Kat Vèt pou Paran yo

Kat vèt yo disponib pou paran sitwayen ameriken yo, sa ki pèmèt yo viv ak travay Ozetazini kòm rezidan pèmanan legal. Sa gen ladann bèl paran ak paran adoptif. Pou paran yo jwenn yon kat vèt, tou de sitwayen an ak paran yo dwe demontre yo satisfè tout kalifikasyon yo. Sa a se souvan pi fasil di pase fè.

Pou evite erè ki ka lakòz aplikasyon w lan reta oswa refize, ou ta dwe konsidere travay ak yon avoka imigrasyon ki gen konesans. Nan American Dream™ Law Office, nou konsantre efò nou chak jou sou jwenn pi bon fason pou ede kliyan jwenn kat vèt ak atenn lòt objektif imigrasyon.

Premye etap la se Depoze yon Petisyon pou Imigrasyon

Pou kòmanse pwosesis aplikasyon pou yon kat vèt pou paran, sitwayen ameriken an depoze yon Fòm I-130 Petisyon pou fanmi etranje ak Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Ou dwe gen omwen 21 an pou depoze petisyon an, epi ou dwe gen prèv ki montre relasyon w genyen ak paran w ap fè petisyon an.

Tou depan de sitiyasyon an, ou ka bezwen soumèt dokiman tankou

 • Batistè ki montre non paran yo
 • Paspò ameriken oswa Sètifika Natiralizasyon
 • Sètifika maryaj sivil paran ou
 • Dosye lejitim oswa lòt prèv ki montre yon relasyon paran
 • Dekrè divòs oswa anilasyon oswa sètifika lanmò
 • Sètifika adopsyon

Apre USCIS revize enfòmasyon ou te soumèt yo, yo ka gen kesyon oswa mande plis done. Li enpòtan pou asire w ke ajans lan gen enfòmasyon aktyèl pou kontakte w, epi si w resevwa mesaj ou reponn san pèdi tan pou aplikasyon w lan p ap reta oswa refize.

Dezyèm etap la depann de sikonstans yo

Anplis depoze petisyon imigrasyon an nan USCIS, ou bezwen tou depoze yon aplikasyon pou yon viza oswa pou ajiste estati a ak sitiyasyon rezidan pèmanan. Ou gen twa opsyon, epi avoka imigrasyon ou a ka ede w detèmine ki apwòch ki gen plis sans nan sitiyasyon w.

1) Pwosesis Konsila

Avèk pwosesis sa a, USCIS voye enfòmasyon bay Visa Center nan Depatman Deta Ameriken an. Sant Visa voye yon aplikasyon epi mande lòt enfòmasyon enpòtan. Yo pral pwograme aplikan an pou yon egzamen medikal ak yon entèvyou. Entèvyou a pral fèt nan anbasad ameriken oswa konsila nan peyi kote aplikan an ap viv la.

2) Ajisteman Estati a

Lè yon aplikan viza ap viv deja Ozetazini, yo ka ranpli yon Fòm I-485 Aplikasyon pou Anrejistre Rezidans Pèmanan oswa Ajiste Eta. Si tan pwosesis yo pi long oswa viza aplikan an ap ekspire talè, li ka gen plis sans pou retounen nan peyi a pou pwosesis konsila. 

3) Depoze Konkouran

Souvan, li posib pou fè yon demann pou ajisteman estati anvan USCIS apwouve petisyon imigrasyon an, oswa menm an menm tan ak depoze petisyon an.

Chache konnen kijan American Dream™ Law Office ka ede paran yo jwenn yon kat vèt

Lè w ap aplike pou yon kat vèt, ou pa vle fè yon erè ki ka lakòz ofisyèl imigrasyon yo kwè ke nenpòt nan dokiman ou yo se fwod. Menm yon senp erè tankou bliye enfòme bon moun yo lè ou gen yon chanjman adrès ka gen gwo konsekans alontèm pou kalifikasyon imigrasyon.

Travay ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office ede ou evite erè grav epi pèmèt ou kontinye atravè pwosesis imigrasyon an avèk mwens reta posib.

Pou konnen ki jan ekip imigrasyon devwe nou an ka ede w jwenn yon kat vèt pou paran yo, kontakte biwo nou an jodi a.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon