitwayen ameriken. Yon timoun adopte dwe te adopte anvan 16. 8 CFR §322.

Yon timoun ki gen paran pa ranpli kondisyon prezans fizik yo ka toujou jwenn yon sètifika si granparan Etazini abite Ozetazini pou 5 ane 2 ladan yo te apre 14yèm anivèsè granparan an. INA §322. Si granparan an te mouri, lè sa a timoun nan toujou kalifye si granparan an te rankontre prezans fizik la anvan li pase. Timoun ki fèt ak manm fòs lame yo egzante de tout kondisyon sa yo dapre INA §322(d). Yo ranpli aplikasyon an sou fòm N-600K anvan timoun nan antre Ozetazini. Moun ki otreman elijib yo ka ranpli fòm N-600 si yo Ozetazini.

Natiralizasyon pa aplikasyon

Yon imigran ka vin yon sitwayen pa natiralizasyon. Moun nan dwe ranpli kondisyon sa yo:

Imigran an dwe yon rezidan pèmanan legal. Si imigran an te jwenn rezidans pèmanan nan yon erè oswa pa fwod, yo t ap refize natiralizasyon li. Reganit v. Secy., DHS 814 F.3d 1253 (11th Cir. 2016). Rezidan pèmanan kondisyonèl yo ka aplike pou natiralizasyon si yo ranpli kondisyon prezans fizik yo. Matter of Paek, 26 I&N Desanm 403, 406-07 (BIA 2014). Dat rezidans efektif yo anile pou aplikan ki te ajiste dapre Lwa Ajisteman Kiben an oswa moun ki asil yo.

Dwe gen omwen 18 an dapre INA §334(b) sof si yo anile kondisyon pou laj pou sèvis militè.

Imigran an dwe satisfè kondisyon pou rezidans kontinyèl ak prezans fizik. Rezidan pèmanan legal la pou senk ane sof si li marye ak yon sitwayen ameriken. Si marye ak yon sitwayen ameriken koup la dwe 1) konjwen sitwayen ameriken an te yon sitwayen ameriken depi twazan, epi 2) pati yo ap viv nan yon inyon matrimonyal pou 3 zan. 8 CFR §319.1(a)(3). Pa gen okenn egzijans ke maryaj la te predikate pou rezidans pèmanan. K ap viv nan yon inyon matrimonyal vle di ke koup la ap viv ansanm. S. v Maduno, 40 F.3d 1212 (11yèm Cir. 1994). Separasyon envolontè, sepandan, pa gendwa kraze kalifikasyon. Yon mari oswa madanm oswa yon timoun ki maltrete ka aplike tou anba règ 3 zan. INA §319(a). Moun nan dwe abite tou pou omwen twa mwa nan eta kote li aplike a. INA §316(a). Yon etidyan ki ale nan yon enstitisyon andeyò eta li ka aplike nan eta enstitisyon an oswa eta kote li rete a. Moun nan dwe rete Ozetazini tou pou mwatye nan senk oswa twa ane yo. Imigran an dwe abite Ozetazini tou depi lè aplikasyon an rive nan dat admisyon nan sitwayènte. Id. Dezòd nan rezidans ant 6 mwa ak 1 ane kreye yon sipozisyon refutabl abandon rezidans. Faktè ki ka itilize pou montre ke yon imigran pa t abandone rezidans yo enkli 1) pa sispann travay Ozetazini; 2) prezans fanmi imedya Ozetazini; 3) kenbe aksè konplè nan kay Ozetazini ak 4) pa jwenn travay aletranje. Yon absans ki dire plis pase yon ane ap deranje rezidans. Yon moun ki gen dezòd rezidans yo ka reaplike 4 ane ak yon mwa apre li vin Ozetazini. Yon moun ki kalifye anba règ 3 zan ka aplike apre dezan ak yon mwa. Gen sèten egzanpsyon ki gen ladan sèvis nan militè a, mari oswa madanm, ak pitit manm sèvis yo, anplwaye k ap travay aletranje pou gouvènman ameriken an oswa òganizasyon entènasyonal yo.

Imigran an dwe yon moun ki gen bon karaktè moral pou peryòd lalwa mande a e jiska sitwayènte. Yon manm nan militè a dwe pou yon ane. Bay fo temwayaj kapab yon bar pou etabli bon karaktè moral. INA 101(f)(6). Materyalite se pa yon konsiderasyon nan analiz sa a. Sèten krim tou anpeche jwenn bon karaktè moral. Yon moun ki te komèt touye moun gen pou tout tan anpeche etabli bon karaktè moral. Bar pèmanan an aplike tou pou moun ki kondane pou yon krim ki agrave. Yon moun ki te resevwa yon padon anvan oswa pandan peryòd legal la ka toujou etabli bon karaktè moral. 8 §§CFR 316.10 (c)(2)(i) ak (ii). Vote ilegalman oswa fè fo reklamasyon sou sitwayènte kapab tou anpeche yon konklizyon nan bon karaktè moral, sof si 1) chak paran te yon sitwayen ameriken, 2) aplikan an te abite pèmanan Ozetazini anvan 16 ak 3) li rezonab kwè ke li te yon sitwayen ameriken. Ofisye a gendwa toujou apwouve aplikasyon an si moun nan pa nan pwosedi ranvwa lè l sèvi avèk faktè sa yo 1) lyen fanmi, 2) absans istwa kriminèl, 3) dosye edikasyon ak lekòl, 4) istwa travay, 5) lòt konpòtman ki respekte lalwa. enkli peye taks, 6) patisipasyon kominote a, 7) kredibilite ak 8) kantite tan Ozetazini. Yo ka itilize poligami ak komisyon zak kriminèl tou pou refize yon aplikasyon.

Imigran an dwe atache tou ak prensip Konstitisyon an dapre INA §316(a)(3).

Imigran an dwe dispoze tou pou pote zam, fè sèvis ki pa konbatan, oswa travay ki gen enpòtans nasyonal.

Imigran an dwe demontre tou konesans Angle ak Istwa ak Gouvènman Etazini

Imigran an dwe pran sèman l tou.

Tanpri rele nou si w kalifye pou sitwayènte atravè estati derive, oswa si w kalifye pou aplike pou natiralizasyon.

Sitwayènte Ameriken ak Natiralizasyon

Sitwayènte ak Natiralizasyon

Tout sa ou bezwen konnen sou sitwayènte atravè natiralizasyon

Petisyon Visa Imigran Fanmi

Règ BIA ki Fo Reklamasyon sou Sitwayènte nan Antre Rann Etranje inadmisib

Petisyon Imigrasyon Fanmi yo

Si w se yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal epi w vle ede fanmi w imigre Ozetazini, ale nan Biwo Lwa American Dream pou w jwenn èd. Avoka imigrasyon fanmi nou an ka ede w konprann pwosesis imigrasyon nan Miami, St. Petersburg, Orlando, ak Tampa, FL, ansanm ak Washington DC.

Kijan Nou Ka Ede Ou?

Objektif nou se reyini fanmi yo. Lè ou rankontre avèk nou, n ap pase sou tout detay sou pwosesis imigrasyon an, ki gen ladann ki dokiman pou ranpli, ki dat priyorite pou divès manm fanmi yo, ak ki kondisyon pou imigrasyon.

Dapre lwa Etazini, manm fanmi imedya yo se yo ki ka prèske imedyatman imigre san yo pa tann. Manm fanmi imedya yo se nenpòt timoun, mari oswa madanm, oswa frè ak sè yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal. Sepandan, tout manm fanmi yo sijè a kategori preferans, kidonk nou pral gide ou atravè pwosesis la pou ou ka fasilite imigrasyon fanmi an san reta oswa konplikasyon.

Nou pral eksplike tou responsablite ou kòm sponsor a. Pa egzanp, sipòtè yo dwe toujou yon sitwayen ameriken oswa yon sitwayen pèmanan legal, fè 125% nan nivo povrete a, fè yon petisyon pou manm fanmi yo, epi yo dwe marye ak mari oswa madanm anvan petisyon an depoze.

Finalman, nou pral eksplike tou ki jan evènman lavi tankou maryaj, divòs, natiralizasyon, ak lanmò ka chanje oswa afekte chanjman priyorite yo. Lwa imigrasyon kapab yon bagay ki difisil, men nou la pou ede w konprann tout dwa ou genyen ak etap ou bezwen pran.

Poukisa kwè nan nou?

Lè ou bezwen yon avoka viza imigrasyon fanmi ki gen sousi, ale nan Ahmad Yakzan, yon imigran li menm. Nan American Dream Law Office, nou bay priyorite pousantaj rezonab, kominikasyon efikas, ak konvenyans kliyan. Devouman sa a pou ede w reyisi nan efò imigrasyon w yo montre atravè anpil revizyon 5 etwal nou yo.

Pou planifye yon konsiltasyon, tanpri rele jodi a nan (888) 963-7326.

K viza

Youn nan objektif politik imigrasyon Etazini se ini fanmi yo. Opsyon viza K a se yon gwo opsyon pou fiyanse yo vin Ozetazini, ann atandan maryaj. Viza K a se yon bon opsyon tou pou mari oswa madanm yo vin Ozetazini. Opsyon sa a anjeneral pi vit pase pwosesis konsila. Viza sa a pèmèt timoun yo vini Ozetazini, epi ale nan Ajisteman Estati Ozetazini.

Ki moun ki ka aplike pou yon viza K?

Fiyanse ak pitit yo ka itilize viza K la. Konjwen sitwayen ameriken yo ak pitit yo kapab itilize viza tou pou yo vin Ozetazini pou aplike pou Ajisteman Estati.

Ki sa ki se yon viza K-1?

Yon viza K-1 pèmèt fiyanse sitwayen ameriken yo vin Ozetazini Visa a pèmèt tou timoun ki gen viza K-1 vini Ozetazini anba klasifikasyon K-2. Kondisyon pou viza sa a se jan sa a:

 • Fè yon fiyanse yon sitwayen ameriken
 • Vini Ozetazini sèlman pou finalize maryaj la
 • Marye sitwayen Etazini nan 90 jou apre antre
 • Yo ta dwe rankontre an pèsòn nan lespas 2 ane apre aplikasyon an, oswa aplike pou yon dispans egzijans sa yo.

Yon moun ki gen viza K-1 pa ka chanje estati Ozetazini nan yon lòt klasifikasyon ki pa imigran. Li ka pa kapab ajiste estati l. Sepandan, yon demonstrasyon yon maryaj bon konfyans ak moun ki fè demann viza K a ka pèmèt yon moun ki gen viza K ajiste estati l, menmsi Aplikan an ak Benefisyè a divòse. Matter of Sesay, 25 I&N Desanm 431, 441-44 (BIA 2011).

Ki sa ki se yon viza K-3?

Yon viza K-3 pèmèt yon mari oswa madanm yon sitwayen ameriken vin Ozetazini pou konplete pwosesis Ajisteman Estati. Timoun minè ki pa marye nan yon K-3 pral jwenn estati K-4 epi yo pral pèmèt yo vini Ozetazini pou yo pase menm pwosesis la. Diferans prensipal ant yon K-1 ak K-3 se lefèt ke lèt la marye ak sitwayen ameriken an epi li gen yon petisyon I-130 annatant deja depoze sou non li.

Si Sèvis la apwouve petisyon I-130 la, pòs konsila a p ap bay yon viza K epi li pral konplete pwosesis konsila a. Yon moun ki gen K-3 pa ka chanje estati Ozetazini epi li ka ajiste estati l sèlman atravè Petisyon orijinal la.

Ki pwosedi pou jwenn yon viza K?

Premye etap la se pou w aplike Ozetazini lè w depoze yon petisyon I-129F nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Yon fwa ke li apwouve, aplikan an dwe ranpli ak Depatman Deta lè l sèvi avèk aplikasyon DS-160 la.

Èske Lwa Adam Walsh aplikab nan ka viza K?

Lwa Adam Walsh la ap aplike nan yon sèten ka si yo te kondane Moun ki fè petisyon an pou nenpòt krim ki gen rapò ak abi seksyèl sou minè. Sepandan, yon aplikan ka aplike pou yon dispans, ki pèmèt li fè yon petisyon pou fiyanse li oswa konjwen li.

Kontakte nou jodi a si w ap konsidere aplike pou yon viza K pou mari oswa madanm ou oswa fiyanse ou.

(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)

Tout sa ou bezwen konnen sou viza K

Règ senkyèm Awondisman ke VAWA pa Trump K-1 Bar

BIA bay twa desizyon ki fè fas ak Adam Walsh Act

Litige Petisyon ki ta ka entèdi dapre Adam Walsh Act

Viza ki pa imigran

Rezidans pèmanan

Pou anpil moun, jwenn rezidans pèmanan Ozetazini se yon rèv ki dire tout lavi. Ajisteman estati a se premye etap nan direksyon pou reyalize rèv tout lavi anpil moun pou vin yon sitwayen ameriken. Avoka Ahmad Yakzan te ede anpil moun aplike pou rezidans pèmanan atravè fanmi, travay, oswa petisyon viza espesyal. Nou ta gen onè pou ede nou mete sou baz solid pou atenn objektif ou ak fanmi ou.

Kisa rezidans pèmanan ye?

Ajisteman estati a nan pwosesis kote moun yo siyal bay gouvènman Etazini an ke yo vle Etazini yo dwe kay pèmanan yo. Ajisteman estati a kapab reyalize nan plizyè fason, tankou maryaj, travay, ak pwogram espesyal rezidans pèmanan tankou oto-petisyon anba Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA).

Kouman mwen ka aplike pou rezidans pèmanan lè l sèvi avèk maryaj?

Rezidans pèmanan atravè maryaj ak yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal se youn nan fason ki pi rapid ak pi bon mache pou resevwa rezidans pèmanan. Se paske gouvènman Etazini bay etranje ki marye ak klas moun sa a priyorite pou rezon reyinifikasyon fanmi an. Malgre ke moun ki marye ak sitwayen Etazini yo konsidere kòm "fanmi imedya", ki pa bezwen tann pou yon petisyon viza imigran yo disponib, moun ki marye ak rezidan pèmanan yo dwe tann pou viza sa yo disponib. Viza sa yo akòde sou yon baz kota peyi, sa vle di ke viza sa yo ka disponib pou moun ki soti nan sèten peyi men pa lòt moun. Moun ki marye ak rezidan pèmanan yo ta dwe tou "nan estati" si yo aplike pou ajisteman estati Ozetazini.

Premye etap la nan pwosesis la se aplike pou yon fòm I-130, yon petisyon pou fanmi etranje, ansanm ak yon aplikasyon pou rezidans pèmanan si moun nan Ozetazini oswa yon petisyon I-130 endepandan si moun nan deyò. Etazini.

Èske mwen ka aplike nan travay mwen an?

Rezidans pèmanan atravè travay la posib men depann de background nan ak travay moun nan gen entansyon okipe lè ajisteman nan sitiyasyon an. Moun ki aplike pou rezidans pèmanan atravè travay yo tonbe nan kategori preferans, sa vle di ke Etazini bay sèten moun priyorite sou lòt moun. Gen senk kategori preferans, souvan ke yo rekonèt kòm EB1, EB2, EB3, EB4, ak EB-5. Kategori preferans EB1 a gen ladan manadjè entènasyonal ak ekzekitif, pwofesè eksepsyonèl ak chèchè ak moun ki gen kapasite ekstraòdinè nan boza ak syans. Kategori preferans sa a pa egzije yon sètifika travay pa Depatman Travay. Kèk nan moun ki tonbe nan kategori sa a ka fè yon petisyon tèt yo, sa vle di yo pa ka mande yon anplwayè, men yo dwe gen entansyon kontinye travay nan domèn yo.

Kategori EB2 a gen ladann moun ki bezwen yon sètifika travay sof si yo tonbe anba yon eksepsyon, ki gen entansyon okipe travay ki mande pou yon diplòm Mèt oswa pi wo. Yon moun ki gen yon diplòm bakaloreya ak senk ane travay pwogresif ka aplike tou anba kategori sa a. Pifò nan moun sa yo mande pou yon sètifika travay sof si travay la pre-sètifye oswa tonbe nan enterè nasyonal la nan Etazini.

Kategori EB3 a mande tou yon sètifika travay epi li rezève pou travay ki mande yon diplòm bakaloreya oswa ekivalan li. Kategori EB3 a gen ladann moun ki se travayè kalifye, pwofesyonèl ki gen yon diplòm bakaloreya, oswa lòt travayè ki gen dezan eksperyans.

Kategori EB4 a gen ladann imigran espesyal ki gen ladan travayè relijye yo ak sitwayen Afganistan ak Irak ki te travay kòm tradiktè ak fòs lame Etazini.

Pwogram EB5, ke yo rele tou kategori kreyasyon travay, gen ladann moun ki, atravè yon envestisman minimòm $500,000 nan pwòp antrepriz pa yo oswa nan yon sant rejyonal, epi kreye 10 djòb Ozetazini jwenn rezidans pèmanan. Pou plis enfòmasyon sou pwogram sa a vizite lyen sa a.

Èske pitit mwen an ka resevwa rezidans pèmanan avè m?

Nan anpil sitiyasyon, epi tou depann de ka endividyèl yo, pitit moun ki aplike pou rezidans pèmanan ka resevwa rezidans pèmanan ak paran yo.

Ki sa ki kondisyon yo?

Genyen anpil egzijans pou resevwa rezidans pèmanan si w ap aplike Ozetazini oswa andeyò Etazini devan yon konsila Ozetazini ki itilize pwosesis konsila. Admisyon legal Ozetazini se kritik sof si yon moun ki te antre nan yon fason san papye tonbe anba yon eksepsyon. Moun nan dwe akseptab tou nan peyi Etazini. Admisibilite vle di ke moun nan pa te komèt krim, oswa li gen lòt rezon nan inadmisibilite nan background yo. Moun nan ta dwe tou pa depòte soti nan peyi Etazini, sa vle di ke moun nan pa fè zak ki ta mennen nan depòtasyon li soti nan peyi Etazini.

Èske mwen ka resevwa rezidans pèmanan si mwen andeyò Etazini?

Rezidans pèmanan pou moun ki andeyò Etazini posib atravè pwosesis konsila.

E si mwen te komèt yon krim, Èske mwen ka toujou Aplike pou rezidans pèmanan?

Ou ka jwenn rezidans pèmanan, menmsi ou te komèt yon krim, selon nati krim lan ak klasifikasyon krim sa a.

Èske mwen ka aplike pou rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon?

Wi. Nou te ede anpil moun aplike pou rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon. Ka sa yo enplike anpil faktè ki ka afekte rezilta a. Rele nou jodi a pou diskite sou ka w la.

Aplikasyon pou kat vèt

Rezidans pèmanan (Ajisteman estati)

Avoka defans pou retire ak depòtasyon

Viza imigran ki baze sou travay

Saint Petersburg

Retire Kondisyon Rezidans (1-751)

Amannman Fwòd Maryaj Kongrè a te pase an 1986 te etabli klasifikasyon Rezidans Kondisyonèl. Objektif prensipal amannman sa yo se anpeche fwod nan aplikasyon pou Ajisteman Estati ki baze sou maryaj. Amannman yo mande pou Benefisyè a nan yon ka Ajisteman Estati pou aplike pou retire kondisyon sou rezidans pèmanan an lè li depoze yon aplikasyon I-751 90 jou anvan dezyèm anivèsè apwobasyon premye aplikasyon Ajisteman Estati a.

Kijan ak Kilè Ou dwe Depoze Petisyon Ou a?

Yon Benefisyè nan nenpòt petisyon I-130 ki baze sou maryaj, yon sitwayen ameriken oswa yon rezidans pèmanan legal depoze, dwe ranpli aplikasyon I-751 si yo te akòde l Rezidans Pèmanan Kondisyonèl okòmansman. Yo ta bay yon Benefisyè estati sa a si maryaj li ak sitwayen ameriken an oswa rezidan pèmanan an gen mwens pase 2 zan. Benefisyè ki marye ak moun ki fè demann lan depi plis pase 2 zan resevwa rezidans pèmanan san okenn kondisyon.

Benefisyè a dwe depoze petisyon an 90 jou anvan Rezidans Kondisyonèl ekspirasyon an.

Èske mwen oblije ranpli ansanm ak mari oswa madanm mwen?

Si w toujou marye ak konjwen moun ki fè demann lan nan moman w ap fè demann lan, ou ta dwe aplike ansanm. Yon petisyon ansanm pa ta posib si oumenm ak mari oswa madanm ou separe oswa divòse, li rekòmande pou aplike pou youn nan dispans yo diskite anba a.

Konjwen mwen ak mwen divòse, Kisa mwen ta dwe fè kounye a?

Si w pa abite ak mari oswa madanm ou ankò, oswa si w divòse kounye a, ou ka aplike pou youn nan dispans ki disponib anba INA §216(c)(4). Anons sa yo enkli:

Egzansyon pou Difikilte Ekstrèm: dispans sa a disponib pou Aplikan ke yo retire li ta mennen nan difikilte ekstrèm pou yon fanmi ki kalifye.

Maryaj Bòn Lafwa: dispans sa a disponib pou yon Aplikan ki te antre nan maryaj la ak bòn lafwa, epi yo te sispann maryaj la apa lanmò konjwen moun ki fè demann lan.

Egzansyon Konjwen Battered: egzansyon sa a disponib si Moun ki fè Petisyon an te maltrete Rezidan Kondisyonèl la oswa maltrete pandan peryòd rezidans kondisyonèl la.

Yon Benefisyè pa oblije tann pou aplike pou youn nan egzansyon sa yo jiska 90 jou anvan kondisyon yo ekspirasyon epi li ka ranpli nenpòt ki lè.

Ki prèv mwen ta dwe ranpli?

Gen plizyè desizyon ki soti nan Komisyon Dapèl Imigrasyon an ki fè fas ak sifizans prèv la nan ka sa yo. Gen kèk nan prèv ou ta dwe konsidere enkli nan petisyon ou a enkli:

 • Batistè pou nenpòt timoun
 • Asirans sante ak machin
 • Ipotèk ansanm ak lòt prè ansanm
 • Bòdwo sèvis piblik ak telefòn

Sa a se pa yon lis konplè epi ou ta dwe konsilte yon avoka imigrasyon anvan ou depoze petisyon ou a.

Yo te refize demann mwen an, kounye a kisa?

Dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an, yon refi petisyon I-751 pa Sèvis la mennen nan inisyasyon pwosedi pou retire elèv la kont Aplikan an. Aplikan an ka renouvle aplikasyon an devan Jij Imigrasyon an. Aplikan an ka renouvle aplikasyon pou egzansyon li tou.

Li enpòtan pou mete aksan sou lefèt ke Aplikan an rete yon rezidans pèmanan legal jiskaske jij imigrasyon an pran yon desizyon final.

Tanpri anboche yon avoka anvan ou ranpli yon aplikasyon I-751, paske yo konplike anpil epi yo gen gwo konsekans si Sèvis la refize yo. Rele nou oswa kontakte nou pou yon konsiltasyon.

(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)

Natiralizasyon Pandan Petisyon I-751 an Antant

Tout sa ou bezwen konnen sou rezidans kondisyonèl Etazini atravè maryaj

Petisyon Visa Imigran Fanmi

Lwa sou Vyolans kont Fanm yo (VAWA)

Lwa sou Vyolans kont Fanm yo (VAWA) pèmèt mari oswa madanm, timoun, ak paran sitwayen ameriken ki abi, oswa rezidan pèmanan legal nan kèk ka, fè yon petisyon pou rezidans pèmanan Ozetazini. Pou kalifye pou yon petisyon pwòp tèt ou, sitwayen ameriken an ta dwe abize moun ki fè demann pwòp tèt li a, oswa rezidan pèmanan legal la nan ka a oswa mari oswa madanm oswa pitit la. Gen plizyè kalite abi ki kalifye, ki pral diskite anba a.

Konjwen mwen te abize m, Èske mwen ka aplike anba VAWA?

Si mari oswa madanm ou te abize w, ou ka fè yon demann pou rezidans pèmanan lè w depoze yon petisyon I-360 nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Kongrè a te etabli kapasite sa a pou fè yon petisyon pwòp tèt ou an 1996 nan Lwa sou Vyolans kont Fi yo. Pwosesis oto-petisyon an se senp epi se yon seksyon espesyal nan Sant Sèvis Vermont Sèvis la. Yon fwa ke li apwouve, oto-petisyonè a ka aplike pou Ajisteman Estati, si nimewo viza a disponib.

Mwen te antre Ozetazini san enspeksyon, Èske mwen ka toujou aplike?

Wi. Lwa a pèmèt ou aplike pou Ajisteman Estati, menmsi ou te antre san yo pa enspeksyon.

Ki kalite abi mwen ta dwe dokimante?

Nou te itilize anpil fòm abi pou aplike avèk siksè pou kliyan dapre pwosedi pou demann pwòp tèt yo Lwa sou Vyolans kont Fanm (VAWA). Gen kèk nan fòm abi yo enkli:

 • Abi imigrasyon kote mari oswa madanm ki fè abizif la refize aplike pou yon benefis imigrasyon oswa li menase pou l rele otorite yo pou rapòte imigran an.
 • Abi finansye kote mari oswa madanm ki abizif la vòlè, oswa fòse imigran an, bay lajan oswa byen.
 • Abi sikolojik oswa emosyonèl, kote mari oswa madanm ki fè abizif la rele imigran yo non oswa anpeche imigran an jwi lavi.
 • Lòt fòm abi ka aplike tou nan sèten sitiyasyon.

Ki kalite prèv mwen ta dwe mete nan petisyon mwen an?

Gen yon kantite prèv ou ka mete nan petisyon w lan. Gen kèk nan prèv ke nou anjeneral enkli:

 • Sètifika maryaj ak divòs
 • Prèv ki montre bonjan nati maryaj la
 • Prèv bon karaktè moral moun k ap fè petisyon an
 • Prèv abi, ki gen ladan rapò sikolojik
 • Prèv enjonksyon vyolans domestik
 • Èske mwen ka mete pitit mwen yo nan petisyon mwen an?

Wi. Si w gen nenpòt timoun ki poko gen 25 an, yo ka mete yo nan pwòp petisyon an.

Mwen nan Pwosedi pou Deplasman, Èske mwen ka toujou aplike?

Wi. Ou ka fè yon petisyon tèt ou atravè pwosesis ki mansyone pi wo a, oswa ou ka jwenn yon règ espesyal Anilasyon Anilasyon dapre Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA).

Èske enfòmasyon mwen yo ap rete konfidansyèl?

Wi. Lalwa gen penalite sevè pou divilgasyon nenpòt enfòmasyon konfidansyèl ki gen rapò ak mari oswa madanm oswa timoun bat.

Kilè mwen ka ranpli pou ajisteman nan estati a?

Ou ka ranpli fòm aplikasyon I-485 Ajisteman Estati ak premye aplikasyon I-360 ou a si yon sitwayen ameriken te bat ou.

Mwen Divòse Konjwen Mwen, Kisa Mwen Ka Fè?

Ou ka toujou aplike pou ajisteman lè l sèvi avèk VAWA menm si w divòse mari oswa madanm ou, nan dezan.

Rele nou jodi a pou diskite sou opsyon ou yo.

Estati Pwoteksyon Tanporè

Dapre INA §244, Pwokirè Jeneral la ka etabli pwogram tanporè pou sitwayen ki pwoteje nan sèten peyi. Pwogram Estati Pwoteje Tanporè (TPS) se youn nan pwogram sa yo. AG an konsiltasyon ak ajan gouvènman yo ka etabli pwogram sa yo pou youn nan peyi sa yo:

Gen yon konfli sivil kontinyèl nan peyi a oswa yon pati nan konte a. INA §244(b)(1)(A);

Te gen yon tranblemanntè, inondasyon, sechrès, epidemi, oswa lòt katastwòf natirèl epi peyi a pa t kapab absòbe sitwayen li yo retounen anba INA §244(b)(1)(B); oswa

Gen kondisyon ekstraòdinè ak tanporè nan eta etranje a ki anpeche sitwayen li yo retounen sòf si admisyon an kontrè ak enterè nasyonal dapre INA §244(b)(1)(C).

Yon moun ki resevwa TPS:

 • Yo akòde TPS pou 6 a 18 mwa ki ka pwolonje
 • Yo pa dwe depòte pandan peryòd TPS dapre INA §244(a)(1)(A). Pwokirè Jeneral la dwe fè imigran an konnen TPS disponib.
 • Y ap bay yon otorizasyon travay INA §§244(a)(1)(B) ak (C)
 • Yo pa dwe arete sou baz estati li dapre INA §244(d)4)
 • Ka vwayaje aletranje avèk pèmisyon dapre INA §244(f)(3), men li dwe aplike pou itilize pou I-131 anvan ou vwayaje. Si moun nan retounen nan yon fason apwopriye ka pa sijè a ankò 3/10 ane ba yo. Matter of Arrabally & Yerrabelly, 25 I&N Desanm 771 (BIA 2012).
 • Ka aplike pou azil paske TPS pa te fèt pou elimine azil la.
 • Ka aplike pou anilasyon anilasyon yon fwa TPS ekspire men tan ki pase yo ka pa konte nan prezans fizik pou anilasyon LPR men li ka pou anilasyon ki pa LPR.
 • Elijiblite pou Estati Pwoteje Tanporè

Yon aplikan dwe etabli sa ki annapre yo pou etabli kalifikasyon dapre INA §244(c):

 • Nasyonalite nan peyi pwoteksyon an pa paspò, sètifika nesans, oswa afidavi si lòt dokiman pa egziste
 • Yo dwe montre prezans Ozetazini nan moman deziyasyon an tou. INA §244(c)(1)(A).
 • Yo dwe otreman akseptab
 • Pa dwe byen fèm reyentegrasyon nan yon twazyèm peyi
 • Pa dwe inelijib poutèt yon kondanasyon pou yon krim oswa de deli
 • Dwe aplike nan peryòd enskripsyon an sof si li te nan lòt estati legal apre sa li ka aplike nan 60 jou.
 • Mari oswa madanm ak pitit moun ki gen TPS yo ka anrejistre apre peryòd enskripsyon an toutotan relasyon an te egziste nan moman deziyasyon an. Yo dwe tou se sitwayen peyi deziyasyon an epi ranpli tout lòt kondisyon. Matter of Echeverria, 25 I&N Desanm 512(BIA 2011). Si yo refize TPS pou yon rezon depòtabilite, yo pral bay yon dokiman pou peye. 8 CFR§§ 244.3-4.

Sispansyon TPS

Yo ka retire estati pwoteksyon tanporè nan sikonstans sa yo dapre INA §244(c)(3):

 • Moun nan pa t kalifye
 • Moun nan pa kenbe prezans fizik dapre INA §244(c)(4)
 • Moun nan pa re-enskri §244(c)(3)(C)
 • Pwokirè Jeneral la mete fen nan pwogram nan §244(c)(3)(B)
 • Administrasyon Trump te pran desizyon pou revoke deziyasyon plizyè peyi pou TPS. Tanpri rele nou pou diskite sou opsyon ou yo.

Èske mwen ka lajistis gouvènman ameriken an pou retire deziyasyon TPS peyi mwen an?

Ekstansyon otomatik pou TPS pou sitwayen Ayiti, Soudan, ak Nikaragwa

USCIS re-deziyen peyi Siri pou Estati Pwoteje Tanporè (TPS)

USCIS Deziyen Venezyela pou Estati Pwoteje Tanporè

USCIS chanje non Siri pou TPS

Retni Retire

Pandan ke Lwa sou Refijye yo adopte estanda laperèz ki byen fonde, estanda pou kenbe pou retire elèv la adopte estanda pwobabilite pou domaj. INA §241(b)(3). Sa seksyon lalwa i baze lo lartik 33 dan Protokol e i permet soulazman si lavi aplikan i ganny menase si i retourn dan son pei. Sispansyon bay yon entèdiksyon obligatwa kont retire si lavi moun nan ta menase pou yon tè pwoteje. Popova v. INS, 273 F.3d 1251 (9yèm Cir. 2001).

Yon konklizyon nan pèsekisyon sot pase yo etabli yon laperèz byen fonde nan pèsekisyon nan lavni pou kenbe nan objektif retire. Si moun nan pa montre pèsekisyon ki sot pase yo, lè sa a li dwe demontre ke li pi plis pase posib ke yo pral pèsekite l sou yon tè ki pwoteje. 8 CFR §208.16(b)(2). Si moun nan pa montre ke demenajman pa rezonab, Lè sa a, li pa ta satisfè kritè yo pou kenbe. 8 CFR §1208.16(b)(2). Si yo jwenn demenajman rezonab, lè sa a aplikan an dwe montre ke li pa. 8 CFR §1208.16(b)(3)(i). Si montre demenajman an rejte, lè sa a jij imigrasyon an dwe konsidere menm kritè yo pou demenajman anba azil. 8 CFR §1208.16(b)(3).

USCIS ka pa konsidere kenbe paske li se sèlman yon defans pou retire. 8 CFR §208.16(a). Sispansyon pou retire elèv la pa pèmèt estati derive, epi jij la dwe jwenn devlòpman pou l akòde kenbe. Matter of IS- & CS-, 24 I&N Desanm 432 (BIA 2008).

Bars pou kenbe

Dapre INA §241 (b)3)(B), gen entèdiksyon pou Retni pou Relve. Ba sa yo enkli:

Nazis oswa jenosid

Pèsekisyon lòt moun dapre INA §241 (b)3)(B)(i) yon moun ki te òdone pèsekisyon lòt moun sou yon rezon ki dire lontan ka pa kalifye pou kenbe pou yo retire. Matter of AH-, 23 I&N Desanm 774, 783-85 (AG 2005).

Krim patikilyèman grav ak danje pou kominote a:

Krim grav kote yo te enpoze plis pase 5 ane santans

Tout lòt krim kote moun nan se yon danje pou kominote a. Komisyon Konsèy la te konte sou kritè yo nan Matter of Frenescu, 18 I&N Desanm 224, 247 (BIA 1982). Nan desizyon ki pi resan yo sepandan, Konsèy la te deplase lwen faktè sa yo. Nan nevyèm sikwi a, yo dwe kondane yon moun pou yon krim ki grav pou krim lan ka patikilyèman grav.

Nou konprann ke aplike pou azil ak kenbe pou retire elèv la se yon pwoblèm grav. Lavi ou ta ka literalman depann sou rezilta a. Rele nou jodi a pou èd pou aplike pou sekou sa a.

Kisa ki ka fè pou sispann pwosedi pou retire mwen an?

Règ Nevyèm Awondisman ke Aplikan an Renonse Aplikasyon li a lè li pa respekte Dat limit yo

Azil politik

Aplikasyon Azil

Pou Natiralizasyon ak Sitwayènte

Egzansyon pou defòmasyon

Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an padone sèten erè tankou defòmasyon oswa fwod. Sa a an akò ak entansyon Kongrè a pou ini fanmi ak prezève inite fanmi yo. Lwa a gen plizyè dispans inadmisibilite nan pwosedi ranvwa INA §237(a)(1)(H), devan USCIS anba INA §212(i), ak dispans pou viza ki pa imigran. Atik sa a pral diskite sou egzansyon sa yo an detay. Rele nou jodi a si yo te akize w pou depòtabilite ak inadmisibilite dapre lalwa.

Kontakte nou sou egzansyon yo

Egzansyon pou defòmasyon anba INA §237(a)(1)(H):

Imigran yo ka peye pou depòtabilite dapre INA §237(a)(1)(A) pou komèt fwod oswa defòmasyon lè yo jwenn yon viza imigran oswa ajisteman nan estati yo. Fwòd mande twa bagay: 1) yon defòmasyon, 2) yon reyalite materyèl, ak 3) ak entansyon pou twonpe. Matter of GG-, 7 I%N Desanm 161, 164 (BIA 1956). Defòmasyon sa a ka manifeste tèt li nan plizyè fason. Sepandan, imigran an dwe fè defòmasyon sa a pou l ka jwenn yon benefis dapre Lwa a. Gen twa kondisyon pou egzansyon an:

 • Yon fanmi ki kalifye
 • Dwe gen yon viza imigran oswa yon dokiman ekivalan, epi
 • Yo dwe otreman admisyon nan moman admisyon sa a

Dispans sa a pa mande pou pèsonn montre difikilte, tankou imigran li menm. Moun ki fè yon petisyon pwòp tèt yo anba Lwa sou Vyolans kont Fanm yo pa bezwen montre difikilte. Egzijans pou yon viza imigran vle di ke egzansyon an pa disponib pou moun ki pa imigran oswa moun ki te antre san yo pa enspeksyon. Langaj otreman akseptab la mande pou imigran an pa gen okenn lòt rezon pou inadmisibilite. Matter of Fu, 23 I&N Desanm 985, 988 (BIA 1999). Nan moman admisyon an gen ladan ajisteman estati pou dispans anba INA §237(a)(1)(H). Matter of Agour, 26 I&N Desanm 566 (BIA 2015).

Egzansyon pou defòmasyon anba INA §212(i):

Lwa a, dapre INA §212(a)(6)(c)(i), rann yon imigran inadmisib pou fwod oswa defòmasyon. Pou yo pa admisib anba rezon sa yo, imigran an dwe genyen:

Volontèman mal reprezante

Yon reyalite materyèl, ak

Pou yon benefis anba Lwa a.

Gen plizyè pwoblèm isit la. Lwa a pèmèt yon egzansyon pou defòmasyon sa yo si li ta ka montre ke refi admisyon an ta mennen nan difikilte ekstrèm nan yon sitwayen ameriken oswa yon fanmi ki kalifye rezidan pèmanan legal.

Pratikan yo konteste konklizyon an nan defòmasyon lè yo diskite ke swadizan fwod la oswa defòmasyon an pa t fè volonte, pa t materyèl, epi yo pa t 'pou yon benefis dapre Lwa a.

Egzansyon Visa ki pa imigran pou defòmasyon:

Egzansyon sa a disponib dapre INA §212(d)(3(A). Ofisye konsila a dwe konsidere twa faktè nan jije egzansyon sa yo:

 • Resan ak gravite aktivite a ki mennen ale nan inadmisibilite
 • Rezon ki fè yo pwopoze vwayaj la nan Etazini, ak
 • Pozitif oswa negatif nan vwayaj la te planifye nan enterè nasyonal la

9 FAM 305.4-3(C).

Inadmisibilite oswa depòtabilite anba rezon ki endike anwo a se konklizyon ki grav anpil. Yon imigran dwe konsilte ak yon avoka imigrasyon konpetan pou aplike pou dispans sa yo. Rele nou jodi a pou planifye yon konsiltasyon pou diskite sou opsyon ou yo.

Egzansyon pou defòmasyon anba Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon

Siyati sou Fòm yo Ase pou Pwouve Fouye

Inadmisibilite Dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon

Biwo Lalwa American Dream™ genyen Ka Ajisteman pou yon Azilye yo akize de defòmasyon

Egzansyon Prezans Illegal

Prezans ilegal Ozetazini se prejidis lè li rive jwenn yon viza imigran oswa ajisteman estati a. Dapre INA §212(a)(9(B), 8 USC §1182 (a)(9) , yon moun ki mande admisyon apre li te prezan ilegalman Ozetazini pa admisib.Si peryòd prezans ilegal la plis pase 180 jou men mwens ke 360 ​​jou, imigran an pa t ap admisyon pou twazan. Imigran an pa t ap elijib pou 10 ane si peryòd la plis pase 180 jou. Sepandan, gen peryòd prezans ki pa konte pou prezans ilegal tankou:

 • Moun yo akòde depa volontè
 • Moun ki pa bay yon I-94
 • Moun ki resevwa Estati Pwoteje Tanporè (TPS)
 • Moun ki annatant ajisteman nan aplikasyon estati
 • Moun sa yo ki akòde kenbe nan retire elèv la
 • Moun yo akòde yon rete nan retire, ak
 • Moun sa yo ki akòde anile nan retire.
 • Gen lòt eksepsyon nan lwa a ki gen ladan mari oswa madanm ki maltrete yo, minè, moun ki asile yo, moun ki anba pwoteksyon inite familyal, ak viktim fòm trafik grav. Gen kèk moun ki gen yon sitiyasyon ilegal Ozetazini pa nesesèman deklanche prezans ilegal. Imigran sa yo gen ladan elèv ki te akòde dire estati a pa ta akimile prezans ilegal jiskaske yon jij imigrasyon oswa USCIS deside ke moun nan te prezan ilegalman.

 Yon Musk imigran mande admisyon ankò pou bar prezans ilegal yo dwe deklanche.

Fòm I-601 oswa I-601A?

Anjeneral, yon imigran dwe kite Etazini pou ba a ka deklanche. An jeneral, egzansyon yo, apre yo fin depa, yo anjeneral depoze avèk fòm I-601 la. Sepandan, moun ki prezan Ozetazini ka fè yon demann pou egzansyon an anvan l ale lè l sèvi avèk fòm I-601A. Chanjman sa a te posib pa Administrasyon Obama an 2013.

Kritè Egzansyon yo:

Lwa a pèmèt yon egzansyon si refi admisyon an ta lakòz gwo difikilte pou fanmi imigran ki kalifye yo. Imigran an dwe pitit gason, pitit fi, oswa mari oswa madanm yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal. Imigran an kenbe chay prèv nan ka sa a pou montre difikilte ekstrèm. Prèv difikilte ekstrèm yo enkli:

Lyen fanmi ak Etazini

Enpak sosyal ak kiltirèl

Enpak ekonomik sou fanmi ki kalifye a

Kondisyon sante yo

Kondisyon peyi nan peyi sitwayènte a

Apèl nan refi:

Pa gen okenn apèl pou refi aplikasyon I-601A a. Yon refi aplikasyon I-601 a ka fè kontestasyon nan Biwo Apèl Administratif lè l sèvi avèk fòm I-290B.

Inadmisibilite Dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon

Dezyèm Awondisman ranvèse Desizyon BIA pou l pa relouvri Pwosedi pou retire yo

BIA Règ ke posesyon ilegal de minisyon pa yon krim se yon krim grav

Sitwayènte ak Natiralizasyon

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*