Fiance Visa (K-1)

Yon viza fiyanse, teknikman ke yo rekonèt kòm viza K-1, pèmèt yon moun ki fiyanse ak yon sitwayen ameriken antre Ozetazini pou l marye. Apre maryaj la, nouvo mari oswa madanm lan elijib pou aplike pou yon kat vèt.

Si w angaje epi revize opsyon ou yo, yon avoka ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office ka ede w detèmine si yon viza K-1 bon pou sikonstans ou yo, epi ede w ak pwosesis aplikasyon an pou asire ke kondisyon yo byen ranpli pou evite reta. oswa refi.

Elijiblite pou yon viza K-1

Premye etap la nan pwosesis la se detèmine si ou kalifye pou resevwa yon viza fiyanse K-1. Viza sa yo disponib pou koup omoseks yo, menmsi lwa peyi etranje fiyanse a pa rekonèt maryaj moun menm sèks.

Kondisyon kalifikasyon yo enkli:

 • Yon mari oswa madanm dwe yon sitwayen ameriken ki satisfè sèten kondisyon revni
 • Tou de patnè yo dwe pa gen okenn pwoblèm nan maryaj anvan yo (epi yo gen prèv divòs, elatriye)
 • Koup la dwe gen prèv ki pwouve lejitimite relasyon yo
 • Tou de patnè yo dwe siyen yon deklarasyon ki montre entansyon pou yo marye pa pita pase 90 jou apre fiyanse etranje a antre Ozetazini.
 • Koup la dwe pwouve ke yo te ansanm an pèsòn omwen yon fwa nan de ane ki sot pase yo. (Ou ka fè eksepsyon pou difikilte ekstrèm oswa kote reyinyon yo vyole nòm kiltirèl yo)

Akoz difikilte restriksyon COVID yo poze nan dènye ane yo, USCIS ka gen plis chans pou renonse egzijans pou yon reyinyon an pèsòn. Yon avoka imigrasyon ta ka ede yon koup prepare dokiman ki montre ke relasyon yo se otantik e ke yo satisfè tout kalifikasyon pou yon viza K-1.

Pwosesis Aplikasyon pou yon Visa fiyanse

Pwosesis la kòmanse ak patnè sitwayen ameriken an ki depoze yon demann Fòm I-129F nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Fòm nan dwe akonpaye ak prèv ki montre ke koup la satisfè kondisyon yo. Enfòmasyon ki manke yo ka lakòz reta, epi nenpòt enfòmasyon ki sanble enplike fwod potansyèl ka lakòz yo refize yon aplikasyon ak yon enpak negatif sou efò imigrasyon alavni. Pou rezon sa a, anpil koup chwazi travay ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pandan tout pwosesis la pou evite erè.

Apre USCIS apwouve petisyon an, ka a transfere bay Depatman Deta Ameriken an ki pral pwograme yon entèvyou nan peyi etranje fiyanse a. Nan pwen sa a, fiyanse a pral ranpli aplikasyon fòmèl viza a epi soumèt lòt dokiman epi prepare pou entèvyou a. An jeneral, entèvyou a fèt nan anbasad ameriken oswa konsila nan peyi etranje fiyanse a anviwon sis semèn apre.

Èske yon viza K-1 pi bon pwosesis pou yon fiyanse etranje?

Yon viza K-1 bon sèlman pou 90 jou epi li disponib sèlman pou fiyanse sitwayen ameriken olye pou moun ki gen kat vèt. Li fè sans pou koup nan sèten sitiyasyon. Pou lòt moun, li ta ka pi bon pou marye aletranje epi aplike pou yon viza pèmanan mari oswa madanm atravè pwosesis konsila a. Chwa a depann nan gwo mezi sou sitiyasyon aktyèl koup la k ap viv ak plan pou fiti prè.

Jwenn èd ak yon viza fiyanse

Kit ou bezwen èd pou detèmine chemen imigrasyon ki pi efikas pou ou menm ak fiyanse ou, oswa si ou deja kòmanse pwosesis aplikasyon viza a epi ou bezwen asistans, avoka legal devwe nan American Dream™ Law Office yo pare pou ede. Nou konprann tout etap nan pwosesis la epi nou p ap repoze jiskaske nou fè tout sa nou kapab pou ede ou atenn objektif ou yo. Kontakte nou jodi a pou yon konsiltasyon konfidansyèl pou aprann plis sou fason nou ka ede w.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon