Fanmi Preferans Green Card

Manm fanmi ki elijib pou yon kat vèt baze sou relasyon yo tonbe nan de gwoup. Otorite imigrasyon yo fè referans ak gwoup sa yo kòm "kategori fanmi imedya" ak "kategori preferans fanmi yo."

Se sèlman yon kantite limite nan viza imigran pèmanan yo bay chak ane pou aplikan nan kategori preferans fanmi yo, kidonk anpil aplikan gen yon tan tann pou konplete pwosesis la. Li enpòtan pou w dokimante kalifikasyon w kòrèkteman epi evite erè ki ka lakòz plis reta oswa lakòz yon refi.

Lè w ap travay avèk yon avoka imigrasyon devwe nan American Dream™ Law Office, nou ede w navige nan pwosesis la pou w prezante pi bon prèv ou epi evite enkonvenyans pou w ka jwenn kat vèt ou pi efikas posib.

Kategori pou Viza Preferans Fanmi

Pou jwenn yon kat vèt ki idantifye w kòm yon rezidan pèmanan legal (LPR) nan peyi Etazini, ou bezwen aplike pou epi resevwa yon viza imigran preferans fanmi. Gen senk kategori viza preferans fanmi yo klase nan lòd priyorite. Fanmi sitwayen ameriken yo gen plis priyorite ak plis opòtinite pase fanmi LPR yo (ki gen kat vèt). Laj, sitiyasyon matrimonyal, ak relasyon fanmi an tou afekte kalifikasyon w pou kategori patikilye.

Yo ka bay viza preferans fanmi yo pou:

 • F1–Timoun granmoun ki pa marye (21 an oswa plis) sitwayen ameriken
 • F2A—Mari oswa madanm ak timoun minè ki pa marye (ki poko gen 21 an) LPR yo
 • F2B—Timoun granmoun LPR ki pa marye yo
 • F3—Pitit sitwayen ameriken ki marye
 • F4—Frè ak sè granmoun sitwayen ameriken

Remake byen ke timoun minè ki pa marye, paran, ak konjwen sitwayen ameriken yo klase menm pi wo pase kategori sa yo paske yo konsidere yo kòm "fanmi imedya". Si w aplike pou yon viza nan yon kategori preferans fanmi ak yon parenn ki se yon LPR epi parenn ou an pita vin yon sitwayen ameriken, li enpòtan pou w fè avoka imigrasyon w kontakte ajans k ap trete aplikasyon w lan pou w enfòme yo sou chanjman an pou aplikasyon w lan. ka resevwa pi gwo priyorite.

Pwosesis pou jwenn yon kat vèt preferans pou fanmi

Yon fwa ou detèmine ke ou ranpli kalifikasyon yo pou jwenn yon kat vèt, premye etap la pou vin yon LPR se fè manm fanmi patwone a ranpli yon Fòm I-130 Petisyon pou fanmi etranje ak Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Sa a dwe akonpaye pa dokiman ki verifye estati sponsor a kòm yon sitwayen oswa LPR ak etabli relasyon ki genyen ant aplikan an ak sponsor a. Sa a ka gen ladan paspò, batistè, sètifika maryaj ak lòt dokiman ajans lan mande. Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka ede asire ou bay bon prèv pou sipòte petisyon an.

Si moun k ap chèche kat vèt la legalman Ozetazini, li kapab depoze yon aplikasyon pou ajiste estati (Fòm I-485) an menm tan yo depoze petisyon an. Si aplikan an andeyò peyi Etazini, lè sa a, lè USCIS fini trete petisyon an, ajans la ap voye materyèl yo bay Sant Nasyonal Visa pou pwochen etap la. Lè yon viza vin disponib, moun k ap chèche kat vèt la ap resevwa yon aplikasyon ak demann pou plis enfòmasyon. Aplikan ki nan kategori pi ba preferans yo souvan gen yon tan tann nan etap sa a nan pwosesis la, sitou si yo abite nan yon peyi ki gen yon gwo pousantaj imigrasyon.

Lè yon viza disponib, aplikan an soumèt frè ak enfòmasyon ki nesesè yo, li sibi yon egzamen medikal, epi answit gen yon entèvyou anvan ofisyèl yo deside si yo kalifye pou resevwa yon viza epi jwenn yon kat vèt kòm yon rezidan pèmanan legal.

Kite Biwo Lwa American Dream™ Ede w Pwofite Opòtinite Imigrasyon w yo

Lwa ak règleman imigrasyon Etazini yo konplèks epi yo sijè a chanjman souvan. Lè w ap travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office, nou kapab asire w ke w ap satisfè tout kondisyon yo epi w ap pwofite pi bon opòtinite pou w jwenn yon kat vèt preferans pou fanmi w avèk mwens reta posib. Kontakte nou kounye a pou chèche konnen ki jan nou ka ede w evite erè ki koute chè epi jwenn pi bon chemen an nan tan kap vini an. 

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon