Jwenn yon Green Card atravè fanmi

Si w gen rapò ak yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal (LPR) ki gen yon kat vèt, koneksyon fanmi w ka fè w kalifye pou resevwa pwòp kat vèt ou. Li enpòtan pou asire w ke ou ranpli kalifikasyon yo epi ke ou byen prezante prèv pou demontre kalifikasyon ou.

Erè ki fèt nan pwosesis aplikasyon an ka lakòz pwoblèm grav. Yo kapab refize oswa rejte aplikasyon w lan. Si ajans ki konsène yo kwè ke erè ou te fè espre pou w jwenn yon kat vèt pa fwod, lè sa a ou fè fas ak gwo difikilte pou w aplike ankò alavni.

Travay ak yon avoka devwe kat vèt nan American DreamTM  Law Office, PLLC ka ede w evite enkonvenyans sa yo epi fè w pase pwosesis la san reta pa nesesè.

Ki moun ki elijib pou yon kat vèt pou fanmi?

Viza imigran ki baze sou fanmi ki bay estati LPR (ak yon kat vèt) ka bay moun ki:

 • Mari oswa madanm sitwayen ameriken oswa LPR yo
 • Timoun sitwayen ameriken
 • Timoun ki pa marye LPR
 • Paran granmoun sitwayen ameriken
 • Frè ak sè sitwayen ameriken

Gouvènman an bay sèlman yon kantite limite viza imigran pèmanan chak ane, epi yo bay sa yo dapre kategori preferans yo. Moun ki konsidere kòm "fanmi imedya" sitwayen ameriken yo bay pi gwo priyorite nan pwosesis la. Sa gen ladann mari oswa madanm, paran, ak timoun ki pa marye ki poko gen 21 an.

Aplikan ki marye oswa ki gen timoun minè yo anjeneral kapab aplike pou yon kat vèt pou mari oswa madanm yo ak timoun yo tou. Sepandan, tan datant pou aplikan yo nan sitiyasyon sa a souvan konsiderableman pi long.

Kijan pou w aplike pou yon kat vèt pou fanmi

Premye etap la se pou fanmi patwone a ki se yon sitwayen ameriken oswa LPR ranpli yon Fòm I-130 ki rele "Petition for Alien Relative." Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS) pral trete fòm sa a. Anplis de fòm nan tèt li, fanmi patwone a ap bezwen ranpli dokiman sipò pou pwouve validite relasyon an ak lòt enfòmasyon enpòtan. Nan kèk ka, yo pral depoze yon aplikasyon pou viza ansanm ak petisyon an pandan ke nan lòt ka yo, aplikasyon pou viza a ka sèlman soumèt apre yo fin apwouve petisyon an.

Yon aplikasyon pou viza pa kapab trete jiskaske yon viza vin disponib pou kategori aplikan an. Viza pou fanmi imedya sitwayen yo pa sijè a yon kota, kidonk tan an tann se minim. Pou aplikan ki nan kategori preferans ki pi ba yo, patikilyèman moun ki soti nan peyi ki gen gwo pousantaj imigrasyon, tann pou yon viza ka lonje pou plizyè ane. Sa a se youn nan rezon ki fè li bon pou travay avèk yon avoka kat vèt ki ka ede asire yon aplikan demontre pi bon kalifikasyon yo pou kategori viza ki pi wo a.

Kondisyon finansye

Anpil nan fòm ak dokiman sipò ki nesesè nan pwosesis pou aplike pou yon kat vèt yo itilize pou demontre ke moun ki gen kat vèt potansyèl la p ap bezwen konte sou pwogram gouvènman an pou sipò finansye. Pifò aplikan yo ap bezwen depoze yon Fòm I-864 Affidavit of Support kote moun ki ap sipòte yo pwomèt pou l pran responsablite finansyè pou aplikan an pou apeprè dizan oswa jiskaske aplikan an vin yon sitwayen ameriken. 

Si patwone a pa gen ase revni, lè sa a li ka nesesè pou jwenn yon ko-sponsor. 

Asistans yon Avoka Green Card Kapab Ede w Pwofite Opòtinite w yo

Paske lwa imigrasyon chanje souvan, li enpòtan pou w rete okouran de nouvo kondisyon oswa opòtinite. Lè w ap travay ak yon avoka ki gen eksperyans kat vèt, ou jwenn yon avoka ki ka pran tout etap ki disponib pou ede w jwenn kat vèt ou san reta pa nesesè. Kit ou bezwen èd pou kòmanse pwosesis la oswa ou gen pwoblèm ak yon aplikasyon annatant, kontakte  Ameriken rèvTM Law Office, PLLC jodi a pou aprann kijan nou ta ka ede.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon